Filförteckning för stora distributionen av Swedish Inform


För en översikt av de olika biblioteken i distributionen, se dokumentationen.
Observera även att installerar-versionen innehåller extra bibliotek och
hundratals extrafiler utöver de som redovisas här.

Rotbiblioteket

bas.inf
 Ett skelett till ett spel, som bas att bygga på.
Filelist.html
 Denna fil.
License.txt
 Licens för användning och distribution av Swedish Inform.
SwedishInstructions.html
 Instruktioner för att använda Swedish Inform.
VersionHistory.txt
 Anger vilka förändringar som skett i Swedish Inform från version till
 version.


Biblioteket Bin

Bin/BLC.exe
 Del av iBlorb: Packar ihop spel, grafik och ljud till en .blb-fil.
Bin/BPAL.exe
 Del av iBlorb: Verktyg för att skapa och ändra i paletter för .blb-filer.
Bin/BRES.exe
 Del av iBlorb: Resurskompilator. Skapar de filer som BLC.exe och Inform-
  programmet behöver för att referera till olika grafik- och ljudresurser.
Bin/FRONT.exe
 Del av iBlorb: Program för att skapa en .blb-fil. Anropar i sin tur BRES.exe
 och BLC.exe.
Bin/FRONT.txt
 Dokumentation av iBlorb.
Bin/inform.exe
 Inform-kompilatorn för Windows.


Biblioteket Drakmagi

Drakmagi/dragon.png
 En bild som används av Drakmagi vid kompilering till Glulx. En kopia av
 varje bild packas in i filen drakmagi.blb när man kör Gcompile.bat.
Drakmagi/drakmagi.blb
 (Skapas när man kör Gcompile.bat) Spelet kompilerat till Glulx-format och
 förpackat m h a iBlorb till en blorb-fil, innehållande spelfilen
 drakmagi.ulx samt de png-bilder som spelet ska kunna visa.
Drakmagi/drakmagi.blc
 (Skapas när man kör Gcompile.bat) Ett index över de resurser som ska läggas
 in i drakmagi.blb. Skapas av BRES.exe och används av BLC.exe
Drakmagi/drakmagi.bli
 (Skapas när man kör Gcompile.bat). Inform-kod som behövs för att man i
 programmet ska kunna referera till de olika resurserna (i det här fallet
 bilder) som används av Drakmagi. Skapas av BRES.exe och används av
 drakmagi.inf.
Drakmagi/drakmagi.inf
 Källkoden till Drakmagi. När den kompileras hämtar den även magic.inf som
 kompileras in.
Drakmagi/drakmagi.rec
 En lösning till spelet. För att använda den: Skriv kommandot "uppspelning" i
 spelet och välj denna fil.
Drakmagi/drakmagi.res
 En sammanställning av vilka resurser som ska packas in i drakmagi.blb av
 iBlorb. Skriven av spelets författare. Användes av BRES.exe.
Drakmagi/drakmagi.ulx
 (Skapas när man kör Gcompile.bat) Spelet kompilerat till Glulx.
Drakmagi/drakmagi.z5
 (Skapas när man kör Zcompile.bat) Spelet kompilerat till Z-kod.
Drakmagi/drakmagiTranskriberat.rec
 En lösning till spelet som inte använder åäö, vilket minskar krånglet med
 att få speltolken att läsa rec-filen korrekt. För att använda den: Skriv
 kommandot "uppspelning" i spelet och välj denna fil.
Drakmagi/err.txt
 (Skapas när man kör Gcompile.bat) Fellogg för kompileringen till Glulx samt
 byggandet av Drakmagi.blb.
Drakmagi/Gcompile.bat
 En kommandofil som kompilerar spelet till Glulx-format.
Drakmagi/infb.rc
 Innehåller det kommando som ska användas för att kompilera Drakmagi till
 Glulx-format. Skriven av spelets författare. Användes av FRONT.exe.
Drakmagi/log.txt
 (Skapas när man kör Zcompile.bat) Fellogg för kompileringen till Z-kod.
Drakmagi/magic.inf
 Källkoden till magisystemet som används i Drakmagi. Filen inkluderas av
 drakmagi.inf vid kompilering.
Drakmagi/pic1a.png
 Ännu en bild som används av Drakmagi vid kompilering till Glulx.
Drakmagi/pic2a.png
 Ännu en bild som används av Drakmagi vid kompilering till Glulx.
Drakmagi/pic3a.png
 Ännu en bild som används av Drakmagi vid kompilering till Glulx.
Drakmagi/pic4a.png
 Ännu en bild som används av Drakmagi vid kompilering till Glulx.
Drakmagi/pic5a.png
 Ännu en bild som används av Drakmagi vid kompilering till Glulx.
Drakmagi/teleport.png
 Ännu en bild som används av Drakmagi vid kompilering till Glulx.
Drakmagi/Zcompile.bat
 En kommandofil som kompilerar spelet till Z-kod.

Biblioteket Hus

Hus/hus1.inf
 Källkoden till första versionen av ett enkelt textäventyr, utformat som en
 programmeringshandledning - det finns rikliga kommentarer i källkoden om
 alla nya koncept som introduceras i varje version. Varje version är också
 kompilerbar och spelbar.
Hus/hus2.inf
 Andra versionen av spelet Hus.
Hus/hus3.inf
 Tredje versionen av spelet Hus.
Hus/hus4.inf
 Fjärde versionen av spelet Hus.
Hus/hus5.inf
 Femte versionen av spelet Hus.
Hus/hus6.inf
 Sjätte versionen av spelet Hus.
Hus/hus7.inf
 Sjunde versionen av spelet Hus.
Hus/hus8.inf
 Åttonde och sista versionen av spelet Hus.

Biblioteket Lib611

Lib611/English.h
 Del av originalbiblioteket. Språkfil för engelska. Används inte alls när man
 skriver spel på svenska, men finns med för att originalbiblioteket ska vara
 komplett. Motsvarande fil för svenska är Swedish.h.
Lib611/Grammar.h
 Del av originalbiblioteket. Innehåller alla de meningskonstruktioner som
 spelets parser ("tolk") ska känna igen när spelaren skriver dem. Används
 inte alls när man skriver spel på svenska, men finns med för att
 originalbiblioteket ska vara komplett. Motsvarande fil för svenska är
 SwedishG.h.
Lib611/infglk.h
 Innehåller symboliska namn på en massa Glk-konstanter. Gör att Glulx-kod
 kan skrivas betydligt mer begriplig.
Lib611/infix.h
 Del av originalbiblioteket. Innehåller rutiner för så kallad Infix
 Debugging - kraftfull funktionalitet för att debugga spel.
Lib611/linklpa.h
 Del av originalbiblioteket. Deklarerar alla common properties och attribut
 som biblioteket behöver.
Lib611/linklv.h
 Del av originalbiblioteket. Deklarerar alla variabler som biblioteket
 behöver.
Lib611/Parser.h
 Del av originalbiblioteket. Sätter upp konstanter som parserm.h behöver och
 inkluderar sedan parserm.h.
Lib611/parserm.h
 Del av originalbiblioteket. Innehåller den mest centrala delen av
 biblioteket - det grundprogram som frågar spelaren vad han/hon vill göra,
 tolkar det spelaren skriver, och räknar ut vad som ska hända.
Lib611/readme.txt
 Readme-fil för originalbiblioteket.
Lib611/SweAlpha.h
 Del av Swedish Inform. Ändrar teckenlagringen i Z-maskinen så att åäö kan
 lagras effektivt, på bekostnad av qwz som sällan används i svenskan ändå.
 OBS: *Alla* tecken kan lagras, men qwz tar mer plats än de andra bokstäverna.
Lib611/Swedish.h
 Del av Swedish Inform. Språkfilen för svenska, och själva hjärtat i hela
 Swedish Inform.
Lib611/SwedishG.h
 Del av Swedish Inform. Innehåller alla de meningskonstruktioner som spelets
 parser ("tolk") ska känna igen när spelaren skriver dem.
Lib611/SweRout.h
 Del av Swedish Inform. Innehåller nya versioner av de rutiner i parserm.h och
 verblibm.h som måste bytas ut för att Inform-biblioteket ska kunna läsa och
 skriva på svenska fullt ut.
Lib611/VerbLib.h
 Del av originalbiblioteket. Sätter upp konstanter som verblibm.h behöver
 och inkluderar sedan verblibm.h.
Lib611/verblibm.h
 Del av originalbiblioteket. Innehåller handlingsrutiner, dvs kod som avgör
 hur olika handlingar utföres (Meningen "ta boken" leder t ex till handlingen
 Take, vars definition ligger i rutinen TakeSub i denna fil).


Biblioteket Manteln

Manteln/log.txt
 (Skapas när man kör makemanteln.bat) Fellogg för kompileringen av Den mörka
 manteln.
Manteln/makemanteln.bat
 En kommandofil som kompilerar spelet till både Glulx- och Z-kods-format.
Manteln/manteln.html
 En HTML-version av källkoden, där man kan peka på nyckelord för att få dem
 förklarade.
Manteln/manteln.inf
 Källkoden till spelet Den mörka manteln.
Manteln/manteln.ulx
 (Skapas när man kör makemanteln.bat) Spelet kompilerat till Glulx-format.
Manteln/manteln.z5
 (Skapas när man kör makemanteln.bat) Spelet kompilerat till Z-kods-format.


Biblioteket Test1

Test1/log.txt
 (Skapas när man kör maketest.bat). Fellogg för kompileringen av Test1.
Test1/maketest.bat
 En kommandofil som kompilerar spelet till både Glulx- och Z-kods-format.
Test1/test1.inf
 Källkoden till spelet Test1.
Test1/test1.ulx
 (Skapas när man kör maketest.bat) Spelet kompilerat till Glulx-format.
Test1/test1.z5
 (Skapas när man kör maketest.bat) Spelet kompilerat till Z-kods-format.