1 !% +language_name=Swedish
  2 !~S
  3 ! !SD ! Dessa är de flaggor som bör användas tillsammans med konstanten TEST_VERSION
  4 
  5 ! Denna källkod är avsedd att kompileras med Inform 6.31, bibliotek 6/11, Swedish Inform v1.5.
  6 
  7 ! ------------------------------------------------------------------------------
  8 ! Äventyr -    Ett klassiskt spel och ett typexempel på spel i Inform 6
  9 !
  10 !     Översatt från engelska Advent.inf, Serial 060321, release 9
  11 ! ------------------------------------------------------------------------------
  12 
  13 
  14 Include "SweAlpha";
  15 
  16 ! Constant TEST_VERSION;
  17 
  18 Constant Story "ÄVENTYR";
  19 Constant Headline
  20   "^Det Interaktiva Originalet^
  21    Av Will Crowther (1976) och Don Woods (1977)^
  22    Rekonstruerat i tre steg av:^
  23    Donald Ekman, David M. Baggett (1993) och Graham Nelson (1994)^
  24    Release 9 av den engelska versionen översatt till svenska av Fredrik Ramsberg (2007)^
  25    [In memoriam Stephen Bishop (1820?-1857): GN]^^";
  26 Serial "071029";
  27 Release 1;
  28 
  29 ! Äventyrs IFID -- see http://babel.ifarchive.org/
  30 Array UUID_ARRAY string "UUID://78B5816F-2F79-CE0B-633D-6D95EC06154E//"; #Ifdef UUID_ARRAY; #Endif;
  31 
  32 
  33 Constant MANUAL_PRONOUNS;
  34 Constant AMUSING_PROVIDED;
  35 Constant MAX_CARRIED  = 7;
  36 Constant MAX_SCORE   = 350;
  37 Constant MAX_TREASURES = 15;
  38 
  39 #Ifdef TEST_VERSION; !!!
  40 ! Sist i koden byts random ut mot en version som kan ge förutsägbara resultat
  41 Replace random; !!!
  42 #Endif; !!!
  43 
  44 Include "Parser";
  45 Include "VerbLib";
  46 Include "SweRout";
  47 
  48 Attribute nodwarf;           ! Dvärgar kan inte gå till detta rum
  49 Attribute treasure_found;        ! Skatt-objekt har hittats
  50 Attribute multitude;          ! Används endast av RÄKNA
  51 
  52 Global caves_closed;          ! Har värdet true när grottan stängs
  53 Global canyon_from;           ! Ravin att återvända till
  54 Global treasures_found;         ! Antal hittade skatter
  55 Global deaths;             ! Antal dödsfall/återuppväckningar
  56 Global dark_warning;          ! Har värdet true efter varning om mörka hål
  57 Global feefie_count;          ! fee/fie/foe/foo sekvens
  58 
  59 ! ------------------------------------------------------------------------------
  60 !  Regler för skatter som ska spridas över hela spelet
  61 ! ------------------------------------------------------------------------------
  62 
  63 Class  Treasure
  64  with after [;
  65      Take:
  66       if (location == Inside_Building)
  67         score = score - self.depositpoints;
  68       score = score + 5;
  69       if (noun hasnt treasure_found) {
  70         give noun treasure_found;
  71         treasures_found++;
  72         score = score + 2;
  73       }
  74       SetGender(self); ! Se till att objektet har ett genus
  75       if(self has pluralname)
  76         "Tagna!";
  77       if(self has neuter)
  78         "Taget!";
  79       "Tagen!";
  80      Insert:
  81       score = score - 5; ! (in case put inside the wicker cage)
  82      Drop:
  83       score = score - 5;
  84       if (location == Inside_Building) {
  85         score = score + self.depositpoints;
  86         SetGender(self); ! Se till att objektet har ett genus
  87         print "Deponera";
  88         if(self has pluralname)
  89           print "de";
  90         else if(self has neuter)
  91           print "t";
  92         else
  93           print "d";
  94         " i säkert förvar.";
  95       }
  96     ],
  97     depositpoints 10;
  98 
  99 ! ------------------------------------------------------------------------------
 100 !  Utomhusvärlden
 101 ! ------------------------------------------------------------------------------
 102 
 103 Class  Room;
 104 
 105 Class  Aboveground
 106  class Room
 107  has  light nodwarf;
 108 
 109 Class  Scenic
 110  has  scenery;
 111 
 112 Aboveground At_End_Of_Road "Vid slutet av en väg"
 113  with teleport_to
 114       'kulle' 'kullen' At_Hill_In_Road
 115       'byggnad' 'byggnaden' 'hus' 'huset' 'brunnshus' 'tegelbyggnad' Inside_Building
 116       'nedströms' 'nerströms' 'kanjon' 'kanjonen' 'bäck' 'bäcken' 'dal' 'dalen' 'dalgång' 'dalgången' In_A_Valley
 117       'skog' 'skogen' In_Forest_1
 118       'galler' 'gallret' 'stålgaller' 'stålgallret' 'grop' 'gropen' Outside_Grate,
 119     description
 120       "Du står vid slutet av en väg framför en liten tegelbyggnad.
 121        Runt dig är en skog.
 122        En bäck rinner ut ur byggnaden och fortsätter ner i en dalgång.",
 123     w_to At_Hill_In_Road,
 124     u_to At_Hill_In_Road,
 125     e_to Inside_Building,
 126     d_to In_A_Valley,
 127     s_to In_A_Valley,
 128     n_to In_Forest_1,
 129     in_to Inside_Building;
 130 
 131 Scenic "brunnshus"
 132  with name 'brunnshus' 'brunnshuset' 'hus' 'huset' 'tegelbyggnad'
 133        'tegelbyggnaden' 'byggnad' 'byggnaden' 'liten' 'litet' 'lilla',
 134     short_name_def "brunnshuset",
 135     description "Det är en liten tegelbyggnad. Det verkar vara ett brunnshus.",
 136     found_in At_End_Of_Road At_Hill_In_Road Inside_Building,
 137     before [;
 138      Enter:
 139       if (location == At_Hill_In_Road && Inside_Building hasnt visited)
 140         "Det är för långt bort.";
 141       <<Teleport Inside_Building>>;
 142     ],
 143   has neuter;
 144 
 145 Scenic Stream "bäck"
 146  with name 'bäck' 'bäcken' 'vatten' 'vattnet' 'å//' 'ån' 'flod' 'floden'
 147        'sjö' 'sjön' 'liten' 'litet' 'lilla' 'plaskande' 'strömmande'
 148        'reservoar' 'reservoaren' 'fors' 'forsen',
 149     short_name_def "bäcken",
 150     found_in At_End_Of_Road In_A_Valley At_Slit_In_Streambed In_Pit
 151          In_Cavern_With_Waterfall At_Reservoir Inside_Building,
 152     before [;
 153      Drink:
 154       "Du drack från bäcken.
 155        Vattnet smakar starkt av mineraler, men är inte alls oangenämt.
 156        Det är extremt kallt.";
 157      Take:
 158       if (bottle notin player)
 159         "Du har inget att bära vattnet i.";
 160       <<Fill bottle>>;
 161      Insert:
 162       if (second == bottle) <<Fill bottle>>;
 163       "Du har inget att bära vattnet i.";
 164      Receive:
 165       if (noun == ming_vase) {
 166         remove ming_vase;
 167         move shards to location;
 168         score = score - 5;
 169         "Den plötsliga temperaturväxlingen spräckte elegant vasen.";
 170       }
 171       if (noun == bottle) <<Fill bottle>>;
 172       remove noun;
 173       if (noun ofclass Treasure) score = score - 5;
 174       "Bäcken sköljer bort ", (the) noun, ".";
 175     ];
 176 
 177 Scenic "väg"
 178  with name 'väg' 'vägen' 'gata' 'gatan' 'stig' 'stigen' 'grus' 'gruset' 'grusväg' 'grusvägen',
 179     description "Det är en grusväg, ingen paradgata direkt.",
 180     short_name_def "vägen",
 181     found_in At_End_Of_Road At_Hill_In_Road In_Forest_2;
 182 
 183 Scenic "skog"
 184  ! Tvingades dela upp name-arrayen i två delar för att den blev för stor.
 185  ! Lade till en parse_name som tar hänsyn till båda arrayerna
 186  with name 'skog' 'skogen' 'träd' 'träden' 'trädet' 'ek' 'eken' 'ekar' 'ekarna'
 187        'asp' 'aspen' 'aspar' 'asparna' 'dunge' 'dungen' 'dungar' 'dungarna'
 188        'tall' 'tallen' 'tallar' 'tallarna' 'små' 'lilla' 'gran' 'granen' 'granar' 'granarna',
 189     name2 'björk' 'björken' 'björkar' 'björkarna' 'ask' 'asken' 'askar' 'askarna'
 190        'skott' 'skotten' 'skottet' 'buske' 'busken' 'buskar' 'buskarna'
 191        'löv' 'löven' 'bärbuske' 'bärbusken' 'bärbuskar' 'bärbuskarna'
 192        'smågran' 'smågranen' 'smågranar' 'smågranarna',
 193     parse_name [ wd num;
 194      wd = NextWord();
 195      while (WordInProperty(wd, self, name) || WordInProperty(wd, self, name2)) {
 196        num++;
 197        wd = NextWord();
 198      }
 199      return num;
 200     ],
 201     short_name_def "skogen",
 202     description
 203       "Skogen består mest av stora ekar och aspar,
 204        med en och annan dunge med tall eller gran.
 205        Det finns en hel del undervegetation,
 206        mestadels skott av björk och asp samt olika typer av buskar.
 207        Vid den här tiden på året är sikten ganska begränsad av alla löv,
 208        men det är lätt att förflytta sig om man bara rundar smågranarna och bärbuskarna.",
 209     found_in At_End_Of_Road At_Hill_In_Road In_A_Valley In_Forest_1 In_Forest_2,
 210  has  multitude;
 211 
 212 ! ------------------------------------------------------------------------------
 213 
 214 Aboveground At_Hill_In_Road "På en kulle på vägen"
 215  with teleport_to
 216      'väg' 'vägen' 'kulle' 'kullen' 'framåt' 'fortsätt' At_End_Of_Road
 217      'skog' 'skogen' In_Forest_1,
 218     description
 219       "Du har gått uppför en kulle i skogen.
 220        Vägen leder tillbaka nerför sluttningen på andra sidan kullen.
 221        Längre bort står en byggnad.",
 222     e_to At_End_Of_Road,
 223     n_to At_End_Of_Road,
 224     d_to At_End_Of_Road,
 225     s_to In_Forest_1;
 226 
 227 Scenic -> "kulle"
 228  with name 'kulle' 'kullen' 'höjd' 'höjden' 'krön' 'krönet' 'sluttning' 'sluttningen',
 229     short_name_def "kullen",
 230     description "Det är bara en vanlig kulle.";
 231 
 232 Scenic -> "andra sidan kullen"
 233  with name 'andra' 'sidan' 'av' 'kullen',
 234     short_name_def "andra sidan kullen",
 235     articles "den",
 236     description "Varför inte gå och se efter själv?",
 237   has def_article;
 238 
 239 ! ------------------------------------------------------------------------------
 240 
 241 Aboveground Inside_Building "Inuti byggnad"
 242  with teleport_to
 243       'utsidan' At_End_Of_Road,
 244     description
 245       "Du är i en byggnad, ett brunnshus för en stor källa.",
 246     cant_go
 247       "Vattnet rinner ut genom ett par avloppsrör, ca 30 centimeter i diameter.
 248        Den enda utgången är åt väst.",
 249     before [;
 250      Enter:
 251       if (noun == Spring or SewerPipes)
 252         "Vattnet rinner ut genom ett par avloppsrör, ca 30 centimeter i diameter.
 253          Det vore klokt att använda dörröppningen i den västra väggen.";
 254      Xyzzy:
 255       if (In_Debris_Room hasnt visited) rfalse;
 256       PlayerTo(In_Debris_Room);
 257       rtrue;
 258      Plugh:
 259       if (At_Y2 hasnt visited) rfalse;
 260       PlayerTo(At_Y2);
 261       rtrue;
 262     ],
 263     w_to At_End_Of_Road,
 264     out_to At_End_Of_Road,
 265     in_to "Rören är för små.";
 266 
 267 Scenic -> Spring "källa"
 268  with name 'källa' 'källan' 'stor' 'stora',
 269     short_name_def "källan",
 270     description
 271       "Vattnet rinner ut genom ett par avloppsrör, ca 30 centimeter i diameter.";
 272 
 273 Scenic -> SewerPipes "avloppsrör"
 274  with name 'par' 'avloppsrör' 'avloppsrören' 'avloppsröret' 'rör' 'rören' 'röret',
 275     short_name_def "avloppsrören",
 276     articles 0 0 "ett par",
 277     description "För små. Den enda utgången är åt väst.",
 278   has neuter pluralname;
 279 
 280 Object -> set_of_keys "nyckelknippa"
 281  with name 'nycklar' 'nycklarna' 'nyckel' 'nyckeln' 'nyckelknippa' 'nyckelknippan'
 282        'knippa' 'knippan',
 283     short_name_def "nyckelknippan",
 284     description "Det är bara en helt vanlig nyckelknippa.",
 285     initial "Det ligger en nyckelknippa på marken här.",
 286     before [;
 287      Count:
 288       "Ett dussin nycklar eller så.";
 289     ];
 290 
 291 Object -> tasty_food "god mat"
 292  with name 'mat' 'maten' 'portion' 'portionen' 'läcker' 'läckra' 'god' 'goda' 'jättegod' 'jättegoda',
 293     short_name_def "goda maten",
 294     articles "Den" "den" 0,
 295     description "Ser verkligen gott ut!",
 296     initial "Det finns god mat här.",
 297     after [;
 298      Eat:
 299       "Jättegott!";
 300     ],
 301  has  edible;
 302 
 303 Object -> brass_lantern "mässingslampa"
 304  with name 'lampa' 'lampan' 'lykta' 'lyktan' 'pannlampa' 'pannlampan'
 305        'mässingslykta' 'mässingslyktan' 'mässingslampa' 'mässingslampan'
 306        'mässinglykta' 'mässinglyktan' 'mässinglampa' 'mässinglampan'
 307        'ljus' 'ljuset' 'blank' 'blanka' 'blänkande' 'glänsande',
 308     short_name_def "mässingslampan",
 309     when_off "Det finns en blank mässingslampa här.",
 310     when_on [;
 311       print "Din lampa är här, och den ger ett ";
 312       if (self.power_remaining < 30)
 313         print "svagt";
 314       else
 315         print "starkt";
 316       " ljus ifrån sig.";
 317     ],
 318     daemon [ t;
 319       if (self hasnt on) {
 320         StopDaemon(self);
 321         rtrue;
 322       }
 323       t = --(self.power_remaining);
 324       if (t == 0) give self ~on ~light;
 325       if (self in player || self in location) {
 326         if (t == 0) {
 327           print "Din lampas batterier tar slut.";
 328           if (fresh_batteries notin player && location hasnt light) {
 329             deadflag = 3;
 330             " Du kan inte utforska grottor utan lampa.
 331              Därmed verkar ditt äventyr vara över.";
 332           }
 333           else
 334             self.replace_batteries();
 335           new_line;
 336           rtrue;
 337         }
 338         if (t == 30) {
 339           print "Skenet från din lampa börjar bli svagare.";
 340           if (fresh_batteries.have_been_used)
 341             " Du har dessutom slut på reservbatterier.
 342              Det är nog dags att tänka på refrängen.";
 343           if (fresh_batteries in VendingMachine && Dead_End_14 has visited)
 344             " Det är nog dags att tänka på refrängen,
 345              om du nu inte kan hitta nya batterier någonstans.
 346              Jag har för mig att det finns en varuautomat i labyrinten.
 347              Ta med lite mynt.";
 348           if (fresh_batteries notin VendingMachine or player or location)
 349             " Det är nog bäst att du hämtar de där batterierna.";
 350           new_line;
 351           rtrue;
 352         }
 353       }
 354     ],
 355     before [;
 356      Examine:
 357       print "Det är en blänkade mässingslampa";
 358       if (self hasnt on) ". Den är för tillfället avstängd.";
 359       if (self.power_remaining < 30) " som ger ifrån sig ett svagt sken.";
 360       " som ger ifrån sig ett starkt sken.";
 361      Burn:
 362       <<SwitchOn self>>;
 363      Rub:
 364       "Att gnida den elektriska lampan ger inte så mycket.
 365        Inget speciellt händer i alla fall.";
 366      SwitchOn:
 367       if (self.power_remaining <= 0)
 368         "Tyvärr verkar batterierna vara helt slut.";
 369      Receive:
 370       if (noun == old_batteries)
 371         "De där batterierna är slut - de skulle inte göra någon som helst nytta.";
 372       if (noun == fresh_batteries) {
 373         self.replace_batteries();
 374         rtrue;
 375       }
 376       "Det enda du kan sätta in i lampan är ett par nya batterier.";
 377     ],
 378     after [;
 379      SwitchOn:
 380       give self light;
 381       StartDaemon(self);
 382      SwitchOff:
 383       give self ~light;
 384     ],
 385     replace_batteries [;
 386       if (fresh_batteries in player or location) {
 387         remove fresh_batteries;
 388         fresh_batteries.have_been_used = true;
 389         move old_batteries to location;
 390         self.power_remaining = 2500;
 391         "Jag tar mig friheten att byta ut batterierna.";
 392       }
 393     ],
 394     power_remaining 330,
 395  has  switchable;
 396 
 397 Object -> bottle "liten flaska"
 398  with name 'flaska' 'flaskan' 'burk' 'burken' 'liten' 'lilla',
 399     short_name_def "lilla flaskan",
 400     initial "Det ligger en tom flaska här.",
 401     before [;
 402      LetGo:
 403       if (noun in bottle)
 404         "Du har redan ", (DenEllerHonom) noun, " (i flaskan).";
 405      Receive:
 406       if (noun == stream or Oil)
 407         <<Fill self>>;
 408       else
 409         "Flaskan är bara gjord för att innehålla vätskor.";
 410      Fill:
 411       if (child(bottle) ~= nothing)
 412         "Flaskan är redan full.";
 413       if (stream in location || Spring in location) {
 414         move water_in_the_bottle to bottle;
 415         "Flaskan är nu full av vatten.";
 416       }
 417       if (Oil in location) {
 418         move oil_in_the_bottle to bottle;
 419         "Flaskan är nu full av olja.";
 420       }
 421       "Det finns inget att fylla flaskan med här.";
 422      Empty:
 423       if (child(bottle) == nothing)
 424         "Flaskan är redan tom!";
 425       remove child(bottle);
 426       "Din flaska är nu tom och marken är nu blöt.";
 427     ],
 428  has  def_article container open;
 429 
 430 Object water_in_the_bottle "vatten i flaskan"
 431  with name 'vatten' 'vattnet' 'på' 'i//' 'flaska' 'flaskan' 'flaskvatten' 'flaskvattnet' 'h2o',
 432     short_name_def "vattnet i flaskan",
 433     description "Jag tycker det ser ut som vanligt vatten.",
 434     before [;
 435      Drink:
 436       remove water_in_the_bottle;
 437       <<Drink Stream>>;
 438     ],
 439   has proper neuter;
 440 
 441 Object oil_in_the_bottle "olja i flaskan"
 442  with name 'olja' 'oljan' 'på' 'i//' 'flaska' 'flaskan'
 443        'flaskolja' 'flaskoljan' 'smörjmedel' 'smörjmedlet' 'fett' 'fettet',
 444     short_name_def "oljan i flaskan",
 445     description "Jag tycker det ser ut som vanlig olja.",
 446     before [;
 447      Drink:
 448       <<Drink Oil>>;
 449     ],
 450   has proper;
 451 
 452 ! ------------------------------------------------------------------------------
 453 
 454 Aboveground In_Forest_1 "I skogen"
 455  with teleport_to
 456       'dal' 'dalen' 'dalgång' 'dalgången' In_A_Valley,
 457     description "Du är i en gles skog, med en djup dalgång på ena sidan.",
 458     e_to In_A_Valley,
 459     d_to In_A_Valley,
 460     n_to In_Forest_1,
 461     w_to In_Forest_1,
 462     s_to In_Forest_1,
 463     initial [;
 464       if (random(2) == 1) PlayerTo(In_Forest_2, 1);
 465     ];
 466 
 467 Aboveground In_Forest_2 "I skogen"
 468  with teleport_to
 469       'kulle' 'kullen' 'väg' 'vägen' At_End_Of_Road
 470       'dal' 'dalen' 'dalgång' 'dalgången' In_A_Valley,
 471     description "Du är i en gles skog, nära både en dalgång och en väg.",
 472     n_to At_End_Of_Road,
 473     e_to In_A_Valley,
 474     w_to In_A_Valley,
 475     d_to In_A_Valley,
 476     s_to In_Forest_1;
 477 
 478 Aboveground In_A_Valley "I en dalgång"
 479  with teleport_to
 480       'uppströms' 'byggnad' 'byggnaden' 'hus' 'huset' 'brunnshus' 'tegelbyggnad' At_End_Of_Road
 481       'skog' 'skogen' In_Forest_1
 482       'nedströms' 'nerströms' At_Slit_In_Streambed
 483       'grop' 'gropen' 'galler' 'gallret' 'stålgaller' 'stålgallret' Outside_Grate,
 484     description
 485       "Du är i en dalgång i skogen, bredvid en bäck som forsar fram över en stenig botten.",
 486     n_to At_End_Of_Road,
 487     e_to In_Forest_1,
 488     w_to In_Forest_1,
 489     u_to In_Forest_1,
 490     s_to At_Slit_In_Streambed,
 491     d_to At_Slit_In_Streambed;
 492 
 493 Scenic -> "botten"
 494  with name 'stenig' 'steniga' 'botten' 'bottnen' 'bäckens'
 495        'bäckfåra' 'bäckfåran' 'fåra' 'fåran' 'bäckbotten' 'stenbotten' 'stenbottnen'
 496        'kal' 'torr' 'torra' 'torkad' 'torkade' 'uttorkad' 'uttorkade' 'klippa' 'klippan',
 497     short_name_def "bottnen";
 498 
 499 ! ------------------------------------------------------------------------------
 500 
 501 Aboveground At_Slit_In_Streambed "Vid en spricka i botten"
 502  with teleport_to
 503       'byggnad' 'byggnaden' 'hus' 'huset' 'brunnshus' 'tegelbyggnad' At_End_Of_Road
 504       'uppströms' In_A_Valley
 505       'skog' 'skogen' In_Forest_1
 506       'nedströms' 'nerströms' 'torr' 'torra' 'klippa' 'klippan' 'bäckfåra' 'bäckfåran'
 507       'galler' 'gallret' 'stålgaller' 'stålgallret' 'grop' 'gropen' Outside_Grate,
 508     description
 509       "Vid dina fötter forsar allt vatten ner genom en fem centimeter bred spricka i klippan under.
 510        Nedströms består bäckfåran bara av torr klippa.",
 511     n_to In_A_Valley,
 512     e_to In_Forest_1,
 513     w_to In_Forest_1,
 514     s_to Outside_Grate,
 515     d_to "Du kommer inte igenom en fem centimeter bred spricka!",
 516     in_to "Du kommer inte igenom en fem centimeter bred spricka!";
 517 
 518 Scenic -> "spricka"
 519  with name 'spricka' 'sprickan' 'fem' 'cm' 'centimeter' 'halvdecimeter' 'bred',
 520     short_name_def "sprickan",
 521     description
 522       "Det är bara en spricka i klippan, och ner genom den rinner bäcken.",
 523     before [;
 524      Enter:
 525       "Du kommer inte igenom en fem centimeter bred spricka!";
 526     ];
 527 
 528 ! ------------------------------------------------------------------------------
 529 
 530 Aboveground Outside_Grate "Utanför gallret"
 531  with teleport_to
 532       'byggnad' 'byggnaden' 'hus' 'huset' 'brunnshus' 'tegelbyggnad' At_End_Of_Road
 533       'uppströms' At_Slit_In_Streambed
 534       'skog' 'skogen' In_Forest_1,
 535     description
 536       "Du står i en fem meter djup grop med bara jord till golv.
 537        I jorden sitter ett starkt stålgaller infattat i betong.
 538        En uttorkad bäckfåra leder ner i gropen.",
 539     e_to In_Forest_1,
 540     w_to In_Forest_1,
 541     s_to In_Forest_1,
 542     n_to At_Slit_In_Streambed,
 543     d_to [;
 544       if (Grate hasnt locked && Grate hasnt open) {
 545         print "(öppnar först gallret)^";
 546         give Grate open;
 547       }
 548       return Grate;
 549     ];
 550 
 551 Scenic -> "fem meter djup grop"
 552  with name 'grop' 'gropen' 'jord' 'jorden' 'jordig' 'fem' 'm//' 'meter' 'djup' 'djupa' 'grop' 'gropen',
 553     short_name_def "fem meter djupa gropen",
 554     description "Du står i den.",
 555   has def_article;
 556 
 557 Object -> Grate "stålgaller"
 558  with name 'stål' 'stålet' 'av' 'galler' 'gallret' 'stålgaller' 'stålgallret'
 559        'lås' 'låset' 'metall' 'metallen' 'metallgaller' 'metallgallret' 'stark' 'starkt' 'starka'
 560        'lucka' 'luckan' 'stållucka' 'stålluckan',
 561     short_name_def "stålgallret",
 562     description "Det ser bara ut som ett vanligt galler infattat i betong.",
 563     with_key set_of_keys,
 564     door_dir [;
 565       if (location == Below_The_Grate) return u_to;
 566       return d_to;
 567     ],
 568     door_to [;
 569       if (location == Below_The_Grate) return Outside_Grate;
 570       return Below_The_Grate;
 571     ],
 572     describe [;
 573       if (self has open) "^Gallret är öppet.";
 574       if (self hasnt locked) "^Gallret är olåst men stängt.";
 575       rtrue;
 576     ],
 577     found_in Below_The_Grate Outside_Grate,
 578  has  neuter static door openable lockable locked;
 579 
 580 ! ------------------------------------------------------------------------------
 581 !  Facilis descensus Averno...
 582 ! ------------------------------------------------------------------------------
 583 
 584 Room  Below_The_Grate "Under gallret"
 585  with teleport_to
 586       'småsten' 'småstensgången' 'låg' 'låga' 'gång' 'gången' 'tunnel' 'tunneln' 'kryp' In_Cobble_Crawl
 587       'litet' 'lilla' 'hål' 'hålet' At_Top_Of_Small_Pit
 588       'skräp' 'skräpet' 'skräprum' 'skräprummet' In_Debris_Room,
 589     description
 590       "Du är i en liten kammare under ett meterbrett stålgaller upp mot ytan.
 591        Västerut kan du krypa in i en låg gång med småsten till golv.",
 592     w_to In_Cobble_Crawl,
 593     in_to In_Cobble_Crawl,
 594     u_to Grate,
 595  has  light;
 596 
 597 Scenic "småsten"
 598  with name 'småsten' 'småstenen' 'småstenar' 'småstenarna' 'sten'
 599        'stenen' 'stenar' 'stenarna' 'de' 'små' 'lilla',
 600     short_name_def "småstenen",
 601     description "Det är bara vanlig småsten.",
 602     found_in In_Cobble_Crawl In_Debris_Room Below_The_Grate,
 603  has  multitude pluralname proper;
 604 
 605 ! ------------------------------------------------------------------------------
 606 
 607 Room  In_Cobble_Crawl "I småstensgången"
 608  with teleport_to
 609       'ytan' 'yta' 'ingenstans' 'ingång' 'ingången' Below_The_Grate
 610       'litet' 'lilla' 'hål' 'hålet' At_Top_Of_Small_Pit
 611       'skräp' 'skräpet' 'skräprum' 'skräprummet' In_Debris_Room,
 612     description
 613       "Du kryper över småsten i en låg gång.
 614       Det kommer in ett svagt ljus i gångens östra ände.",
 615     e_to Below_The_Grate,
 616     out_to Below_The_Grate,
 617     w_to In_Debris_Room,
 618     in_to In_Debris_Room,
 619  has  light;
 620 
 621 Object -> wicker_cage "flätad bur"
 622  with name 'bur' 'buren' 'liten' 'lilla' 'flätad' 'flätade' 'av' 'vidja' 'vidjan' 'vidjor' 'vidjorna',
 623     short_name_def "flätade buren",
 624     description "Det är en liten bur, flätad av vidjor.",
 625     initial "En liten flätad bur ligger slängd i närheten.",
 626     after [;
 627      Open:
 628       if (little_bird notin self) rfalse;
 629       print "(släpper ut ", (the) little_bird, ")^";
 630       <<Release little_bird>>;
 631     ],
 632  has  def_article container open openable transparent;
 633 
 634 ! ------------------------------------------------------------------------------
 635 
 636 Room  In_Debris_Room "I skräprummet"
 637  with teleport_to
 638       'ytan' 'yta' 'ingång' 'ingången' Below_The_Grate
 639       'småsten' 'småstensgången' 'låg' 'låga' 'gång' 'gången' 'tunnel' 'tunneln' 'kryp' In_Cobble_Crawl
 640       'trång' 'trånga' 'ravin' 'ravinen' In_Awkward_Sloping_E_W_Canyon
 641       'litet' 'lilla' 'hål' 'hålet' At_Top_Of_Small_Pit,
 642     description
 643       "Du är i ett skräprum fyllt med grejer som sköljts in från ytan.
 644        En låg bred gång med småsten blir här helt igensatt av gyttja och skräp,
 645        men en trång ravin leder uppåt och västerut.
 646        ^^
 647        På väggen står antecknat: ~Magiskt ord XYZZY.~",
 648     e_to In_Cobble_Crawl,
 649     u_to In_Awkward_Sloping_E_W_Canyon,
 650     in_to In_Awkward_Sloping_E_W_Canyon,
 651     w_to In_Awkward_Sloping_E_W_Canyon,
 652     before [;
 653      Xyzzy:
 654       PlayerTo(Inside_Building);
 655       rtrue;
 656     ],
 657  has  nodwarf;
 658 
 659 Scenic -> "skräp"
 660  with name 'skräp' 'skräpet' 'grej' 'grejen' 'grejer' 'grejor' 'pryl' 'prylen' 'prylar'
 661        'dy' 'dyn' 'gyttja' 'gyttjan',
 662     short_name_def "skräpet",
 663     description "Usch.",
 664   has neuter proper;
 665 
 666 Scenic -> "anteckning"
 667  with name 'anteckning' 'anteckningen',
 668     short_name_def "anteckningen",
 669     description "Anteckningen lyder: ~Magiskt ord XYZZY~.";
 670 
 671 Object -> black_rod "svart stav med en rostig stjärna i änden"
 672  with name 'svart' 'svarta' 'stav' 'staven' 'med' 'en' 'den'
 673        'rostig' 'rostiga' 'stjärna' 'stjärnan' 'järnstjärna' 'järnstjärnan'
 674        'i//' 'änden' 'meterlång' 'meterlånga',
 675     short_name_def "svarta staven med en rostig stjärna i änden",
 676     description "Det är en meterlång svart stav med en rostig stjärna i ena änden.",
 677     initial
 678       "En meterlång svart stav med en rostig stjärna i ena änden ligger i närheten.",
 679     before [;
 680      Wave:
 681       if (location == West_Side_Of_Fissure or On_East_Bank_Of_Fissure) {
 682         if (caves_closed) "Märkligt. Inget händer.";
 683         if (CrystalBridge notin nothing) {
 684           remove CrystalBridge;
 685           give CrystalBridge absent;
 686           West_Side_Of_Fissure.e_to = nothing;
 687           On_East_Bank_Of_Fissure.w_to = nothing;
 688           "Kristallbron har försvunnit!";
 689         }
 690         else {
 691           move CrystalBridge to location;
 692           give CrystalBridge ~absent;
 693           West_Side_Of_Fissure.e_to = CrystalBridge;
 694           On_East_Bank_Of_Fissure.w_to = CrystalBridge;
 695           "En kristallbro spänner nu över gapet.";
 696         }
 697       }
 698       "Inget händer.";
 699     ],
 700   has def_article;
 701 
 702 ! ------------------------------------------------------------------------------
 703 
 704 Room  In_Awkward_Sloping_E_W_Canyon "Sluttande Ö/V-ravin"
 705  with teleport_to
 706       'ytan' 'yta' 'ingång' 'ingången' Below_The_Grate
 707       'skräp' 'skräpet' 'skräprum' 'skräprummet' In_Debris_Room
 708       'litet' 'lilla' 'hål' 'hålet' At_Top_Of_Small_Pit,
 709     description "Du är i en trång sluttande öst/väst-ravin.",
 710     d_to In_Debris_Room,
 711     e_to In_Debris_Room,
 712     u_to In_Bird_Chamber,
 713     w_to In_Bird_Chamber,
 714  has  nodwarf;
 715 
 716 ! ------------------------------------------------------------------------------
 717 ! Den lilla fågeln i sitt naturliga habitat
 718 ! ------------------------------------------------------------------------------
 719 
 720 Room  In_Bird_Chamber "Oranga flodkammaren"
 721  with teleport_to
 722       'ytan' 'yta' 'ingång' 'ingången' Below_The_Grate
 723       'skräp' 'skräpet' 'skräprum' 'skräprummet' In_Debris_Room
 724       'trång' 'trånga' 'ravin' 'ravinen' In_Awkward_Sloping_E_W_Canyon
 725       'litet' 'lilla' 'hål' 'hålet' 'bra' 'gång' 'gången' At_Top_Of_Small_Pit,
 726     description
 727       "Du är i en fantastisk kammare, tio meter hög.
 728        Väggarna är frusna floder av orange sten.
 729        En trång ravin och en bra gång leder ut från östra och västra sidorna av kammaren.",
 730     e_to In_Awkward_Sloping_E_W_Canyon,
 731     w_to At_Top_Of_Small_Pit,
 732  has  nodwarf;
 733 
 734 Object -> little_bird "liten fågel"
 735  with name 'munter' 'muntra' 'glad' 'glada' 'sorgsen' 'sorgsna' 'ledsen' 'ledsna' 'lilla' 'liten' 'fågel' 'fågeln',
 736     short_name_def "lilla fågeln",
 737     initial "En munter liten fågel sitter och sjunger här.",
 738     before [;
 739      Examine:
 740       if (self in wicker_cage)
 741         "Den lilla fågeln ser olycklig ut i buren.";
 742       "Den muntra lilla fågeln sitter här och sjunger.";
 743      Insert:
 744       if (second == wicker_cage)
 745         <<Catch self>>;
 746       else
 747         "Sätt inte fågeln i ", (the) second, "!";
 748      Drop, Remove:
 749       if (self in wicker_cage) {
 750         print "(Fågeln slipper ut från buren.)^^";
 751         <<Release self>>;
 752       }
 753      Take, Catch:
 754       if (self in wicker_cage)
 755         "Du har redan den lilla fågeln.
 756          Om du tar ut den ur buren kommer den troligen flyga iväg från dig.";
 757       if (wicker_cage notin player)
 758         "Du kan fånga fågeln, men du kan inte bära den med dig.";
 759       if (black_rod in player)
 760         "Fågeln var orädd när du kom in,
 761          men när du närmar dig blir den störd och du kan inte fånga den.";
 762       move self to wicker_cage;
 763       give wicker_cage ~open;
 764       "Du fångar fågeln i den flätade buren.";
 765      Release:
 766       if (self notin wicker_cage)
 767         "Fågeln sitter inte i någon bur.";
 768       give wicker_cage open;
 769       move self to location;
 770       if (Snake in location) {
 771         remove Snake;
 772         "Den lilla fågeln attackerar den gröna ormen,
 773          och förvånansvärt snabbt tvingar den bort ormen.";
 774       }
 775       if (Dragon in location) {
 776         remove self;
 777         "Den lilla fågeln attackerar den gröna draken,
 778          och förvånansvärt snabbt bränns den till en kolbit.
 779          Askan blåser bort.";
 780       }
 781       "Den lilla fågeln flaxar ut i friheten.";
 782     ],
 783     life [;
 784      Give:
 785       "Den är inte hungrig. (Den bara längtar efter fjordarna).
 786        Dessutom misstänker jag att den skulle föredra fågelfrö.";
 787      Order, Ask, Answer:
 788       "Kvitter! Kviddevitt!";
 789      Attack:
 790       if (self in wicker_cage)
 791         "Nej, lämna den stackars olyckliga fågeln i fred.";
 792       remove self;
 793       "Den lilla fågeln är nu död. Dess kropp försvinner.";
 794     ],
 795  has  def_article animate;
 796 
 797 ! ------------------------------------------------------------------------------
 798 
 799 Room  At_Top_Of_Small_Pit "Ovanför ett litet hål"
 800  with teleport_to
 801       'ytan' 'yta' 'ingång' 'ingången' Below_The_Grate
 802       'skräp' 'skräpet' 'skräprum' 'skräprummet' In_Debris_Room
 803       'gång' 'gången' In_Bird_Chamber,
 804     description
 805       "Vid dina fötter finns ett litet hål som andas ut spår av vit dimma.
 806        En västlig gång slutar här föruom en liten spricka som fortsätter.
 807        ^^
 808        Grova trappsteg av sten leder ner i hålet.",
 809     e_to In_Bird_Chamber,
 810     w_to "Sprickan är alltför liten för att du ska kunna komma igenom den.",
 811     d_to [;
 812       if (large_gold_nugget in player) {
 813         deadflag = 1;
 814         "Du är på hålets botten med en bruten nacke.";
 815       }
 816       return In_Hall_Of_Mists;
 817     ],
 818     before [;
 819      Enter:
 820       if (noun == PitCrack)
 821         "Sprickan är alltför liten för att du ska kunna komma igenom den.";
 822     ],
 823  has  nodwarf;
 824 
 825 Scenic -> "litet hål"
 826  with name 'litet' 'lilla' 'hål' 'hålet',
 827     short_name_def "lilla hålet",
 828     description "Hålet andas ut spår av vit dimma.",
 829   has def_article neuter;
 830 
 831 Scenic -> PitCrack "spricka"
 832  with name 'spricka' 'sprickan' 'liten' 'lilla' 'trång' 'trånga',
 833     short_name_def "sprickan",
 834     description "Sprickan är väldigt liten -- alldeles för liten för att du ska kunna komma igenom den.";
 835 
 836 Scenic "dimma"
 837  with name 'dimma' 'dimman' 'ånga' 'ångan' 'vit' 'vita'
 838        'slöja' 'slöjan' 'slöjor' 'slöjorna' 'dimslöja' 'dimslöjan' 'dimslöjor' 'dimslöjorna',
 839     short_name_def "dimman",
 840     description
 841       "Dimma är en vit ånga, vanligen av vatten, som man ser ibland i grottor.
 842        Den kan dyka upp var som helst men är ofta ett tecken på ett djupt hål som leder ner till vatten.",
 843     found_in
 844       At_Top_Of_Small_Pit In_Hall_Of_Mists On_East_Bank_Of_Fissure
 845       At_Window_On_Pit_1 At_West_End_Of_Hall_Of_Mists In_Misty_Cavern
 846       In_Mirror_Canyon At_Reservoir At_Window_On_Pit_2 On_Sw_Side_Of_Chasm;
 847 
 848 ! ------------------------------------------------------------------------------
 849 !  Grottorna öppnar sig: Dimmornas Sal
 850 ! ------------------------------------------------------------------------------
 851 
 852 Room  In_Hall_Of_Mists "I Dimmornas Sal"
 853  with teleport_to
 854       'vänster' In_Nugget_Of_Gold_Room
 855       'framåt' 'fortsätt' 'sal' 'salen' On_East_Bank_Of_Fissure
 856       'trappa' 'trappan' 'stentrappa' 'bergakungens' 'sal' In_Hall_Of_Mt_King
 857       'y2' At_Y2,
 858     description
 859       "Du är i ena änden av en enorm sal som sträcker sig framåt så långt ögat når åt väst.
 860        Det finns öppningar åt båda hållen.
 861        En bred stentrappa leder neråt.
 862        Salen är fylld av vita dimslöjor som svajar fram och tillbaka nästan som om de vore levande.
 863        En kall vind blåser uppför trappan.
 864        Det finns en gång vid toppen av ett schakt bakom dig.
 865        ^^
 866        Grova trappsteg av sten leder upp genom schaktet.",
 867     initial [;
 868       if (self has visited) rfalse;
 869       score = score + 25;
 870     ],
 871     s_to In_Nugget_Of_Gold_Room,
 872     w_to On_East_Bank_Of_Fissure,
 873     d_to In_Hall_Of_Mt_King,
 874     n_to In_Hall_Of_Mt_King,
 875     u_to [;
 876       if (large_gold_nugget in player) "Du kan inte klättra upp på kupolen.";
 877       return At_Top_Of_Small_Pit;
 878     ];
 879 
 880 Scenic -> "bred stentrappa"
 881  with name 'bred' 'breda' 'trappa' 'trappan' 'stentrappa' 'stentrappan',
 882     short_name_def "breda stentrappan",
 883     description "Trappan leder neråt."
 884   has def_article;
 885 
 886 Scenic -> "grova trappsteg av sten"
 887  with name 'grov' 'grovt' 'grova' 'steg' 'steget' 'stegen' 'trappsteg' 'trappsteget' 'trappstegen'
 888        'av' 'sten' 'stentrappa' 'stentrappan' 'stentrappsteg' 'stentrappsteget' 'stentrappstegen',
 889     short_name_def "grova trappstegen av sten",
 890     articles "De" "de" 0,
 891     description "De grova trappstegen leder upp genom schaktet.",
 892  has  def_article pluralname multitude;
 893 
 894 Scenic -> "schakt"
 895  with name 'schakt' 'schaktet',
 896     short_name_def "schaktet",
 897     before [;
 898      Examine:
 899       if (large_gold_nugget in player)
 900         "Jag är inte säker på att du kan komma upp med det du har med dig.";
 901       "Det ser ut som att du kanske kan klättra upp genom det.";
 902      Climb:
 903       MovePlayer(u_obj);
 904       rtrue;
 905     ],
 906   has neuter;
 907 
 908 ! ------------------------------------------------------------------------------
 909 
 910 Room  In_Nugget_Of_Gold_Room "Lågt rum"
 911  with teleport_to
 912       'sal' 'salen' 'dimmornas' In_Hall_Of_Mists,
 913     description
 914       "Det här är ett lågt rum med ett meddelande slarvigt skrivet på väggen:
 915        ^^
 916        ~Du kommer inte få upp den för trappan~.",
 917     n_to In_Hall_Of_Mists,
 918     out_to In_Hall_Of_Mists;
 919 
 920 Scenic -> "meddelande"
 921  with name 'meddelande' 'meddelandet' 'slarvigt' 'slarviga' 'skrivet' 'skrivna',
 922     short_name_def "meddelandet",
 923     description "Meddelandet lyder ~Du kommer inte få upp den för trappan~.",
 924   has neuter;
 925 
 926 Treasure -> large_gold_nugget "stor guldklimp"
 927  with name 'guld' 'guldet' 'klimp' 'klimpen' 'guldklimp' 'guldklimpen'
 928        'stor' 'stora' 'tung' 'tunga',
 929     short_name_def "stora guldklimpen",
 930     description "Det är en stor glimmande guldklimp!",
 931     initial "Det ligger en stor glimmande guldklimp här!"
 932   has def_article;
 933 
 934 ! ------------------------------------------------------------------------------
 935 
 936 Class  FissureRoom
 937  class Room
 938  with before [;
 939      Jump:
 940       if (CrystalBridge hasnt absent)
 941         "Jag vill nog ändå föreslå att du går över bron istället för att hoppa.";
 942       deadflag = 1;
 943       "Du klarade det inte.";
 944     ],
 945     d_to "Klyftan är alltför skrämmande!";
 946 
 947 FissureRoom On_East_Bank_Of_Fissure "På östra sidan av klyftan"
 948  with teleport_to
 949       'sal' 'salen' 'dimmornas' In_Hall_Of_Mists,
 950     description
 951       "Du är på östra sidan av en klyfta som går tvärs över hela salen.
 952        Dimman är väldigt tjock här, och klyftan är för bred att hoppa över.",
 953     e_to In_Hall_Of_Mists,
 954     w_to "Klyftan är för bred.";
 955 
 956 FissureRoom West_Side_Of_Fissure "Västra sidan av klyftan"
 957  with description
 958       "Du är på västra sidan av klyftan i Dimmornas Sal.",
 959     w_to At_West_End_Of_Hall_Of_Mists,
 960     e_to "Klyftan är för bred.",
 961     n_to At_West_End_Of_Hall_Of_Mists,
 962     before [;
 963      Go:
 964       if (location == West_Side_Of_Fissure && noun == n_obj)
 965         print
 966           "Du har ålat genom en mycket låg, bred gång,
 967            parallell med och norr om Dimmornas Sal.^";
 968     ];
 969 
 970 Treasure -> "diamanter"
 971  with name 'diamant' 'diamanten' 'diamanter' 'diamanterna' 'flera' 'av' 'hög' 'högsta' 'kvalitet',
 972     short_name_def "diamanterna",
 973     articles 0 0 "några",
 974     description "De ser ut att vara av högsta kvalitet!",
 975     initial "Det finns diamanter här!",
 976  has  pluralname multitude;
 977 
 978 Object CrystalBridge "kristallbro"
 979  with name 'kristallbro' 'kristallbron' 'bro' 'bron' 'av' 'kristall',
 980     short_name_def "kristallbron",
 981     description "Den sträcker sig över klyftan, och ger dig därmed en väg över.",
 982     initial "En kristallbro sträcker sig nu över klyftan.",
 983     door_dir [;
 984       if (location == West_Side_Of_Fissure) return e_to;
 985       return w_to;
 986     ],
 987     door_to [;
 988       if (location == West_Side_Of_Fissure) return On_East_Bank_Of_Fissure;
 989       return West_Side_Of_Fissure;
 990     ],
 991     found_in On_East_Bank_Of_Fissure West_Side_Of_Fissure,
 992  has  static door open absent;
 993 
 994 Scenic "klyfta"
 995  with name 'bred' 'breda' 'klyfta' 'klyftan',
 996     short_name_def "klyftan",
 997     description "Klyftan ser alldeles för bred ut för att man ska kunna hoppa över den.",
 998     found_in On_East_Bank_Of_Fissure West_Side_Of_Fissure;
 999 
 1000 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1001 
 1002 Room  At_West_End_Of_Hall_Of_Mists "I västra änden av Dimmornas Sal"
 1003  with teleport_to
 1004       'liten' 'lilla' Alike_Maze_1
 1005       'låg' 'bred' 'kryp' At_East_End_Of_Long_Hall,
 1006     description
 1007       "Du är i västra änden av Dimmornas Sal.
 1008        En låg, bred gång med kryphöjd fortsätter västerut och en annan går norrut.
 1009        Söderut finns en liten gång knappt två meter över golvet.",
 1010     s_to Alike_Maze_1,
 1011     u_to Alike_Maze_1,
 1012     e_to West_Side_Of_Fissure,
 1013     w_to At_East_End_Of_Long_Hall,
 1014     n_to West_Side_Of_Fissure,
 1015     before [;
 1016      Go:
 1017       if (noun == n_obj)
 1018         print
 1019           "Du har krupit genom en mycket låg, bred gång
 1020            parallell med och norr om Dimmornas Sal.^";
 1021     ];
 1022 
 1023 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1024 !  Långa Salen väster om Dimmornas Sal
 1025 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1026 
 1027 Room  At_East_End_Of_Long_Hall "I östra änden av Långa Salen"
 1028  with teleport_to
 1029       'kryp' 'låg' 'låga' 'bred' 'breda' 'gång' 'gången' At_West_End_Of_Hall_Of_Mists
 1030       'runt' 'runda' 'halvmetersbrett' 'hål' 'hålet' Crossover,
 1031     description
 1032       "Du är i östra änden av en mycket lång sal som tycks sakna sidokammare.
 1033        Österut ligger en låg bred gång som sluttar uppåt.
 1034        Norrut ligger ett runt halvmeterbrett hål som sluttar neråt.",
 1035     e_to At_West_End_Of_Hall_Of_Mists,
 1036     u_to At_West_End_Of_Hall_Of_Mists,
 1037     w_to At_West_End_Of_Long_Hall,
 1038     n_to Crossover,
 1039     d_to Crossover;
 1040 
 1041 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1042 
 1043 Room  At_West_End_Of_Long_Hall "I västra änden av Långa Salen"
 1044  with description
 1045       "Du är i västra änden av en mycket lång, formlös sal.
 1046        Salen möter här en trång nord-sydlig gång.",
 1047     e_to At_East_End_Of_Long_Hall,
 1048     s_to Different_Maze_1,
 1049     n_to Crossover;
 1050 
 1051 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1052 
 1053 Room  Crossover "N/S- och Ö/V-korsning"
 1054  with description
 1055       "Du är i en korsning mellan en hög nord-sydlig gång och en låg öst-västlig gång.",
 1056     w_to At_East_End_Of_Long_Hall,
 1057     n_to Dead_End_7,
 1058     e_to In_West_Side_Chamber,
 1059     s_to At_West_End_Of_Long_Hall;
 1060 
 1061 Scenic -> "korsning"
 1062  with name 'korsning' 'korsningen',
 1063     short_name_def "korsningen",
 1064     description "Du vet lika mycket som jag just nu.";
 1065 
 1066 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1067 !  Många återvändsgränder kommer behövas för labyrinten nedan, så
 1068 !  definiera en klass:
 1069 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1070 
 1071 Class  DeadendRoom
 1072  with short_name "Återvändsgränd",
 1073     description "Du har nått en återvändsgränd.",
 1074     cant_go "Du måste gå tillbaka samma väg som du kom.";
 1075 
 1076 DeadendRoom Dead_End_7
 1077  with s_to Crossover,
 1078     out_to Crossover;
 1079 
 1080 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1081 !  Bergakungens Sal och sidokammare
 1082 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1083 
 1084 Room  In_Hall_Of_Mt_King "Bergakungens Sal"
 1085  with teleport_to
 1086       'sal' 'salen' 'dimmornas' 'trappa' 'trappan' In_Hall_Of_Mists
 1087       'hemlig' 'hemliga' In_Secret_E_W_Canyon,
 1088     description
 1089       "Du är i Bergakungens Sal, med gångar åt alla håll.",
 1090     cant_go "Okej, kanske inte riktigt alla håll.",
 1091     u_to In_Hall_Of_Mists,
 1092     e_to In_Hall_Of_Mists,
 1093     n_to Low_N_S_Passage,
 1094     s_to In_South_Side_Chamber,
 1095     w_to In_West_Side_Chamber,
 1096     sw_to In_Secret_E_W_Canyon,
 1097     before [;
 1098      Go:
 1099       if (Snake in self && (noun == n_obj or s_obj or w_obj ||
 1100                  (noun == sw_obj && random(100) <= 35)))
 1101         "Du kan inte komma förbi ormen.";
 1102     ];
 1103 
 1104 Object -> Snake "orm"
 1105  with name 'orm' 'ormen' 'kobra' 'stor' 'stora' 'jättestor' 'jättestora'
 1106        'farlig' 'farliga' 'livsfarlig' 'livsfarliga' 'dödlig' 'dödliga'
 1107        'grön' 'gröna' 'vildsint' 'vildsinta' 'vild' 'vilda'
 1108        'giftig' 'giftiga',
 1109     short_name_def "ormen",
 1110     description "Jag skulle inte bråka med den om jag var du.",
 1111     initial "En gigantisk, grön, vildsint orm blockerar vägen!",
 1112     life [;
 1113      Order, Ask, Answer:
 1114       "Väääääs!";
 1115      ThrowAt:
 1116       if (noun == axe) <<Attack self>>;
 1117       <<Give noun self>>;
 1118      Give:
 1119       if (noun == little_bird) {
 1120         remove little_bird;
 1121         "Ormen har nu slukat din fågel.";
 1122       }
 1123       "Det finns inget här som den vill äta (förutom dig då, kanske).";
 1124      Attack:
 1125       "Att attackera ormen är både verkningslöst och mycket farligt.";
 1126      Take:
 1127       deadflag = 1;
 1128       "Den tar dig istället. Smask!";
 1129     ],
 1130  has  animate;
 1131 
 1132 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1133 
 1134 Room  Low_N_S_Passage "Låg N/S-gång"
 1135  with teleport_to
 1136       'bergakungens' 'sal' 'salen' In_Hall_Of_Mt_King
 1137       'y2' At_Y2
 1138       'hål' 'hålet' In_Dirty_Passage,
 1139     description
 1140       "Du är i en låg N/S-gång vid ett hål i golvet.
 1141        Hålet leder ner till en Ö/V-gång.",
 1142     s_to In_Hall_Of_Mt_King,
 1143     out_to In_Hall_Of_Mt_King,
 1144     d_to In_Dirty_Passage,
 1145     n_to At_Y2;
 1146 
 1147 Treasure -> "silvertackor"
 1148  with name 'silvertacka' 'silvertackan' 'silvertackor' 'silvertackorna'
 1149        'tacka' 'tackan' 'tackor' 'tackorna' 'silver' 'silvret',
 1150     short_name_def "silvertackorna",
 1151     articles 0 0 "några",
 1152     description "De är nog värda en förmögenhet!",
 1153     initial "Det ligger silvertackor här!",
 1154   has pluralname;
 1155 
 1156 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1157 
 1158 Room  In_South_Side_Chamber "I södra sidokammaren"
 1159  with teleport_to
 1160       'bergakungens' 'sal' 'salen' In_Hall_Of_Mt_King,
 1161     description "Du är i den södra sidokammaren.",
 1162     n_to In_Hall_Of_Mt_King,
 1163     out_to In_Hall_Of_Mt_King;
 1164 
 1165 Treasure -> "dyrbara smycken"
 1166  with name 'dyrbar' 'dyrbara' 'smycke' 'smycket' 'smycken' 'smyckena' 'exquisite',
 1167     short_name_def "dyrbara smyckena",
 1168     articles "De" "de" "några",
 1169     description "De är helt utsökta!",
 1170     initial "Det ligger dyrbara smycken här!",
 1171   has pluralname def_article;
 1172 
 1173 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1174 
 1175 Room  In_West_Side_Chamber "I västra sidokammaren"
 1176  with teleport_to
 1177       'bergakungens' 'sal' 'salen' In_Hall_Of_Mt_King,
 1178     description
 1179       "Du är i sidokammaren väster om Bergakungens Sal.
 1180        En gång fortsätter västerut och uppåt här.",
 1181     w_to Crossover,
 1182     u_to Crossover,
 1183     e_to In_Hall_Of_Mt_King,
 1184     out_to In_Hall_Of_Mt_King;
 1185 
 1186 Treasure -> rare_coins "sällsynta mynt"
 1187  with name 'sällsynt' 'sällsynta' 'mynt' 'myntet' 'mynten',
 1188     short_name_def "sällsynta mynten",
 1189     articles "De" "de" "många",
 1190     description "De är en numismatikers dröm!",
 1191     initial "Det ligger många mynt här!",
 1192  has  multitude pluralname def_article;
 1193 
 1194 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1195 !  Y2-klipprummet och omgivningar, lite längre ner
 1196 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1197 
 1198 Room  At_Y2 "Vid ~Y2~"
 1199  with teleport_to
 1200       'vägg' 'väggen' 'rasade' 'stenar' 'stenarna' Jumble_Of_Rock,
 1201     description
 1202       "Du är i ett stort rum, med en gång söderut,
 1203        en gång västerut, och en vägg av rasade stenar österut.
 1204        Det står ett stort ~Y2~ på en klippa i rummets mitt.",
 1205     after [;
 1206      Look:
 1207       if (random(100) <= 25) print "^En ihålig röst säger, ~Plugh.~^";
 1208     ],
 1209     before [;
 1210      Plugh:
 1211       PlayerTo(Inside_Building);
 1212       rtrue;
 1213      Plover:
 1214       if (In_Plover_Room hasnt visited) rfalse;
 1215       if (egg_sized_emerald in player) {
 1216         move egg_sized_emerald to In_Plover_Room;
 1217         score = score - 5;
 1218       }
 1219       PlayerTo(In_Plover_Room);
 1220       rtrue;
 1221     ],
 1222     s_to Low_N_S_Passage,
 1223     e_to Jumble_Of_Rock,
 1224     w_to At_Window_On_Pit_1;
 1225 
 1226 Scenic -> "~Y2~-klippa"
 1227  with name 'y2-klippa' 'y2-klippan' '-klippa' '-klippan' 'y2' 'klippa' 'klippan',
 1228     short_name_def "~Y2~-klippan",
 1229     description "Det står ett stort ~Y2~ målat på klippan.",
 1230  has  supporter;
 1231 
 1232 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1233 
 1234 Room  Jumble_Of_Rock "Bland en massa stenblock"
 1235  with teleport_to
 1236       'y2' At_Y2,
 1237     description "Du är bland en massa stenblock, med sprickor överallt.",
 1238     d_to At_Y2,
 1239     u_to In_Hall_Of_Mists;
 1240 
 1241 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1242 
 1243 Room  At_Window_On_Pit_1 "Vid ett fönster mot ett hål"
 1244  with teleport_to
 1245       'y2' At_Y2,
 1246     description
 1247       "Du är vid ett lågt fönster med utsikt över ett enormt hål som sträcker sig uppåt utom synhåll.
 1248        Ett golv är vagt skönjbart mer än femton meter ner.
 1249        Spår av vit dimma täcker hålets golv, och dimman blir tjockare till höger.
 1250        Märken i dammet runt fönstret kan tyda på att någon har varit här nyligen.
 1251        Tvärs över hålet från dig och sju-åtta meter bort
 1252        finns ett liknande fönster in till ett upplyst rum.
 1253        Där ser du en mystisk figur som stirrar tillbaka på dig.",
 1254     before [;
 1255      WaveHands:
 1256       "Den mystiska figuren vinkar tillbaka till dig!";
 1257     ],
 1258     cant_go "Den enda utgången är österut, tillbaka till Y2.",
 1259     e_to At_Y2;
 1260 
 1261 Class  PitScenic
 1262  with found_in At_Window_On_Pit_1 At_Window_On_Pit_2,
 1263  has  scenery;
 1264 
 1265 PitScenic "fönster"
 1266  with name 'fönster' 'fönstret' 'lågt' 'låga',
 1267     short_name_def "fönstret",
 1268     description "Det ser ut som ett vanligt fönster.",
 1269  has  openable neuter;
 1270 
 1271 PitScenic "enormt hål"
 1272  with name 'hål' 'hålet' 'djupt' 'djupa' 'stort' 'stora' 'enormt' 'enorma',
 1273     short_name_def "enorma hålet",
 1274     description
 1275       "Det är så djupt att du bara nätt och jämt kan se golvet där nere,
 1276        och hålets översta del är inte synligt alls.",
 1277   has neuter def_article;
 1278 
 1279 PitScenic "märken i dammet"
 1280  with name 'märken' 'märkena' 'i//' 'damm' 'dammet',
 1281     short_name_def "märkena i dammet",
 1282     description "Du är tydligen inte ensam här.",
 1283  has  multitude pluralname;
 1284 
 1285 PitScenic "mystisk figur"
 1286  with name 'mystisk' 'mystiska' 'figur' 'figuren' 'person' 'personen' 'skum' 'skumma',
 1287     short_name_def "mystiska figuren",
 1288     description
 1289       "Den mystiska figuren verkar försöka fånga din uppmärksamhet.",
 1290   has def_article;
 1291 
 1292 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1293 
 1294 Room  In_Dirty_Passage "Smutsig gång"
 1295  with teleport_to
 1296       'låg' 'låga' On_Brink_Of_Pit
 1297       'hål' 'hålet' Low_N_S_Passage
 1298       'stor' 'stora' In_Dusty_Rock_Room
 1299       'lapptäcket' In_Bedquilt,
 1300     description
 1301       "Du är i en smutsig, trasig gång.
 1302        Österut finns en låg gång.
 1303        Västerut finns en stor gång.
 1304        Ovanför dig finns ett hål till en annan gång.",
 1305     e_to On_Brink_Of_Pit,
 1306     u_to Low_N_S_Passage,
 1307     w_to In_Dusty_Rock_Room;
 1308 
 1309 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1310 
 1311 Room  On_Brink_Of_Pit "Kanten av ett hål"
 1312  with teleport_to
 1313       'låg' 'låga' 'gång' 'gången' In_Dirty_Passage
 1314       'litet' 'lilla' 'rent' 'rena' 'hål' 'hålet' In_Pit,
 1315     description
 1316       "Du är vid kanten av ett litet rent hål, som man skulle kunna klättra ner i.
 1317        En låg gång leder västerut.",
 1318     w_to In_Dirty_Passage,
 1319     d_to In_Pit,
 1320     in_to In_Pit;
 1321 
 1322 Scenic -> "litet hål"
 1323  with name 'hål' 'hålet' 'litet' 'lilla' 'rent' 'rena',
 1324     short_name_def "lilla hålet",
 1325     description "Det ser ut som att du nog skulle kunna klättra ner i det.",
 1326     before [;
 1327      Climb, Enter:
 1328       MovePlayer(d_obj);
 1329       rtrue;
 1330     ],
 1331   has def_article neuter;
 1332 
 1333 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1334 
 1335 Room  In_Pit "I ett hål"
 1336  with description
 1337       "Du är på botten av ett litet hål med en bäck
 1338        som kommer in i hålet och går ut ur hålet genom smala springor.",
 1339     u_to On_Brink_Of_Pit,
 1340     d_to "Du kommer inte igenom de smala springorna!",
 1341  has  nodwarf;
 1342 
 1343 Scenic -> "smala springor"
 1344  with name 'springa' 'springan' 'springor' 'springorna' 'smal' 'smala' 'små' 'liten' 'lilla',
 1345     short_name_def "smala springorna",
 1346     description "Springorna bildar ett komplext mönster i klippan.",
 1347  has  multitude pluralname def_article;
 1348 
 1349 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1350 
 1351 Room  In_Dusty_Rock_Room "I dammigt stenrum"
 1352  with teleport_to
 1353       'gång' 'gången' In_Dirty_Passage
 1354       'stort' 'stora' 'hål' 'hålet' 'golv' 'golvet' At_Complex_Junction
 1355       'lapptäcket' In_Bedquilt,
 1356     description
 1357       "Du är i ett stort rum fullt av dammiga stenar.
 1358        Det är ett stort hål i golvet.
 1359        Det finns sprickor överallt, och en gång som leder österut.",
 1360     e_to In_Dirty_Passage,
 1361     d_to At_Complex_Junction;
 1362 
 1363 Scenic -> "dammiga stenar"
 1364  with name 'sten' 'stenen' 'stenar' 'stenarna' 'klippa' 'klippan' 'klippor' 'klipporna'
 1365        'dammig' 'dammiga' 'smutsig' 'smutsiga',
 1366     short_name_def "dammiga stenarna",
 1367     description "Det är bara stenar. (Dammiga sådana, alltså.)",
 1368     before [;
 1369      LookUnder, Push, Pull:
 1370       "Du skulle behöva spränga dig igenom.";
 1371     ],
 1372  has  multitude pluralname def_article;
 1373 
 1374 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1375 !  En labyrint av slingrande trånga gångar, alla likadana...
 1376 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1377 
 1378 Class  MazeRoom
 1379  with short_name "Labyrint",
 1380     description "Du är i en labyrint av slingrande trånga gångar, alla likadana.",
 1381     out_to "Lättare sagt än gjort.";
 1382 
 1383 MazeRoom Alike_Maze_1
 1384  with u_to At_West_End_Of_Hall_Of_Mists,
 1385     n_to Alike_Maze_1,
 1386     e_to Alike_Maze_2,
 1387     s_to Alike_Maze_4,
 1388     w_to Alike_Maze_11;
 1389 
 1390 MazeRoom Alike_Maze_2
 1391  with w_to Alike_Maze_1,
 1392     s_to Alike_Maze_3,
 1393     e_to Alike_Maze_4;
 1394 
 1395 MazeRoom Alike_Maze_3
 1396  with e_to Alike_Maze_2,
 1397     d_to Dead_End_3,
 1398     s_to Alike_Maze_6,
 1399     n_to Dead_End_13;
 1400 
 1401 MazeRoom Alike_Maze_4
 1402  with w_to Alike_Maze_1,
 1403     n_to Alike_Maze_2,
 1404     e_to Dead_End_1,
 1405     s_to Dead_End_2,
 1406     u_to Alike_Maze_14,
 1407     d_to Alike_Maze_14;
 1408 
 1409 MazeRoom Alike_Maze_5
 1410  with e_to Alike_Maze_6,
 1411     w_to Alike_Maze_7;
 1412 
 1413 MazeRoom Alike_Maze_6
 1414  with e_to Alike_Maze_3,
 1415     w_to Alike_Maze_5,
 1416     d_to Alike_Maze_7,
 1417     s_to Alike_Maze_8;
 1418 
 1419 DeadendRoom Dead_End_1
 1420  with w_to Alike_Maze_4,
 1421     out_to Alike_Maze_4;
 1422 
 1423 DeadendRoom Dead_End_2
 1424  with w_to Alike_Maze_4,
 1425     out_to Alike_Maze_4;
 1426 
 1427 DeadendRoom Dead_End_3
 1428  with u_to Alike_Maze_3,
 1429     out_to Alike_Maze_3;
 1430 
 1431 MazeRoom Alike_Maze_7
 1432  with w_to Alike_Maze_5,
 1433     u_to Alike_Maze_6,
 1434     e_to Alike_Maze_8,
 1435     s_to Alike_Maze_9;
 1436 
 1437 MazeRoom Alike_Maze_8
 1438  with w_to Alike_Maze_6,
 1439     e_to Alike_Maze_7,
 1440     s_to Alike_Maze_8,
 1441     u_to Alike_Maze_9,
 1442     n_to Alike_Maze_10,
 1443     d_to Dead_End_12;
 1444 
 1445 MazeRoom Alike_Maze_9
 1446  with w_to Alike_Maze_7,
 1447     n_to Alike_Maze_8,
 1448     s_to Dead_End_4;
 1449 
 1450 DeadendRoom Dead_End_4
 1451  with w_to Alike_Maze_9,
 1452     out_to Alike_Maze_9;
 1453 
 1454 MazeRoom Alike_Maze_10
 1455  with w_to Alike_Maze_8,
 1456     n_to Alike_Maze_10,
 1457     d_to Dead_End_5,
 1458     e_to At_Brink_Of_Pit;
 1459 
 1460 DeadendRoom Dead_End_5
 1461  with u_to Alike_Maze_10,
 1462     out_to Alike_Maze_10;
 1463 
 1464 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1465 
 1466 Room  At_Brink_Of_Pit "Vid kanten av ett hål"
 1467  with description
 1468       "Du är vid kanten av ett tio meter djupt hål med en massiv,
 1469        orange pelare som sträcker sig nerför en av väggarna.
 1470        Du skulle kunna klättra ner här men du skulle inte kunna ta dig upp igen.
 1471        Labyrinten fortsätter på den här nivån.",
 1472     d_to In_Bird_Chamber,
 1473     w_to Alike_Maze_10,
 1474     s_to Dead_End_6,
 1475     n_to Alike_Maze_12,
 1476     e_to Alike_Maze_13;
 1477 
 1478 Scenic -> "massiv orange pelare"
 1479  with name 'pelare' 'pelaren' 'massiv' 'massiva' 'orange' 'oranga' 'orangea' 'stor' 'stora'
 1480        'enorm' 'enorma' 'gigantisk' 'gigantiska',
 1481     short_name_def "massiva oranga pelaren",
 1482     description "Det ser ut som att du skulle kunna klättra nerför den.",
 1483     before [;
 1484      Climb:
 1485       MovePlayer(d_obj);
 1486       rtrue;
 1487     ],
 1488   has def_article;
 1489 
 1490 Scenic -> "hål"
 1491  with name 'hål' 'hålet' 'tio' 'meter' 'djupt' 'djupa' '10' '10m',
 1492     short_name_def "hålet",
 1493     description "Du måste klättra mer för att få reda på mer...",
 1494     before [;
 1495      Climb:
 1496       MovePlayer(d_obj);
 1497       rtrue;
 1498     ],
 1499   has neuter;
 1500 
 1501 DeadendRoom Dead_End_6
 1502  with e_to At_Brink_Of_Pit,
 1503     out_to At_Brink_Of_Pit;
 1504 
 1505 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1506 !  En rad med tre viktiga korsningar, från öst till väst
 1507 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1508 
 1509 Room  At_Complex_Junction "I en komplicerad korsning"
 1510  with teleport_to
 1511       'rum' 'rummet' In_Dusty_Rock_Room
 1512       'lapptäcket' In_Bedquilt
 1513       'skalrum' 'skalrummet' In_Shell_Room,
 1514     description
 1515       "Du är i en komplicerad korsning.
 1516        En låg krypgång norrifrån går ihop med en högre krypgång österifrån
 1517        för att bilda en promenadgång som leder västerut.
 1518        Det finns även ett stort rum ovanför.
 1519        Luften är fuktig här.",
 1520     u_to In_Dusty_Rock_Room,
 1521     w_to In_Bedquilt,
 1522     n_to In_Shell_Room,
 1523     e_to In_Anteroom;
 1524 
 1525 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1526 
 1527 Room  In_Bedquilt "Lapptäcket"
 1528  with teleport_to
 1529       'plattrum' 'plattrummet' In_Slab_Room,
 1530     description
 1531       "Du är i Lapptäcket, en lång öst-västlig gång med hål överallt.
 1532        För att utforska någon slumpvis vald gång, välj norr, söder, upp eller ner.",
 1533     e_to At_Complex_Junction,
 1534     w_to In_Swiss_Cheese_Room,
 1535     s_to In_Slab_Room,
 1536     u_to In_Dusty_Rock_Room,
 1537     n_to At_Junction_Of_Three,
 1538     d_to In_Anteroom,
 1539     before [ destiny;
 1540      Go:
 1541       if (noun == s_obj or d_obj && random(100) <= 80) destiny = 1;
 1542       if (noun == u_obj && random(100) <= 80)     destiny = 1;
 1543       if (noun == u_obj && random(100) <= 50) destiny = In_Secret_N_S_Canyon_1;
 1544       if (noun == n_obj && random(100) <= 60)     destiny = 1;
 1545       if (noun == n_obj && random(100) <= 75) destiny = In_Large_Low_Room;
 1546       if (destiny == 1)
 1547         "Du har krupit runt i några små hål och åter hamnat i huvudgången.";
 1548       if (destiny == 0) rfalse;
 1549       PlayerTo(destiny);
 1550       rtrue;
 1551     ];
 1552 
 1553 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1554 
 1555 Room  In_Swiss_Cheese_Room "I Schweizerostrummet"
 1556  with teleport_to
 1557       'ravin' 'ravinen' In_Tall_E_W_Canyon
 1558       'orientaliska' In_Oriental_Room,
 1559     description
 1560       "Du är i ett rum vars väggar mest liknar en Schweizerost.
 1561        Det finns uppenbara utgångar åt väst, öst, nordost och nordväst.
 1562        En del av rummet upptas av ett stort block av urberget.",
 1563     w_to At_East_End_Of_Twopit_Room,
 1564     s_to In_Tall_E_W_Canyon,
 1565     ne_to In_Bedquilt,
 1566     nw_to In_Oriental_Room,
 1567     e_to In_Soft_Room,
 1568     before [;
 1569      Go:
 1570       if ((noun == s_obj && random(100) <= 80) ||
 1571         (noun == nw_obj && random(100) <= 50))
 1572         "Du har krupit runt i några små hål och åter hamnat i huvudgången.";
 1573     ];
 1574 
 1575 Scenic -> "urbergsblock"
 1576  with name 'stort' 'stora' 'block' 'blocket' 'av' 'urberg' 'urberget'
 1577        'stenblock' 'stenblocket' 'urbergsblock' 'urbergsblocket'
 1578        'enormt' 'enorma',
 1579     short_name_def "urbergsblocket",
 1580     description "Det är bara ett enormt block.",
 1581     before [;
 1582      LookUnder, Push, Pull, Take:
 1583       "Du måste skoja.";
 1584     ],
 1585   has neuter;
 1586 
 1587 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1588 !  Arean runt Tvåhålsrummet
 1589 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1590 ! Möjliga höjder för växten:
 1591 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1592 
 1593 Constant TINY_P = 0;
 1594 Constant TALL_P = 1;
 1595 Constant HUGE_P = 2;
 1596 
 1597 Room  At_West_End_Of_Twopit_Room "I Tvågroprummets västra ände"
 1598  with teleport_to
 1599       'platta' 'plattan' 'plattrum' 'plattrummet' In_Slab_Room
 1600       'grop' 'gropen' In_West_Pit,
 1601     description
 1602       "Du är i Tvågroprummets västra ände.
 1603        Det finns ett stort hål i väggen ovanför gropen i den här änden av rummet.",
 1604     e_to At_East_End_Of_Twopit_Room,
 1605     w_to In_Slab_Room,
 1606     d_to In_West_Pit,
 1607     u_to "Det sitter för långt upp för att du ska kunna nå det.",
 1608     before [;
 1609      Enter:
 1610       if (noun == HoleAbovePit_1) "Det sitter för långt upp för att du ska kunna nå det.";
 1611     ];
 1612 
 1613 Object PlantStickingUp "bönstjälk"
 1614  with name 'växt' 'växten' 'bönstjälk' 'bönstjälken' 'stjälk' 'stjälken'
 1615        'gigantisk' 'gigantiska' 'liten' 'lilla' 'stor' 'stora'
 1616        'fyra' 'meter' 'hög' 'höga' '4//' '4m' 'fyrameters' 'fyrmeters'
 1617        'klen' 'klena' 'mumlande' 'mullrande',
 1618     short_name_def "bönstjälken",
 1619     describe [;
 1620       if (Plant.height == TALL_P)
 1621         "Översta delen av en fyra meter hög bönstjälk sticker upp ur den västra gropen.";
 1622       "En enorm bönstjälk växer upp ur den västra gropen och upp till hålet i väggen.";
 1623     ],
 1624     before [;
 1625      Examine:
 1626       RunRoutines(self, describe);
 1627       rtrue;
 1628      Climb:
 1629       if (Plant.height == HUGE_P) <<Climb Plant>>;
 1630     ],
 1631     found_in At_West_End_Of_Twopit_Room At_East_End_Of_Twopit_Room,
 1632  has  absent static;
 1633 
 1634 Scenic HoleAbovePit_1 "hål ovanför gropen"
 1635  with name 'hål' 'hålet' 'stort' 'stora' 'ovanför' 'grop' 'gropen',
 1636     short_name_def "hålet ovanför gropen",
 1637     description
 1638       "Hålet sitter i väggen ovanför gropen i den här änden av rummet.",
 1639     found_in In_West_Pit At_West_End_Of_Twopit_Room,
 1640   has neuter;
 1641 
 1642 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1643 
 1644 Room  In_West_Pit "I västra gropen"
 1645  with description
 1646       "Du är på botten av den västra gropen i Tvågroprummet.
 1647        Det finns ett stort hål i väggen sju-åtta meter ovanför dig.",
 1648     before [;
 1649      Climb:
 1650       if (noun == Plant) rfalse;
 1651       if (Plant.height == TINY_P)
 1652         "Det finns inget att klättra på här.
 1653          Använd ~upp~ eller ~ut~ för att lämna gropen.";
 1654     ],
 1655     u_to At_West_End_Of_Twopit_Room,
 1656     out_to At_West_End_Of_Twopit_Room,
 1657  has  nodwarf;
 1658 
 1659 Object -> Plant "växt"
 1660  with name 'växt' 'växten' 'bönstjälk' 'bönstjälken' 'stjälk' 'stjälken'
 1661        'gigantisk' 'gigantiska' 'liten' 'lilla' 'stor' 'stora'
 1662        'fyra' 'meter' 'hög' 'höga' '4//' '4m' 'fyrameters' 'fyrmeters'
 1663        'klen' 'klena' 'mumlande' 'mullrande',
 1664     short_name_def "växten",
 1665     describe [;
 1666       switch (self.height) {
 1667        TINY_P:
 1668         "Det står en klen liten växt i gropen, och den mumlar ~Vatten, vatten, ...~";
 1669        TALL_P:
 1670         "En fyra meter hög bönstjälk sträcker sig upp ur hålet, och den mullrar ~Vatten!! Vatten!!~";
 1671        HUGE_P:
 1672         "En gigantisk bönstjälk sträcker sig hela vägen upp till hålet.";
 1673       }
 1674     ],
 1675     before [;
 1676      Climb:
 1677       switch (self.height) {
 1678        TINY_P:
 1679         "Det är bara en liten växt!";
 1680        TALL_P:
 1681         print
 1682           "Du har klättrat uppför växten och ut ur hålet.^";
 1683         PlayerTo(At_West_End_Of_Twopit_Room);
 1684         rtrue;
 1685        HUGE_P:
 1686         print
 1687           "Du klättrar uppför växten och skyndar dig in genom hålet högst där uppe.^";
 1688         PlayerTo(In_Narrow_Corridor);
 1689         rtrue;
 1690       }
 1691      Take:
 1692       "Växten har otroligt djupa rötter och kan inte dras loss.";
 1693      Water:
 1694       if (bottle notin player)
 1695         "Du har inget att vattna växten med.";
 1696       switch (child(bottle)) {
 1697        nothing:
 1698         "Flaskan är tom.";
 1699        oil_in_the_bottle:
 1700         remove oil_in_the_bottle;
 1701         "Växten skakar indignerat av oljan från sina blad och frågar: ~Vatten?~";
 1702       }
 1703       remove water_in_the_bottle;
 1704       switch ((self.height)++) {
 1705        TINY_P:
 1706         print
 1707           "Växten får plötsligt en vannsinnig tillväxt under några sekunder.^^";
 1708         give PlantStickingUp ~absent;
 1709        TALL_P:
 1710         print
 1711           "Växten växer explosivt, och fyller nu nästan helt botten av gropen.^^";
 1712        HUGE_P:
 1713         print
 1714           "Du har övervattnat växten! Den skrumpnar bort. Den, den...^^";
 1715         give PlantStickingUp absent;
 1716         remove PlantStickingUp;
 1717         self.height = TINY_P;
 1718       }
 1719       <<Examine self>>;
 1720      Oil:
 1721       <<Water self>>;
 1722      Examine:
 1723       self.describe();
 1724       rtrue;
 1725     ],
 1726     height TINY_P;
 1727 
 1728 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1729 
 1730 Room  At_East_End_Of_Twopit_Room "I Tvågroprummets östra ände"
 1731  with teleport_to
 1732       'grop' 'gropen' In_East_Pit,
 1733     description
 1734       "Du är i Tvågroprummets östra ände.
 1735        Golvet här utgörs av en massa tunna stenplattor som gör det lätt att klättra ner i groparna.
 1736        En gång leder förbi groparna och förbinder gångarna från öster och väster.
 1737        Det finns hål lite överallt,
 1738        men det enda stora hålet sitter på väggen rakt ovanför den västra gropen där du inte kan nå det.",
 1739     e_to In_Swiss_Cheese_Room,
 1740     w_to At_West_End_Of_Twopit_Room,
 1741     d_to In_East_Pit;
 1742 
 1743 Scenic -> "tunna stenplattor"
 1744  with name 'tunn' 'tunna' 'stenplatta' 'stenplattan' 'stenplattor' 'stenplattorna'
 1745        'sten' 'stenen' 'stenar' 'stenarna' 'platta' 'plattan' 'plattor' 'plattorna',
 1746     short_name_def "tunna stenplattorna",
 1747     articles "De" "de" "en massa",
 1748     description "De bildar nästan en naturlig trappa ner i gropen.",
 1749     before [;
 1750      LookUnder, Push, Pull, Take:
 1751       "Du måste skoja. Du skulle behöva spränga bort dem.";
 1752     ],
 1753  has  multitude def_article pluralname;
 1754 
 1755 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1756 
 1757 Room  In_East_Pit "I östra gropen"
 1758  with description
 1759       "Du är på botten av den östra gropen i Tvågroprummet.
 1760        I ett hörn finns en liten oljepöl.",
 1761     u_to At_East_End_Of_Twopit_Room,
 1762     out_to At_East_End_Of_Twopit_Room,
 1763  has  nodwarf;
 1764 
 1765 Scenic -> Oil "oljepöl"
 1766  with name 'liten' 'lilla' 'olja' 'oljan' 'pöl' 'pölen' 'oljepöl' 'oljepölen',
 1767     short_name_def "oljepölen",
 1768     description "Det ser ut som vanlig olja.",
 1769     before [;
 1770      Drink:
 1771       "Absolut inte.";
 1772      Take:
 1773       if (bottle notin player)
 1774         "Du har inget att ha oljan i.";
 1775       <<Fill bottle>>;
 1776      Insert:
 1777       if (second == bottle) <<Fill bottle>>;
 1778       "Du har inget att bära oljan i.";
 1779     ];
 1780 
 1781 Scenic "hålet ovanför gropen"
 1782  with name 'hål' 'hålet' 'stort' 'stora' 'ovanför' 'över' 'grop' 'gropen',
 1783     description "Hålet sitter i väggen ovanför dig.",
 1784     found_in In_East_Pit At_East_End_Of_Twopit_Room
 1785   has proper;
 1786 
 1787 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1788 
 1789 Room  In_Slab_Room "Plattrummet"
 1790  with description
 1791       "Du är i en stor, låg, rund kammare
 1792        vars golv är en enorm platta som fallit från taket (plattrummet).
 1793        Österut och västerut har det tidigare funnits stora gångar, men de är nu fyllda av stenblock.
 1794        Låga, små gångar leder norrut och söderut, och den södra böjer kvickt av västerut, runt stenblocken.",
 1795     s_to At_West_End_Of_Twopit_Room,
 1796     u_to In_Secret_N_S_Canyon_0,
 1797     n_to In_Bedquilt;
 1798 
 1799 Scenic -> "stenplatta"
 1800  with name 'platta' 'stenplatta' 'enorm' 'stor' 'plattan' 'stenplattan' 'enorma' 'stora',
 1801     short_name_def "stenplattan",
 1802     description "Den är nu golvet här.",
 1803     before [;
 1804      LookUnder, Push, Pull, Take:
 1805       "Du måste skoja.";
 1806     ];
 1807 
 1808 Scenic -> "stenblock"
 1809  with name 'sten' 'stenen' 'stenar' 'stenarna' 'block' 'blocket' 'blocken'
 1810        'stenblock' 'stenblocket' 'stenblocken',
 1811     short_name_def "stenblocken",
 1812     description "De är bara vanlig stenblock.",
 1813  has  multitude pluralname;
 1814 
 1815 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1816 !  Ett litet nätverk av raviner, huvudsakligen Hemliga
 1817 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1818 
 1819 Room  In_Secret_N_S_Canyon_0 "Hemlig N/S-ravin"
 1820  with teleport_to
 1821       'plattrum' 'plattrummet' In_Slab_Room
 1822       'reservoar' 'reservoaren' At_Reservoir,
 1823     description
 1824       "Du är i en hemlig N/S-ravin ovanför ett stort rum.",
 1825     d_to In_Slab_Room,
 1826     s_to In_Secret_Canyon,
 1827     n_to In_Mirror_Canyon,
 1828     before [;
 1829      Go:
 1830       if (noun == s_obj) canyon_from = self;
 1831     ];
 1832 
 1833 Room  In_Secret_N_S_Canyon_1 "Hemlig N/S-ravin"
 1834  with teleport_to
 1835       'ganska' 'stor' 'stora' 'gång' 'gången' 'lapptäcket' In_Bedquilt,
 1836     description
 1837       "Du är i en hemlig N/S-ravin ovanför en ganska stor gång.",
 1838     n_to At_Junction_Of_Three,
 1839     d_to In_Bedquilt,
 1840     s_to Atop_Stalactite;
 1841 
 1842 Room  At_Junction_Of_Three "Korsningen mellan tre hemliga raviner"
 1843  with description
 1844       "Du är i en hemlig ravin i korsningen mellan tre hemliga raviner, vilka går mot nord, syd och sydost.
 1845        Den norra är lika hög som de två andra tillsammans.",
 1846     se_to In_Bedquilt,
 1847     s_to In_Secret_N_S_Canyon_1,
 1848     n_to At_Window_On_Pit_2;
 1849 
 1850 Room  In_Large_Low_Room "Stort lågt rum"
 1851  with teleport_to
 1852       'lapptäcket' In_Bedquilt
 1853       'orientaliska' In_Oriental_Room,
 1854     description
 1855       "Du är i ett stort lågt rum. Krypgångar leder norrut, sydost och sydväst.",
 1856     sw_to In_Sloping_Corridor,
 1857     se_to In_Oriental_Room,
 1858     n_to Dead_End_Crawl;
 1859 
 1860 Room  Dead_End_Crawl "Återvändskrypgång"
 1861  with teleport_to
 1862       'kryp' In_Large_Low_Room,
 1863     description "Det här är en återvändskrypgång.",
 1864     s_to In_Large_Low_Room,
 1865     out_to In_Large_Low_Room;
 1866 
 1867 Room  In_Secret_E_W_Canyon "Hemlig Ö/V-ravin ovanför trång ravin"
 1868  with description
 1869       "Du är i en hemlig ravin som här löper Ö/V.
 1870        Den korsar en mycket trång ravin fem meter ner.
 1871        Om du går ner kan du få svårt att ta sig upp igen.",
 1872     e_to In_Hall_Of_Mt_King,
 1873     w_to In_Secret_Canyon,
 1874     before [;
 1875      Go:
 1876       if (noun == w_obj) canyon_from = self;
 1877     ],
 1878     d_to In_N_S_Canyon;
 1879 
 1880 Room  In_N_S_Canyon "N/S-ravin"
 1881  with description "Du är på en bred plats i en väldigt trång N/S-ravin.",
 1882     s_to Canyon_Dead_End,
 1883     n_to In_Tall_E_W_Canyon;
 1884 
 1885 Room  Canyon_Dead_End "Återvändsravin"
 1886  with description "Ravinen blir här alltför trång för att man ska kunna fortsätta söderut.",
 1887     n_to In_N_S_Canyon;
 1888 
 1889 Room  In_Tall_E_W_Canyon "I hög Ö/V-ravin"
 1890  with teleport_to
 1891       'kryp' 'låg' 'låga' 'trång' 'trånga' 'krypgång' 'krypgången' In_Swiss_Cheese_Room,
 1892     description
 1893       "Du är i en hög Ö/V-ravin. En låg, trång krypgång går en meter norrut
 1894        och verkar sedan öppnas upp.",
 1895     e_to In_N_S_Canyon,
 1896     w_to Dead_End_8,
 1897     n_to In_Swiss_Cheese_Room;
 1898 
 1899 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1900 
 1901 Room  Atop_Stalactite "Ovanför en stalaktit"
 1902  with description
 1903       "En stor stalaktit sträcker sig från taket och nästan ända ner till golvet under.
 1904        Du skulle kunna klättra nerför den och hoppa den sista biten till golvet,
 1905        men då skulle du inte kunna nå den för att klättra upp igen.",
 1906     n_to In_Secret_N_S_Canyon_1,
 1907     d_to [;
 1908       if (random(100) <= 40) return Alike_Maze_6;
 1909       if (random(100) <= 50) return Alike_Maze_9;
 1910       return Alike_Maze_4;
 1911     ],
 1912     before [;
 1913      Jump, Climb:
 1914       <<Go d_obj>>;
 1915     ];
 1916 
 1917 Scenic -> "stalaktit"
 1918  with name 'stalaktit' 'stalaktiten' 'stalagtit' 'stalagtiten'
 1919        'stor' 'stora' 'bred' 'breda' 'tjock' 'tjocka',
 1920     short_name_def "stalaktiten",
 1921     description
 1922       "Du skulle troligen kunna klättra nerför den, men du kan glömma att komma upp igen.",
 1923     before [;
 1924      LookUnder, Push, Take:
 1925       "Skärp dig.";
 1926     ];
 1927 
 1928 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1929 !  Här var det drakar
 1930 ! ------------------------------------------------------------------------------
 1931 
 1932 Room  In_Secret_Canyon "Hemlig ravin"
 1933  with description
 1934       "Du är i en hemlig ravin som har utgångar mot norr och öster.",
 1935     e_to [;
 1936       if (canyon_from == In_Secret_E_W_Canyon) return canyon_from;
 1937       if (Dragon in location)
 1938         "Draken ser rätt farlig ut. Det är nog säkrast att inte försöka ta sig förbi.";
 1939       return In_Secret_E_W_Canyon;
 1940     ],
 1941     n_to [;
 1942       if (canyon_from == In_Secret_N_S_Canyon_0) return canyon_from;
 1943       if (Dragon in location)
 1944         "Draken ser rätt farlig ut. Det är nog säkrast att inte försöka ta sig förbi.";
 1945       return In_Secret_N_S_Canyon_0;
 1946     ],
 1947     out_to [;
 1948       return canyon_from;
 1949     ],
 1950     before [;
 1951       if (action == ##Yes && Dragon.is_being_attacked) {
 1952         remove Dragon;
 1953         move DragonCorpse to location;
 1954         Dragon.is_being_attacked = false;
 1955         "Grattis! Du har just förgjort en drake med med dina bara händer!
 1956          (Otroligt, eller hur?)";
 1957       }
 1958       if (action == ##No && Dragon.is_being_attacked) {
 1959         Dragon.is_being_attacked = false;
 1960         "Skulle inte tro det.";
 1961       }
 1962       Dragon.is_being_attacked = false;
 1963     ];
 1964 
 1965 Object -> Dragon "drake"
 1966  with name 'drake' 'draken' 'monster' 'monstret' 'best' 'besten' 'ödla' 'ödlan'
 1967        'enorm' 'enorma' 'gigantisk' 'gigantiska' 'grön' 'gröna'
 1968        'vildsint' 'vildsinta' 'fjällig' 'fjälliga' 'farlig' 'farliga',
 1969     short_name_def "draken",
 1970     description "Jag skulle inte bråka med den om jag var du.",
 1971     initial "En enorm, grön, vildsint drake blockerar vägen!",
 1972     life [;
 1973      Attack:
 1974       self.is_being_attacked = true;
 1975       "Med vad? Dina bara händer?";
 1976      Give:
 1977       "Draken är obeveklig.";
 1978      ThrowAt:
 1979       if (noun ~= axe)
 1980         "Till och med dina bara händer skulle nog vara bättre än ",(DenEllerHonom) noun,"!";
 1981       move axe to location;
 1982       "Yxan studsar på drakens tjocka fjäll.";
 1983     ],
 1984     is_being_attacked false,
 1985  has  animate uter;
 1986 
 1987 Treasure -> "persisk matta"
 1988  with name 'matta' 'mattan' 'persisk' 'persiska' 'fin' 'fina' 'drakens',
 1989     short_name_def "persiska mattan",
 1990     describe [;
 1991       if (Dragon in location)
 1992         "Draken ligger utsträckt på den persiska mattan!";
 1993       "Den persiska mattan ligger utrullad på golvet här.";
 1994     ],
 1995     before [;
 1996      Take:
 1997       if (Dragon in location)
 1998         "Du måste få draken att flytta på sig först!";
 1999     ],
 2000     depositpoints 14,
 2001   has def_article;
 2002 
 2003 Object DragonCorpse "drakens kropp"
 2004  with name 'drakens' 'kropp' 'kroppen' 'av' 'en' 'lik' 'liket' 'as' 'aset' 'död' 'döda' 'drake' 'draken',
 2005     initial "Kroppen av en enorm, grön, död drake ligger vid ena sidan.",
 2006     before [;
 2007      Attack:
 2008       "Du har redan gjort tillräckligt med skada!";
 2009     ],
 2010  has  static proper;
 2011 
 2012 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2013 !  Och mer av likadana-labyrinten
 2014 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2015 
 2016 DeadendRoom Dead_End_8
 2017  with description "Ravinen leder in i en massa klippblock -- återvändsgränd.",
 2018     s_to In_Tall_E_W_Canyon,
 2019     out_to In_Tall_E_W_Canyon;
 2020 
 2021 MazeRoom Alike_Maze_11
 2022  with n_to Alike_Maze_1,
 2023     w_to Alike_Maze_11,
 2024     s_to Alike_Maze_11,
 2025     e_to Dead_End_9,
 2026     ne_to Dead_End_10;
 2027 
 2028 DeadendRoom Dead_End_9
 2029  with w_to Alike_Maze_11,
 2030     out_to Alike_Maze_11;
 2031 
 2032 DeadendRoom Dead_End_10
 2033  with s_to Alike_Maze_3,
 2034     out_to Alike_Maze_3;
 2035 
 2036 MazeRoom Alike_Maze_12
 2037  with s_to At_Brink_Of_Pit,
 2038     e_to Alike_Maze_13,
 2039     w_to Dead_End_11;
 2040 
 2041 MazeRoom Alike_Maze_13
 2042  with n_to At_Brink_Of_Pit,
 2043     w_to Alike_Maze_12,
 2044     nw_to Dead_End_13;
 2045 
 2046 DeadendRoom Dead_End_11
 2047  with e_to Alike_Maze_12,
 2048     out_to Alike_Maze_12;
 2049 
 2050 DeadendRoom Dead_End_12
 2051  with u_to Alike_Maze_8,
 2052     out_to Alike_Maze_8;
 2053 
 2054 MazeRoom Alike_Maze_14
 2055  with u_to Alike_Maze_4,
 2056     d_to Alike_Maze_4;
 2057 
 2058 DeadendRoom Dead_End_13
 2059  class Room
 2060  with se_to Alike_Maze_13,
 2061     out_to Alike_Maze_13,
 2062     description "Det här är piratens återvändsgränd.",
 2063     initial [;
 2064       StopDaemon(Pirate);
 2065       if (treasure_chest in self && treasure_chest hasnt moved)
 2066         "Du har hittat piratens skattkista!";
 2067     ],
 2068  has  nodwarf;
 2069 
 2070 Treasure -> treasure_chest "skattkista"
 2071  with name 'kista' 'kistan' 'låda' 'lådan' 'skatt' 'skatten'
 2072        'skattkista' 'skattkistan' 'rikedomar' 'rikedomarna'
 2073        'piratens' 'piratskatt' 'piratskatten',
 2074     short_name_def "skattkistan",
 2075     description
 2076       "Det är piratens skattkista, fylld med rikedomar av alla de slag!",
 2077     initial "Piratens skattkista är här!",
 2078     depositpoints 12;
 2079 
 2080 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2081 !  Ovanför bönstjälken: det gigantiska rummet och vattenfallet
 2082 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2083 
 2084 Room  In_Narrow_Corridor "I en smal korridor"
 2085  with teleport_to
 2086       'gigantiskt' 'gigantiska' In_Giant_Room,
 2087     description
 2088       "Du är i en lång, smal korridor som sträcker sig utom synhåll västerut.
 2089        I den östra änden finns ett hål genom vilket du kan se en mängd löv.",
 2090     d_to In_West_Pit,
 2091     w_to In_Giant_Room,
 2092     e_to In_West_Pit,
 2093     before [;
 2094      Jump:
 2095       deadflag = 1;
 2096       "Du ramlar och bryter nacken!";
 2097     ];
 2098 
 2099 Scenic -> "löv"
 2100  with name 'löv' 'lövet' 'löven' 'växt' 'växten' 'träd' 'trädet'
 2101        'stjälk' 'stjälken' 'bönstjälk' 'bönstjälken' 'mängd' 'mängden',
 2102     short_name_def "löven",
 2103     articles 0 0 "en mängd",
 2104     description
 2105       "Löven verkar vara fästa vid bönstjälken som du klättrade på för att komma hit.",
 2106     before [;
 2107      Count:
 2108       "69,105.";         ! (Jag tackar Rene Schnoor som räknade dem)
 2109     ],
 2110   has pluralname;
 2111 
 2112 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2113 
 2114 Room  At_Steep_Incline "Brant sluttning ovanför ett stort rum"
 2115  with teleport_to
 2116       'magnifik' 'magnifika' 'grotta' 'grottan' 'vattenfall' 'gång' 'gången' In_Cavern_With_Waterfall,
 2117     description
 2118       "Du är högst uppe på en brant sluttning ovanför ett stort rum.
 2119        Du skulle kunna klättra ner här, men du skulle inte kunna klättra upp igen.
 2120        En gång leder tillbaka norrut.",
 2121     n_to In_Cavern_With_Waterfall,
 2122     d_to In_Large_Low_Room;
 2123 
 2124 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2125 
 2126 Room  In_Giant_Room "Det gigantiska rummet"
 2127  with description
 2128       "Du är i det gigantiska rummet.
 2129        Taket är för högt upp för att kunna ses i ljuset av din lampa.
 2130        Stora gångar leder österut, norrut och söderut.
 2131        På västra väggen står den handskrivna inskriptionen ~Fee fie foe foo~ [sic].",
 2132     s_to In_Narrow_Corridor,
 2133     e_to At_Recent_Cave_In,
 2134     n_to In_Immense_N_S_Passage;
 2135 
 2136 Scenic -> "handskriven inskription"
 2137  with name 'inskription' 'inskriptionen' 'text'
 2138        'skriven' 'skrivna' 'handskriven' 'handskrivna',
 2139     short_name_def "handskrivna inskriptionen",
 2140     description "Det står ~Fee fie foe foo [sic]~.",
 2141   has def_article;
 2142 
 2143 Treasure -> golden_eggs "bo med gyllene ägg"
 2144  with name 'ägg' 'ägget' 'äggen' 'bo' 'boet' 'med' 'gyllene' 'vackert' 'vackra' 'guldägg' 'guldäggen',
 2145     short_name_def "boet med gyllene ägg",
 2146     description "Boet är fyllt med vackra, gyllene ägg!",
 2147     initial "Det finns ett stort bo här, fullt av gyllene ägg!",
 2148     depositpoints 14,
 2149  has  multitude neuter;
 2150 
 2151 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2152 
 2153 Room  At_Recent_Cave_In "Nyligen inträffat ras"
 2154  with teleport_to
 2155       'gigantiska' In_Giant_Room,
 2156     description "Gången blockeras här av ett nyligen inträffat ras.",
 2157     s_to In_Giant_Room,
 2158     out_to In_Giant_Room;
 2159 
 2160 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2161 
 2162 Room  In_Immense_N_S_Passage "Jättelik N/S-gång"
 2163  with teleport_to
 2164       'gigantiska' 'gång' 'gången' In_Giant_Room,
 2165     description "Du är i ena änden av en jättelik nord/syd-gång.",
 2166     s_to In_Giant_Room,
 2167     n_to [;
 2168       if (RustyDoor has locked) <<Open RustyDoor>>;
 2169       if (RustyDoor hasnt open) {
 2170         give RustyDoor open;
 2171         print "(bänder först upp dörren)^";
 2172       }
 2173       return RustyDoor;
 2174     ];
 2175 
 2176 Object -> RustyDoor "rostig dörr"
 2177  with name 'dörr' 'dörren' 'gångjärn' 'gångjärnet' 'gångjärnen'
 2178        'massiv' 'massiva' 'rostig' 'rostiga' 'järndörr' 'järndörren',
 2179     short_name_def "rostiga dörren",
 2180     description "Det är bara en stor järndörr.",
 2181     when_closed "Vägen norrut blockeras av en massiv, rostig järndörr.",
 2182     when_open "Vägen norrut går genom en massiv, rostig järndörr.",
 2183     door_to In_Cavern_With_Waterfall,
 2184     door_dir n_to,
 2185     before [;
 2186      Open:
 2187       if (self has locked)
 2188         "Gångjärnen är ordentligt rostiga nu och rör sig inte en millimeter.";
 2189      Close:
 2190       if (self has open)
 2191         "Med tanke på hur mycket jobb det var att öppna dörren,
 2192          skulle jag föreslå att du inte stänger den igen.";
 2193       "Inga problem -- den är redan stängd.";
 2194      Oil:
 2195       if (bottle in player && oil_in_the_bottle in bottle) {
 2196         remove oil_in_the_bottle;
 2197         give self ~locked openable;
 2198         "Oljan har smort upp gångjärnen så att dörren nu kan röra sig,
 2199          även om den fortfarande är ganska trög.";
 2200       }
 2201       else
 2202         "Du har inget att olja in den med.";
 2203      Water:
 2204       if (bottle in player && water_in_the_bottle in bottle) {
 2205         remove water_in_the_bottle;
 2206         give self locked ~open;
 2207         "Gångjärnen är ordentligt rostiga nu och rör sig inte en millimeter.";
 2208       }
 2209       else
 2210         "Du har inget att vattna den med.";
 2211     ],
 2212     after [;
 2213      Open:
 2214       "Dörren öppnar sig medan kaskader av rostflagor skakar loss.";
 2215     ],
 2216  has  static door locked def_article;
 2217 
 2218 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2219 
 2220 Room  In_Cavern_With_Waterfall "I en grotta med ett vattenfall"
 2221  with teleport_to
 2222       'gigantiska' In_Giant_Room,
 2223     description
 2224       "Du är i en magnifik grotta med en fors,
 2225        som far ut i ett glittrande vattenfall och ner i en
 2226        dånande virvel i en damm som försvinner genom ett hål i golvet.
 2227        Gångar går ut mot söder och väster.",
 2228     s_to In_Immense_N_S_Passage,
 2229     out_to In_Immense_N_S_Passage,
 2230     w_to At_Steep_Incline;
 2231 
 2232 Scenic -> "vattenfall"
 2233  with name 'vattenfall' 'vattenfallet' 'dånande' 'virvel' 'virveln'
 2234        'glittrande' 'virvlande',
 2235     short_name_def "vattenfallet",
 2236     description "Skulle inte vilja åka ner där i en tunna!",
 2237   has neuter;
 2238 
 2239 Treasure -> trident "juvelbeströdd treudd"
 2240  with name 'treudd' 'treudden' 'juvelbeströdd' 'juvelbeströdda' 'juvelprydd'
 2241        'juvelprydda' 'sagolik' 'sagolika' 'juvel' 'juveler',
 2242     short_name_def "juvelbeströdda treudden",
 2243     description "Treudden är täckt av sagolika juveler!",
 2244     initial "Det ligger en juvelprydd treudd här!",
 2245     depositpoints 14,
 2246   has def_article;
 2247 
 2248 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2249 !  Grottorna runt Lapptäcket
 2250 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2251 
 2252 Room  In_Soft_Room "I mjuka rummet"
 2253  with description
 2254       "Du är i mjuka rummet.
 2255        Väggarna är täckta med tunga draperier, golvet med en tjock luggmatta.
 2256        Mossa täcker taket.",
 2257     w_to In_Swiss_Cheese_Room,
 2258     out_to In_Swiss_Cheese_Room;
 2259 
 2260 Scenic -> "matta"
 2261  with name 'matta' 'mattan' 'luggmatta' 'luggmattan'
 2262        'tung' 'tunga' 'tjock' 'tjocka',
 2263     short_name_def "mattan",
 2264     description "Mattan är riktigt flott.";
 2265 
 2266 Scenic -> "draperier"
 2267  with name 'draperi' 'draperiet' 'draperier' 'draperierna'
 2268        'tung' 'tunga' 'tjock' 'tjocka',
 2269     short_name_def "draperierna",
 2270     description "De verkar absorbera ljud väldigt väl.",
 2271     before [;
 2272      Take:
 2273       "Gå inte runt och förstör hela stället!";
 2274      LookUnder, Search:
 2275       "Du hittar inget intressant bakom draperierna.";
 2276     ],
 2277   has pluralname;
 2278 
 2279 Scenic -> "mossa"
 2280  with name 'mossa' 'mossan' 'typisk' 'typiska' 'standardmossa' 'standardmossan',
 2281     short_name_def "mossan",
 2282     description "Det ser ut som typisk standardmossa.",
 2283     before [;
 2284      Take:
 2285       "Den faller sönder i dina händer.";
 2286     ],
 2287  has  edible proper;
 2288 
 2289 Object -> velvet_pillow "sammetskudde"
 2290  with name 'kudde' 'kudden' 'sammet' 'sammeten' 'sammetskudde' 'sammetskudden'
 2291        'liten' 'lilla',
 2292     short_name_def "sammetskudden",
 2293     description "Det är bara en liten sammetskudde.",
 2294     initial "En liten sammetskudde ligger på golvet.";
 2295 
 2296 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2297 
 2298 Room  In_Oriental_Room "Orientaliska rummet"
 2299  with teleport_to
 2300       'krypgång' 'krypgången' 'kryp' In_Large_Low_Room
 2301       'dimmig' 'dimmiga' 'grotta' 'grottan' In_Misty_Cavern,
 2302     description
 2303       "Det här är det orientaliska rummet.
 2304        Uråldriga orientaliska grottmålningar täcker väggarna.
 2305        En lätt sluttande gång går uppåt norrut, en annan gång går sydost,
 2306        och en krypgång leder västerut.",
 2307     w_to In_Large_Low_Room,
 2308     se_to In_Swiss_Cheese_Room,
 2309     u_to In_Misty_Cavern,
 2310     n_to In_Misty_Cavern;
 2311 
 2312 Scenic -> "uråldriga orientaliska målningar"
 2313  with name 'målning' 'målningen' 'målningar' 'målningarna'
 2314        'teckning' 'teckningen' 'teckningar' 'teckningarna'
 2315        'konst' 'konsten' 'grottmålning' 'grottmålningen'
 2316        'grottmålningar' 'grottmålningarna' 'uråldrig' 'uråldriga'
 2317        'antik' 'antika' 'orientalisk' 'orientaliska',
 2318     short_name_def "uråldriga orientaliska målningarna",
 2319     description "De verkar föreställa människor och djur.",
 2320  has  multitude pluralname def_article;
 2321 
 2322 Treasure -> ming_vase "Mingvas"
 2323  with name 'vas' 'vasen' 'mingvas' 'mingvasen' 'ömtålig' 'ömtåliga'
 2324        'dyrbar' 'dyrbara' 'elegant' 'eleganta',
 2325     short_name_def "Mingvasen",
 2326     description "Det är en elegant, dyrbar Mingvas!",
 2327     after [;
 2328      Drop:
 2329       if (velvet_pillow in location) {
 2330         print "(landar elegant på sammetskudden)^";
 2331         rfalse;
 2332       }
 2333       remove ming_vase;
 2334       move shards to location;
 2335       "Mingvasen landar med en elegant krasch.";
 2336     ],
 2337     before [;
 2338      Attack:
 2339       remove ming_vase;
 2340       move shards to location;
 2341       "Du har tagit vasen och
 2342        elegant kastat den till marken.";
 2343      Receive:
 2344       "Vasen är alltför ömtålig för att användas som behållare.";
 2345     ],
 2346     depositpoints 14;
 2347 
 2348 Object shards "värdelösa krukskärvor"
 2349  with name 'värdelös' 'värdelösa' 'skärva' 'skärvan' 'skärvor' 'skärvorna'
 2350        'krukskärva' 'krukskärvan' 'krukskärvor' 'krukskärvorna'
 2351        'rester' 'resterna' 'av' 'en' 'vas' 'vasen',
 2352     short_name_def "värdelösa krukskärvorna",
 2353     description
 2354       "Det ser ut att vara resterna av vad som en gång var en vacker vas.
 2355        Antagligen var det någon klant som tappade den.",
 2356     initial "Golvet är fullt av värdelösa krukskärvor.",
 2357  has  multitude pluralname def_article;
 2358 
 2359 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2360 
 2361 Room  In_Misty_Cavern "Dimmig grotta"
 2362  with teleport_to
 2363       'orientaliska' In_Oriental_Room,
 2364     description
 2365       "Du följer en bred stig runt den yttre kanten av en stor grotta.
 2366        Långt nedanför dig, genom en tung vit dimma, hörs märkliga plaskande läten.
 2367        Dimman stiger upp genom en spricka i taket.
 2368        Stigen leder ut från grottan åt söder och väster.",
 2369     s_to In_Oriental_Room,
 2370     w_to In_Alcove;
 2371 
 2372 Scenic -> "spricka"
 2373  with name 'spricka' 'sprickan' 'i//' 'tak' 'taket',
 2374     short_name_def "sprickan",
 2375     description "Du kan inte komma nära nog för att se så mycket detaljer.";
 2376 
 2377 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2378 !  Spovar och pyramider
 2379 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2380 
 2381 Room  In_Alcove "Alkov"
 2382  with teleport_to
 2383       'dimmig' 'dimmiga' 'grotta' 'grottan' In_Misty_Cavern,
 2384     description
 2385       "Du är i en alkov.
 2386        A liten stig åt nordväst verkar bli bredare efter en kort bit.
 2387        En extremt trång tunnel leder österut.
 2388        Det ser ut att vara en mycket trång passage.
 2389        Ett kusligt ljus syns i andra änden.",
 2390     nw_to In_Misty_Cavern,
 2391     e_to [ j;
 2392       j = children(player);
 2393       if (j == 0 || (j == 1 && egg_sized_emerald in player))
 2394         return In_Plover_Room;
 2395       "Något som du bär är för stort för att komma igenom tunneln med dig.
 2396        Du bör nog lista dina tillhörigheter och släppa något.";
 2397     ];
 2398 
 2399 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2400 
 2401 Room  In_Plover_Room "Spovrummet"
 2402  with teleport_to
 2403       'mörk' 'mörkt' 'mörka' 'mörker' 'mörkret' 'korridor' 'korridoren' In_Dark_Room,
 2404     description
 2405       "Du är i en liten kammare upplyst av ett kusligt grönt ljus.
 2406        En extremt smal tunnel leder västerut.
 2407        En mörk korridor leder nordöst.",
 2408     ne_to In_Dark_Room,
 2409     w_to [ j;
 2410       j = children(player);
 2411       if (j == 0 || (j == 1 && egg_sized_emerald in player))
 2412         return In_Alcove;
 2413       "Något som du bär är för stort för att komma igenom tunneln med dig.
 2414        Du bör nog lista dina tillhörigheter och släppa något.";
 2415     ],
 2416     before [;
 2417      Plover:
 2418       if (egg_sized_emerald in player) {
 2419         move egg_sized_emerald to In_Plover_Room;
 2420         score = score - 5;
 2421       }
 2422       PlayerTo(At_Y2);
 2423       rtrue;
 2424      Go:
 2425       if (noun == out_obj)
 2426         <<Go w_obj>>;
 2427     ],
 2428  has  light;
 2429 
 2430 Treasure -> egg_sized_emerald "smaragd stor som ett spovägg"
 2431  with name 'smaragd' 'smaragden' 'stor' 'stora' 'som' 'ett' 'spovägg'
 2432        'spovägget' 'ägg' 'ägget' 'en' 'spovs',
 2433     short_name_def "stora smaragden",
 2434     description "Spovar lägger, för övrigt, väldigt stora ägg.",
 2435     initial "Det ligger en smaragd här, stor som ett spovägg!",
 2436     depositpoints 14,
 2437   has def_article;
 2438 
 2439 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2440 
 2441 Room  In_Dark_Room "Det mörka rummet"
 2442  with description
 2443       "Du är i Mörkrummet. Enda utgången är en korridor som leder söderut.",
 2444     s_to In_Plover_Room,
 2445     out_to In_Plover_Room,
 2446  has  nodwarf;
 2447 
 2448 Object -> "stentavla"
 2449  with name 'tavla' 'tavlan' 'massiv' 'massiva' 'stentavla' 'stentavlan',
 2450     short_name_def "stentavlan",
 2451     initial
 2452       "En massiv stentavla insatt i väggen bär texten:
 2453       ~Grattis till att ha bringat ljus till Mörkrummet!~",
 2454  has  static;
 2455 
 2456 Treasure -> "platinapyramid"
 2457  with name 'platinapyramid' 'platinapyramiden' 'pyramid' 'pyramiden'
 2458        'platina' 'platinan' 'pyramidisk' 'pyramidiska',
 2459     short_name_def "platinapyramiden",
 2460     description "Platinapyramidens sidor är 20 centimeter långa!",
 2461     initial "Det ligger en platinapyramid här, med 20 centimeter långa sidor!",
 2462     depositpoints 14;
 2463 
 2464 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2465 !  Norr om den komplicerade korsningen: En lång upp/ner-korridor
 2466 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2467 
 2468 Room  In_Arched_Hall "Sal med valvtak"
 2469  with teleport_to
 2470       'skalrum' 'skalrummet' In_Shell_Room,
 2471     description
 2472       "Du är i en sal med valvtak.
 2473        En korallgång har tidigare gått uppåt och österut härifrån, men den blockeras nu av skräp.
 2474        Luften här luktar havsvatten.",
 2475     d_to In_Shell_Room;
 2476 
 2477 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2478 
 2479 Room  In_Shell_Room "Skalrummet"
 2480  with teleport_to
 2481       'sal' 'salen' 'valvtak' 'valvtaket' 'valvsal' 'valvsalen' In_Arched_Hall,
 2482     description
 2483       "Du är i ett stort rum utmejslat ur bergrunden.
 2484        På golvet och väggarna sitter massor av skalbitar fast i stenen.
 2485        En grund gång fortsätter neråt, och en något brantare leder upp.
 2486        En låg krypgång kommer in söderifrån.",
 2487     u_to In_Arched_Hall,
 2488     d_to In_Ragged_Corridor,
 2489     s_to [;
 2490       if (giant_bivalve in player) {
 2491         if (giant_bivalve has open)
 2492           "Du kan inte få in det här en och en halvmeters ostronet genom den där lilla gången.";
 2493         else
 2494           "Du kan inte få in den här en och en halvmeters musslan genom den där lilla gången.";
 2495       }
 2496       return At_Complex_Junction;
 2497     ];
 2498 
 2499 Object -> giant_bivalve "jättemussla"
 2500  with name 'jättemussla' 'jättemusslan' 'mussla' 'musslan'
 2501        'ostron' 'ostronet' 'jätteostron' 'jätteostronet'
 2502        'gigantisk' 'gigantiskt' 'gigantiska'
 2503        'tvåskalig' 'tvåskaligt' 'tvåskaliga' 'blötdjur' 'blötdjuret',
 2504     short_name [;
 2505      if (self.has_been_opened) {
 2506       print "jätteostron";
 2507       if(indef_mode==false)
 2508        print "et";
 2509      } else {
 2510       print "jättemussla";
 2511       if(indef_mode==false)
 2512        print "n";
 2513      }
 2514      rtrue;
 2515     ],
 2516     describe [;
 2517       if (self.has_been_opened)
 2518         "Det finns ett gigantiskt ostron här, med skalet hårt stängt.";
 2519       "Det finns en gigantisk mussla här, med skalet hårt stängt.";
 2520     ],
 2521     before [;
 2522      Examine:
 2523       if (location == At_Ne_End or At_Sw_End)
 2524         "Intressant.
 2525          Något verkar stå skrivet på ostronets undersida:
 2526          ^^
 2527          ~Det är något mystiskt med det här stället,
 2528          som har gjort att en av de förbannelser jag alltid känt till nu har en ny effekt.~";
 2529       "Ett gigantiskt tvåskaligt blötdjur av något slag.";
 2530      Open:
 2531       "Du är inte stark nog för att öppna musslan med dina bara händer.";
 2532      Unlock:
 2533       if (second ~= trident) {
 2534         SetGender(second);
 2535         print (The) second, " är inte stark";
 2536         if(second has pluralname) print "a";
 2537         else if(second has neuter) print "t";
 2538         " nog för att öppna musslan.";
 2539       }
 2540       if (self.has_been_opened)
 2541         "Ostronet öppnas med ett gnissel, och inuti syns inget annat än ostron.
 2542          Det stängs genast igen.";
 2543       self.has_been_opened = true;
 2544       move pearl to In_A_Cul_De_Sac;
 2545       SetGender(self, neuter);
 2546       "En glimrande pärla faller ut ur musslan och rullar iväg.
 2547        Jösses, det här måste faktiskt vara ett ostron.
 2548        (Jag har aldrig varit något vidare på att identifiera tvåskaliga blötdjur.)
 2549        Vad det än är, så har det nu åter stängts.";
 2550      Attack:
 2551       "Skalet är mycket starkt och är ogenomträngligt för attacker.";
 2552     ],
 2553     has_been_opened false,
 2554   has uter;
 2555 
 2556 Treasure pearl "glimrande pärla"
 2557  with name 'pärla' 'pärlan' 'glimrande' 'skimrande' 'glimmande' 'otrolig' 'otroliga' 'otroligt' 'stor' 'stora',
 2558     short_name_def "glimrande pärlan",
 2559     description "Den är otroligt stor!",
 2560     initial "Vid ena sidan ligger en glimrande pärla!",
 2561     depositpoints 14,
 2562   has def_article;
 2563 
 2564 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2565 
 2566 Room  In_Ragged_Corridor "Ojämn korridor"
 2567  with teleport_to
 2568       'skalrum' 'skalrummet' In_Shell_Room,
 2569     description "Du är i en lång sluttande korridor med ojämna, vassa väggar.",
 2570     u_to In_Shell_Room,
 2571     d_to In_A_Cul_De_Sac;
 2572 
 2573 Room  In_A_Cul_De_Sac "I slutet av en gång"
 2574  with teleport_to
 2575       'skalrum' 'skalrummet' In_Shell_Room,
 2576     description "Du är i slutet av en två och en halv meter bred gång.",
 2577     u_to In_Ragged_Corridor,
 2578     out_to In_Ragged_Corridor;
 2579 
 2580 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2581 !  Witt's End / Slut på uppslag : Grottbyggnation pågår
 2582 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2583 
 2584 Room  In_Anteroom "I entrén"
 2585  with description
 2586       "Du är i en entré med ett märkligt, böljande golv.
 2587        Golvet ser ut som början på ett gigantisk, uppslagen bok som fortsätter in i
 2588        en stor gång österut.
 2589        Små gångar går västerut och uppåt.
 2590        Det syns tydliga spår av att någon nyligen har grävt här.",
 2591     u_to At_Complex_Junction,
 2592     w_to In_Bedquilt,
 2593     e_to At_Witts_End;
 2594 
 2595 Object -> "skylt"
 2596  with name 'skylt' 'skylten' 'karlsson' 'karlssons' 'karlsson^s' 'byggab' 'bygg' 'ab'
 2597        'grottbyggnation' 'varningsskylt' 'varningsskylten' 'om' 'med' 'av' 'från',
 2598     short_name_def "skylten",
 2599     initial
 2600       "På en skylt som hänger fritt i luften står det:
 2601        ~Grottbyggnation pågår bortom denna punkt.
 2602        Fortsätt på egen risk. Målsmän ansvarar för sina barn. [Karlssons Bygg AB]~",
 2603     before [;
 2604      Take:
 2605       "Den hänger långt ovanför ditt huvud.";
 2606     ],
 2607  has  static;
 2608 
 2609 
 2610 Object -> "ganska nya nummer av ~Speleolognytt~"
 2611  with name 'ganska' 'nya' 'nytt' 'nummer' 'numret' 'numren' 'av' 'speleolognytt'
 2612        'tidning' 'tidningen' 'tidningar' 'tidningarna'
 2613        'magasin' 'magasinet' 'magasinen',
 2614     short_name_def "ganska nya numren av ~Speleolognytt~",
 2615     description "Jag är rädd att tidningarna är skrivna på dvärgiska.",
 2616     initial "Det ligger några ganska nya nummer av tidningen ~Speleolognytt~ här.",
 2617     after [;
 2618      Take:
 2619       if (location == At_Witts_End) score--;
 2620      Drop:
 2621       if (location == At_Witts_End) {
 2622         score++;
 2623         "Ja, nu är det visst helt slut på uppslag.";
 2624       }
 2625     ],
 2626  has  multitude pluralname def_article;
 2627 
 2628 Scenic "uppslag"
 2629  with name 'uppslag' 'uppslaget' 'bokuppslag' 'bokuppslaget'
 2630        'uppslagen' 'uppslagna' 'bok' 'boken'
 2631        'böljande' 'golv' 'golvet',
 2632     short_name_def "uppslaget",
 2633     description "Golvet påminner om en uppslagen bok till formen. Du ser dock ingen text.",
 2634     found_in In_Anteroom At_Witts_end,
 2635   has neuter;
 2636 
 2637 
 2638 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2639 
 2640 Room  At_Witts_End "Slut på uppslag"
 2641  with description
 2642       "Du är i ett stort rum där golvet är format som en uppslagen bok. Uppslaget
 2643        började i rummet väster om detta, men det är ändå svårt att avgöra vilken
 2644        gång som leder dit. Gångar leder åt *alla* håll.",
 2645     w_to
 2646       "Du har krupit runt i några små hål
 2647        men stoppades av en passage där taket nyligen rasat in.
 2648        Du är nu tillbaka i huvudgången.",
 2649     before [;
 2650      Go:
 2651       if (noun ~= w_obj && random(100) <= 95)
 2652         "Du har krupit runt i några små hål och kommit tillbaka
 2653          till huvudgången.";
 2654       PlayerTo(In_Anteroom);
 2655       rtrue;
 2656     ];
 2657 
 2658 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2659 !  Norr om de hemliga ravinerna, på andra sidan hålet
 2660 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2661 
 2662 Room  In_Mirror_Canyon "I spegelravinen"
 2663  with teleport_to
 2664       'reservoar' 'reservoaren' At_Reservoir,
 2665     description
 2666       "Du är i en nord/syd-ravin, cirka sju meter bred.
 2667        Golvet är täckt av en vit dimma som glider in norrifrån.
 2668        Väggarna sträcker sig uppåt, minst 30 meter höga.
 2669        Upphängd i något som sitter långt, långt upp, och som du inte kan se,
 2670        svävar en enorm tvåsidig spegel, parallellt med och mitt emellan ravinens väggar.
 2671        ^^
 2672        Ett litet fönster sitter i vardera väggen, cirka femton meter från golvet.",
 2673     s_to In_Secret_N_S_Canyon_0,
 2674     n_to At_Reservoir;
 2675 
 2676 Object -> "upphängd spegel"
 2677  with name 'spegel' 'spegeln' 'massiv' 'massiva' 'enorm' 'enorma' 'hängande'
 2678        'upphängd' 'upphängda' 'svävande' 'som' 'svävar' 'dvärgarnas'
 2679        'tvåsidig' 'tvåsidiga',
 2680     short_name_def "upphängda spegeln",
 2681     description
 2682       "Spegeln har säkert hängts här för dvärgarnas skull.
 2683        Som du vet är de extremt fåfänga.",
 2684     initial
 2685       "Spegeln har säkert hängts här för dvärgarnas skull.
 2686        Som du vet är de extremt fåfänga.",
 2687     before [;
 2688      Attack, Remove:
 2689       "Du kan inte nå den härifrån.";
 2690     ],
 2691  has  static def_article;
 2692 
 2693 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2694 
 2695 Room  At_Window_On_Pit_2 "Vid ett fönster mot ett hål"
 2696  with description
 2697       "Du är vid ett lågt fönster med utsikt över ett enormt hål som sträcker sig uppåt utom synhåll.
 2698        Ett golv är vagt skönjbart mer än femton meter ner.
 2699        Spår av vit dimma täcker hålets golv, och dimman blir tjockare till vänster.
 2700        Märken i dammet runt fönstret kan tyda på att någon har varit här nyligen.
 2701        Tvärs över hålet från dig och sju-åtta meter bort
 2702        finns ett liknande fönster in till ett upplyst rum.
 2703        Där ser du en mystisk figur som stirrar tillbaka på dig.",
 2704     w_to At_Junction_Of_Three,
 2705     cant_go "Den enda utgången är västerut, tillbaka till korsningen.",
 2706     before [;
 2707      Jump:
 2708       deadflag = 1;
 2709       "Du hoppar och bryter nacken!";
 2710      WaveHands:
 2711       "Den mystiska figuren vinkar tillbaka till dig!";
 2712     ];
 2713 
 2714 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2715 
 2716 Room  At_Reservoir "Vid Reservoar"
 2717  with description
 2718       "Du är vid kanten av en stor underjordisk reservoar.
 2719        Ett ogenomskinligt moln av vit dimma fyller rummet och stiger snabbt uppåt.
 2720        Sjön fylls på av en fors som kommer ut ur ett hål i väggen några meter över ditt huvud
 2721        och landar ljudligt i vattnet någonstans i dimman.
 2722        Den enda utgången leder tillbaka söderut.",
 2723     s_to In_Mirror_Canyon,
 2724     out_to In_Mirror_Canyon,
 2725     before [;
 2726      Swim:
 2727       "Vattnet är iskallt, och du skulle snart frysa ihjäl.";
 2728     ];
 2729 
 2730 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2731 !  Gapet och trollbron
 2732 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2733 
 2734 Room  In_Sloping_Corridor "Sluttande korridor"
 2735  with description
 2736       "Du är i en lång slingrande korridor som sluttar utom synhåll åt båda hållen.",
 2737     d_to In_Large_Low_Room,
 2738     u_to On_Sw_Side_Of_Chasm,
 2739     cant_go "Korridoren sluttar brant upp och ner.";
 2740 
 2741 Room  On_Sw_Side_Of_Chasm "På sydvästsidan av ett gap"
 2742  with description
 2743       "Du är på ena sidan av ett brett, djupt gap.
 2744        En tung vit dimma som stiger upp nerifrån gör att man inte kan se något alls av den andra sidan.
 2745        En gång åt sydväst leder bort från gapet, in i en slingrande korridor.",
 2746     ne_to CrossRicketyBridge,
 2747     sw_to In_Sloping_Corridor,
 2748     d_to In_Sloping_Corridor,
 2749     cant_go "Gången slingrar iväg åt sydväst.",
 2750     before [;
 2751      Jump:
 2752       if (RicketyBridge in self)
 2753         "Med all respekt vill jag ändå föreslå att du går över bron istället för att hoppa.";
 2754       deadflag = 1;
 2755       "Du klarade det inte.";
 2756     ];
 2757 
 2758 [ CrossRicketyBridge;
 2759   if (Troll.has_caught_treasure || Troll in nothing) {
 2760     Troll.has_caught_treasure = false;
 2761     if (Bear.is_following_you) {
 2762       remove Bear;
 2763       remove self;
 2764       give Wreckage ~absent;
 2765       remove RicketyBridge;
 2766       give RicketyBridge absent;
 2767       StopDaemon(Bear);
 2768       deadflag = 1;
 2769       "Just som du når den andra sidan knakar det till, och bron bågnar av belastningen när
 2770        björnen, som fortfarande följde efter dig, går upp på bron.
 2771        Du griper desperat efter något att hålla tag i,
 2772        men när bron kollapsar tappar du fotfästet och faller ner i gapet.";
 2773     }
 2774     return RicketyBridge;
 2775   }
 2776   if (Troll in location) "Trollet vägrar släppa förbi dig.";
 2777   move Troll to location;
 2778   "Trollet kommer ut ur skuggorna under bron, kliver fram och blockerar din väg.";
 2779 ];
 2780 
 2781 Object -> RicketyBridge "ranglig bro"
 2782  with name 'bro' 'bron' 'ranglig' 'rangliga' 'instabil' 'instabila'
 2783        'ostadig' 'ostadiga' 'ostabil' 'ostabila' 'vinglig' 'vingliga'
 2784        'rank' 'ranka' 'rep' 'repet' 'repen' 'repbro' 'repbron'
 2785        'träbro' 'träbron',
 2786     short_name_def "rangliga bron",
 2787     description "Det ser ut som en vanlig, om än ostadig, bro.",
 2788     describe [;
 2789       print
 2790         "En ranglig träbro går ut över gapet och försvinner in i dimman.
 2791          ^^
 2792          På bron sitter en skylt med texten ~Stopp! Betala trollet!~^";
 2793       if (Troll notin location)
 2794         "Trollet syns inte till någonstans.";
 2795       rtrue;
 2796     ],
 2797     door_dir [;
 2798       if (location == On_Sw_Side_Of_Chasm) return ne_to;
 2799       return sw_to;
 2800     ],
 2801     door_to [;
 2802       if (location == On_Sw_Side_Of_Chasm) return On_Ne_Side_Of_Chasm;
 2803       return On_Sw_Side_Of_Chasm;
 2804     ],
 2805     found_in On_Sw_Side_Of_Chasm On_Ne_Side_Of_Chasm,
 2806  has  static door open def_article;
 2807 
 2808 Object -> -> Troll "burdust troll"
 2809  with name 'troll' 'trollet' 'burdus' 'burdust' 'burdusa',
 2810     short_name_def "burdusa trollet",
 2811     description
 2812       "Troll är nära släkt med stenar och har lika hård hud som noshörningar.",
 2813     initial
 2814       "Ett burdust troll står vid bron
 2815        och insisterar på att du kastar en skatt till honom innan du får passera.",
 2816     life [;
 2817      Attack:
 2818       "Trollet skrattar till åt ditt patetiska försök att skada honom.";
 2819      ThrowAt, Give:
 2820       if (noun ofclass Treasure) {
 2821         remove noun;
 2822         move self to RicketyBridge;
 2823         self.has_caught_treasure = true;
 2824         score = score - 5;
 2825         "Trollet fångar din skatt och springer iväg utom synhåll.";
 2826       }
 2827       if (noun == tasty_food)
 2828         "Frosseri är inte en av trollets laster. Det är däremot girighet.";
 2829       print "Trollet fångar smidigt ", (the) noun,
 2830         ", undersöker ",(DenEllerHonom) noun," noggrannt, och kastar tillbaka ",(DenEllerHonom) noun,":
 2831         ~Gott hantverk, men ",(DenEllerHan) noun," är inte värdefull";
 2832       if(noun has pluralname)
 2833         print "a";
 2834       else if(noun has neuter)
 2835         print "t";
 2836       " nog.~";
 2837      Order:
 2838       "Fet chans.";
 2839      Answer, Ask:
 2840       "Troll är inget vidare på att konversera.";
 2841     ],
 2842     has_caught_treasure false,
 2843  has  animate neuter def_article;
 2844 
 2845 Object Wreckage "brovrak"
 2846  with name 'vrak' 'vraket' 'bro' 'bron' 'brovrak' 'brovraket' 'av' 'trollbron'
 2847        'död' 'döda' 'björn' 'björnen',
 2848     short_name_def "vraket av trollbron",
 2849     initial
 2850       "Om man tittar ner i gapet syns vraket av trollbron (och en död björn)
 2851        nere på botten.",
 2852     before [;
 2853       "Vraket är för långt ner.";
 2854     ],
 2855     found_in On_Sw_Side_Of_Chasm On_Ne_Side_Of_Chasm,
 2856  has  static absent neuter;
 2857 
 2858 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2859 
 2860 Room  On_Ne_Side_Of_Chasm "På nordöstra sidan av ett gap"
 2861  with teleport_to
 2862       'förgrening' At_Fork_In_Path
 2863       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View
 2864       'kalt' 'kala' In_Front_Of_Barren_Room,
 2865     description
 2866       "Du är på bortre sidan av gapet.
 2867        En gång mot nordost leder bort från gapet på den här sidan.",
 2868     sw_to CrossRicketyBridge,
 2869     ne_to In_Corridor,
 2870     before [;
 2871      Jump:
 2872       if (RicketyBridge in self)
 2873         "Med all respekt vill jag ändå föreslå att du går över bron istället för att hoppa.";
 2874       deadflag = 1;
 2875       "Du klarade det inte.";
 2876     ],
 2877  has  nodwarf;
 2878 
 2879 Room  In_Corridor "I en korridor"
 2880  with teleport_to
 2881       'förgrening' At_Fork_In_Path
 2882       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View,
 2883     description
 2884       "Du är i en lång öst/väst-korridor.
 2885        Ett svagt dånande ljud hörs långt borta.",
 2886     w_to On_Ne_Side_Of_Chasm,
 2887     e_to At_Fork_In_Path,
 2888  has  nodwarf;
 2889 
 2890 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2891 !  Vulkanen
 2892 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2893 
 2894 Room  At_Fork_In_Path "Vid förgrening i vägen"
 2895  with teleport_to
 2896       'vänster' At_Junction_With_Warm_Walls
 2897       'höger' In_Limestone_Passage
 2898       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View,
 2899     description
 2900       "Vägen förgrenas här. Den vänstra grenen leder nordost.
 2901        Ett dämpat dån verkar tillta i styrka åt det hållet.
 2902        Den högra grenen leder sydost nerför en lätt sluttning.
 2903        Huvudkorridoren kommer in västerifrån.",
 2904     w_to In_Corridor,
 2905     ne_to At_Junction_With_Warm_Walls,
 2906     se_to In_Limestone_Passage,
 2907     d_to In_Limestone_Passage,
 2908  has  nodwarf;
 2909 
 2910 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2911 
 2912 Room  At_Junction_With_Warm_Walls "Vid en korsning med varma väggar"
 2913  with teleport_to
 2914       'förgrening' At_Fork_In_Path
 2915       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View
 2916       'kryp' 'krypgång' 'kammare' 'kammaren' 'stenbumlingkammare' In_Chamber_Of_Boulders,
 2917     description
 2918       "Väggarna är väldigt varma här.
 2919        Norrifrån hörs ett intensivt muller,
 2920        så högt att hela grottan tycks skaka.
 2921        En annan gång leder söderut, och en låg krypgång går österut.",
 2922     s_to At_Fork_In_Path,
 2923     n_to At_Breath_Taking_View,
 2924     e_to In_Chamber_Of_Boulders,
 2925  has  nodwarf;
 2926 
 2927 ! ------------------------------------------------------------------------------
 2928 
 2929 Room  At_Breath_Taking_View "Vid andlöst vacker vy"
 2930  with teleport_to
 2931       'förgrening' At_Fork_In_Path
 2932       'mörk' 'mörka' 'illavarslande' 'gång' 'gången' At_Junction_With_Warm_Walls,
 2933     description
 2934       "Du står på kanten till en andlöst vacker vy.
 2935        Långt nedanför dig ligger en aktiv vulkan, ur vilken stora klumpar av flytande lava sprutar ut,
 2936        för att sedan åter falla tillbaka ner i djupet.
 2937        Den glödande stenen fyller varje vrå av klipprummet med en blodröd glans,
 2938        som ger allt ett kusligt, makabert utseende.
 2939        Luften är fylld av pulserande gnistor av aska och en tung doft av svavel.
 2940        Väggarna är brännheta,
 2941        och mullret från vulkanen dränker alla andra ljud.
 2942        I det sargade taket långt ovanför dig
 2943        sitter myriader av förvrängda formationer av ren vit alabaster,
 2944        som sprider det skumma ljuset och bildar hotfulla vålnader på väggarna.
 2945        Vid ena sidan är en djup svacka, fylld med ett bisarrt kaos av illa tilltygade klippblock
 2946        som ser ut att ha skapats av djävulen själv.
 2947        En intensiv flod av eld strömmar ut från vulkanens djup,
 2948        bränner sin väg genom svackan, och störtar sedan ner i ett bottenlöst hål långt bort till vänster om dig.
 2949        Till höger om dig sprutar en massiv gejser av överhettad ånga oavbrutet upp
 2950        från en kal ö, i en svavelsjö som bubblar olycksbådande.
 2951        Väggen längst till höger flammar av en egen sorts glöd,
 2952        vilket ger ännu mer infernalisk prakt till den redan helvetiska vyn.
 2953        En mörk, illavarslande gång leder söderut.",
 2954     s_to At_Junction_With_Warm_Walls,
 2955     out_to At_Junction_With_Warm_Walls,
 2956     d_to "Larva dig inte!",
 2957     before [;
 2958      Jump:
 2959       <<Go d_obj>>;
 2960     ],
 2961  has  light;
 2962 
 2963 Scenic -> "aktiv vulkan"
 2964  with name 'vulkan' 'vulkanen' 'glödande' 'aktiv' 'aktiva' 'djup' 'djupet'
 2965        'blodröd' 'blodröda' 'glans' 'glansen' 'från' 'röd' 'röda'
 2966        'kuslig' 'kusligt' 'kusliga' 'makaber' 'makabert' 'makabra' 'utseende' 'utseendet',
 2967     short_name_def "aktiva vulkanen",
 2968     description
 2969       "Stora klumpar av flytande lava sprutar ut ur vulkanen,
 2970        för att sedan åter falla tillbaka ner i djupet.
 2971        Den glödande stenen fyller varje vrå av klipprummet med en blodröd glans,
 2972        som ger allt ett kusligt, makabert utseende.",
 2973   has def_article;
 2974 
 2975 Scenic -> "gnistor av aska"
 2976  with name 'gnista' 'gnistan' 'gnistor' 'gnistorna' 'av' 'aska' 'askan'
 2977       'luft' 'luften' 'pulserande',
 2978     short_name_def "gnistorna av aska",
 2979     articles 0 0 "massor av",
 2980     description
 2981       "Gnistorna är för långt bort för att du ska kunna ta dig en närmare titt på dem.",
 2982  has  multitude pluralname;
 2983 
 2984 Scenic -> "sargat tak"
 2985  with name 'sargat' 'sargade' 'tak' 'taket' 'myriad' 'myriader' 'myriaderna' 'av'
 2986        'förvrängd' 'förvrängda' 'formation' 'formationer' 'ren' 'rena' 'vit' 'vita'
 2987        'alabaster' 'skumt' 'skumma' 'ljus' 'ljuset' 'hotfull' 'hotfulla'
 2988        'vålnad' 'vålnader' 'på' 'väggen' 'väggarna',
 2989     short_name_def "sargade taket",
 2990     description
 2991       "I det sargade taket långt ovanför dig
 2992        sitter myriader av förvrängda formationer av ren vit alabaster,
 2993        som sprider det skumma ljuset och bildar hotfulla vålnader på väggarna.",
 2994   has def_article neuter;
 2995 
 2996 Scenic -> "djup svacka"
 2997  with name 'djup' 'djupa' 'svacka' 'svackan' 'bisarr' 'bisarrt' 'bisarra'
 2998        'kaos' 'kaoset' 'av' 'illa' 'tilltygat' 'tilltygade' 'klippblock'
 2999        'klippblocket' 'klippblocken' 'sten' 'stenen' 'stenar' 'stenarna',
 3000     short_name_def "djupa svackan",
 3001     description
 3002       "Svackan är fylld med ett bisarrt kaos av illa tilltygade klippblock
 3003        som ser ut att ha skapats av djävulen själv.",
 3004   has def_article;
 3005 
 3006 Scenic -> "flod av eld"
 3007  with name 'flod' 'floden' 'av' 'eld' 'elden' 'bottenlöst' 'bottenlösa' 'hål' 'hålet',
 3008     short_name_def "floden av eld",
 3009     description
 3010       "Floden av eld strömmar ut från vulkanens djup,
 3011        bränner sin väg genom svackan, och störtar sedan ner i ett bottenlöst hål långt bort till vänster om dig.",
 3012   has def_article;
 3013 
 3014 Scenic -> "massiv gejser"
 3015  with name 'massiv' 'massiva' 'gejser' 'gejsern' 'av' 'överhettad' 'överhettade'
 3016        'ånga' 'ångan' 'kal' 'kala' 'ö//' 'ön' 'svavelsjö' 'svavelsjön' 'sjö' 'sjön'
 3017        'som' 'bubblar' 'bubblande',
 3018     short_name_def "massiva gejsern",
 3019     description
 3020       "Gejsern av överhettad ånga sprutar oavbrutet upp
 3021        från en kal ö, mitt i en svavelsjö som bubblar olycksbådande.",
 3022   has def_article;
 3023 
 3024 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3025 
 3026 Room  In_Chamber_Of_Boulders "I stenbumlingkammaren"
 3027  with teleport_to
 3028       'kryp' 'krypgång' 'krypgången' At_Junction_With_Warm_Walls
 3029       'förgrening' At_Fork_In_Path
 3030       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View,
 3031     description
 3032       "Du är i en liten kammare fylld med stora stenbumlingar.
 3033        Väggarna är väldigt varma, vilket gör att luften i rummet är nästintill förlamande het.
 3034        Enda utgången är en krypgång västerut. Det hörs ett lågt muller därifrån.",
 3035     w_to At_Junction_With_Warm_Walls,
 3036     out_to At_Junction_With_Warm_Walls,
 3037  has  nodwarf;
 3038 
 3039 Scenic -> "stenbumlingar"
 3040  with name 'stenbumling' 'stenbumlingen' 'stenbumlingar' 'stenbumlingarna'
 3041        'bumling' 'bumlingen' 'bumlingar' 'bumlingarna' 'sten' 'stenen'
 3042        'stenar' 'stenarna' 'klippa' 'klippan' 'klippor' 'klipporna'
 3043        'klippblock' 'klippblocket' 'klippblocken',
 3044     short_name_def "stenbumlingarna",
 3045     description "Det är bara vanliga stenbumlingar. De är varma.",
 3046     before [;
 3047      LookUnder, Push, Pull:
 3048       "Du skulle behöva spränga bort dem.";
 3049     ],
 3050  has  multitude pluralname;
 3051 
 3052 Treasure -> "ovanliga kryddor"
 3053  with name 'exotisk' 'exotiska' 'ovanlig' 'ovanliga'
 3054        'krydda' 'kryddan' 'kryddor' 'kryddorna',
 3055     short_name_def "ovanliga kryddorna",
 3056     articles "De" "de" "en samling",
 3057     before [;
 3058      Smell, Examine:
 3059       "De luktar underbart exotiskt!";
 3060     ],
 3061     depositpoints 14,
 3062  has  multitude pluralname;
 3063 
 3064 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3065 
 3066 Room  In_Limestone_Passage "I kalkstensgång"
 3067  with teleport_to
 3068       'kalt' 'kala' In_Front_Of_Barren_Room
 3069       'förgrening' At_Fork_In_Path
 3070       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View,
 3071     description
 3072       "Du går längs en lätt sluttande nord/syd-gång
 3073        med märkliga kalkstensformationer längs väggarna.",
 3074     n_to At_Fork_In_Path,
 3075     u_to At_Fork_In_Path,
 3076     s_to In_Front_Of_Barren_Room,
 3077     d_to In_Front_Of_Barren_Room,
 3078  has  nodwarf;
 3079 
 3080 Scenic -> "kalkstensformationer"
 3081  with name 'formation' 'formationen' 'formationer' 'formationerna' 'form' 'formen' 'former' 'formerna'
 3082        'kalksten' 'kalkstenen' 'kalkstenar' 'kalkstenarna'
 3083        'kalkstensformation' 'kalkstensformationen' 'kalkstensformationer' 'kalkstensformationerna'
 3084        'med' 'riktigt' 'udda',
 3085     short_name_def "kalkstensformationerna",
 3086     description
 3087       "Ibland ser du kalkstenar med riktigt udda former som får dig att stanna upp.",
 3088  has  multitude pluralname;
 3089 
 3090 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3091 !  Om du går ner till skogen idag...
 3092 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3093 
 3094 Room  In_Front_Of_Barren_Room "Vid ingången till ett kalt rum"
 3095  with teleport_to
 3096       'kalt' 'kala' In_Barren_Room
 3097       'förgrening' At_Fork_In_Path
 3098       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View,
 3099     description
 3100       "Du står vid ingången till ett stort, kalt rum.
 3101        På en skylt ovanför ingången står det: ~Varning! Björn i rummet!~",
 3102     w_to In_Limestone_Passage,
 3103     u_to In_Limestone_Passage,
 3104     e_to In_Barren_Room,
 3105     in_to In_Barren_Room,
 3106  has  nodwarf;
 3107 
 3108 Scenic -> "varningsskylt"
 3109  with name 'skylt' 'skylten' 'varningsskylt' 'varningsskylten'
 3110        'kalt' 'kala' 'rum' 'rummet' 'varning' 'varningen'
 3111        'ovanför' 'ingång' 'ingången',
 3112     short_name_def "varningsskylten",
 3113     description "På skylten står det: ~Varning! Björn i rummet!~";
 3114 
 3115 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3116 
 3117 Room  In_Barren_Room "I ett kalt rum"
 3118  with teleport_to
 3119       'förgrening' At_Fork_In_Path
 3120       'andlöst' 'vacker' 'vackra' 'vy' 'vyn' At_Breath_Taking_View,
 3121     description
 3122       "Du är i ett kalt rum.
 3123        Rummets mitt är helt tomt förutom lite damm.
 3124        Avtryck i dammet leder bort mot den bortre änden av rummet.
 3125        Den enda utgången är den väg du kom in.",
 3126     w_to In_Front_Of_Barren_Room,
 3127     out_to In_Front_Of_Barren_Room,
 3128  has  nodwarf;
 3129 
 3130 Scenic -> "damm"
 3131  with name 'damm' 'dammet' 'avtryck' 'avtrycket' 'avtrycken',
 3132     short_name_def "dammet",
 3133     articles 0 0 "lite",
 3134     description "Det ser bara ut som vanligt damm.",
 3135   has neuter;
 3136 
 3137 Object -> Bear "stor grottbjörn"
 3138  with name 'björn' 'björnen' 'grottbjörn' 'grottbjörnen' 'stor' 'stora'
 3139        'tam' 'tama' 'vildsint' 'vildsinta' 'lugn' 'lugna' 'vänlig' 'vänliga'
 3140        'vänskaplig' 'vänskapliga',
 3141     short_name_def "stora grottbjörnen",
 3142     describe [;
 3143       if (self.is_following_you)
 3144         "En mycket stor, tam björn följer efter dig.";
 3145       if (self.is_friendly == false)
 3146         "En vildsint grottbjörn stirrar på dig från andra sidan rummet!";
 3147       if (location == In_Barren_Room)
 3148         "En lugn grottbjörn sitter snällt i ett hörn.";
 3149       "En björn med nöjd uppsyn vandrar omkring i närheten.";
 3150     ],
 3151     life [;
 3152      Attack:
 3153       if (axe in player) <<ThrowAt axe self>>;
 3154       if (self.is_friendly)
 3155         "Björnen blir förvirrad; han vill bara vara din vän.";
 3156       "Med vad? Dina bara händer? Mot hans *björnhänder*??";
 3157      ThrowAt:
 3158       if (noun ~= axe) <<Give noun self>>;
 3159       if (self.is_friendly)
 3160         "Björnen blir förvirrad; han vill bara vara din vän.";
 3161       move axe to location;
 3162       axe.is_near_bear = true;
 3163       "Yxan missar och landar nära björnen, där du inte kan få tag på den.";
 3164      Give:
 3165       if (noun == tasty_food) {
 3166         axe.is_near_bear = false;
 3167         remove tasty_food;
 3168         self.is_friendly = true;
 3169         "Björnen kastar girigt i sig maten. När han är klar verkar han mycket lugnare
 3170          och till och med ganska vänskaplig.";
 3171       }
 3172       if (self.is_friendly)
 3173         "Björnen verkar inte särskilt intresserad av ditt erbjudande.";
 3174       "Hoppsan -- ditt erbjudande gör bara björnen argare!";
 3175      Order, Ask, Answer:
 3176       "Det här är en björn med mycket liten hjärna.";
 3177     ],
 3178     before [;
 3179      Examine:
 3180       print "Björnen är otroligt stor, ";
 3181       if (self.is_friendly) "men verkar vänligt inställd.";
 3182       "och verkar väldigt vildsint!";
 3183      Take, Catch:
 3184       if (self.is_friendly == false) "Du måste skoja!";
 3185       if (golden_chain has locked)
 3186         "Björnen sitter fortfarande fastkedjad i väggen.";
 3187       self.is_following_you = true;
 3188       StartDaemon(self);
 3189       "Okej, björnen följer nu efter dig.";
 3190      Drop, Release:
 3191       if (self.is_following_you == false) "Va?";
 3192       self.is_following_you = false;
 3193       StopDaemon(self);
 3194       if (Troll in location) {
 3195         remove Troll;
 3196         "Björnen lufsar fram mot trollet, som ger till ett skrik och springer iväg.
 3197          Björnen ger snart upp jakten och kommer tillbaka.";
 3198       }
 3199       "Björnen lunkar iväg från dig.";
 3200     ],
 3201     daemon [;
 3202       if (location == thedark) rfalse;
 3203       if (self in location) {
 3204         if (location == At_Breath_Taking_View)
 3205           "^Björnen ryter av glädje.";
 3206         rfalse;
 3207       }
 3208       move self to location;
 3209       "^Björnen lufsar efter dig.";
 3210     ],
 3211     is_following_you false,
 3212     is_friendly false,
 3213  has  animate def_article;
 3214 
 3215 Treasure -> golden_chain "guldkedja"
 3216  with name 'kedja' 'kedjan' 'guldkedja' 'guldkedjan' 'länk' 'länken'
 3217        'länkar' 'länkarna' 'solid' 'solitt' 'solida' 'guld' 'guldet'
 3218        'gyllene' 'tjock' 'tjocka' 'rent' 'rena' 'renaste' 'av',
 3219     short_name_def "guldkedjan",
 3220     description "Kedjan har tjocka länkar av rent guld!",
 3221     describe [;
 3222       if (self has locked)
 3223         "Björnen hålls fast av en kedja av rent guld.";
 3224       "En kedja av rent guld ligger ihoprullad på marken!";
 3225     ],
 3226     with_key set_of_keys,
 3227     before [;
 3228      Take:
 3229       if (self has locked) {
 3230         if (Bear.is_friendly) "Den är fastlåst i den vänskapliga björnen.";
 3231         "Den är fastlåst i den vildsinta björnen!";
 3232       }
 3233      Unlock:
 3234       if (Bear.is_friendly == false)
 3235         "Du kan omöjligt komma förbi björnen och komma åt att låsa upp kedjan,
 3236          och det är nog lika bra det.";
 3237      Lock:
 3238       if (self hasnt locked) "Mekanismen går inte i lås igen.";
 3239     ],
 3240     after [;
 3241      Unlock:
 3242       "Du låser upp kedjan och släpper lös den tama björnen.";
 3243     ],
 3244     depositpoints 14,
 3245  has  lockable locked;
 3246 
 3247 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3248 !  Den olika labyrinten
 3249 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3250 
 3251 Class  DiffmazeRoom
 3252  with short_name "Labyrint";
 3253 
 3254 DiffmazeRoom Different_Maze_1
 3255  with description "Du är i en labyrint av slingrande trånga gångar, alla olika.",
 3256     s_to Different_Maze_3,
 3257     sw_to Different_Maze_4,
 3258     ne_to Different_Maze_5,
 3259     se_to Different_Maze_6,
 3260     u_to Different_Maze_7,
 3261     nw_to Different_Maze_8,
 3262     e_to Different_Maze_9,
 3263     w_to Different_Maze_10,
 3264     n_to Different_Maze_11,
 3265     d_to At_West_End_Of_Long_Hall;
 3266 
 3267 DiffmazeRoom Different_Maze_2
 3268  with description "Du är i en trång labyrint av slingrande gångar, alla olika.",
 3269     sw_to Different_Maze_3,
 3270     n_to Different_Maze_4,
 3271     e_to Different_Maze_5,
 3272     nw_to Different_Maze_6,
 3273     se_to Different_Maze_7,
 3274     ne_to Different_Maze_8,
 3275     w_to Different_Maze_9,
 3276     d_to Different_Maze_10,
 3277     u_to Different_Maze_11,
 3278     s_to Dead_End_14;
 3279 
 3280 DiffmazeRoom Different_Maze_3
 3281  with description "Du är i en labyrint av slingriga trånga gångar, alla olika.",
 3282     w_to Different_Maze_1,
 3283     se_to Different_Maze_4,
 3284     nw_to Different_Maze_5,
 3285     sw_to Different_Maze_6,
 3286     ne_to Different_Maze_7,
 3287     u_to Different_Maze_8,
 3288     d_to Different_Maze_9,
 3289     n_to Different_Maze_10,
 3290     s_to Different_Maze_11,
 3291     e_to Different_Maze_2;
 3292 
 3293 DiffmazeRoom Different_Maze_4
 3294  with description "Du är i en trång labyrint av slingrande gångar, alla olika.",
 3295     nw_to Different_Maze_1,
 3296     u_to Different_Maze_3,
 3297     n_to Different_Maze_5,
 3298     s_to Different_Maze_6,
 3299     w_to Different_Maze_7,
 3300     sw_to Different_Maze_8,
 3301     ne_to Different_Maze_9,
 3302     e_to Different_Maze_10,
 3303     d_to Different_Maze_11,
 3304     se_to Different_Maze_2;
 3305 
 3306 DiffmazeRoom Different_Maze_5
 3307  with description "Du är i en slingrig labyrint av trånga gångar, alla olika.",
 3308     u_to Different_Maze_1,
 3309     d_to Different_Maze_3,
 3310     w_to Different_Maze_4,
 3311     ne_to Different_Maze_6,
 3312     sw_to Different_Maze_7,
 3313     e_to Different_Maze_8,
 3314     n_to Different_Maze_9,
 3315     nw_to Different_Maze_10,
 3316     se_to Different_Maze_11,
 3317     s_to Different_Maze_2;
 3318 
 3319 DiffmazeRoom Different_Maze_6
 3320  with description "Du är i en slingrig trång labyrint av gångar, alla olika.",
 3321     ne_to Different_Maze_1,
 3322     n_to Different_Maze_3,
 3323     nw_to Different_Maze_4,
 3324     se_to Different_Maze_5,
 3325     e_to Different_Maze_7,
 3326     d_to Different_Maze_8,
 3327     s_to Different_Maze_9,
 3328     u_to Different_Maze_10,
 3329     w_to Different_Maze_11,
 3330     sw_to Different_Maze_2;
 3331 
 3332 DiffmazeRoom Different_Maze_7
 3333  with description "Du är i en slingrande trång labyrint av gångar, alla olika.",
 3334     n_to Different_Maze_1,
 3335     se_to Different_Maze_3,
 3336     d_to Different_Maze_4,
 3337     s_to Different_Maze_5,
 3338     e_to Different_Maze_6,
 3339     w_to Different_Maze_8,
 3340     sw_to Different_Maze_9,
 3341     ne_to Different_Maze_10,
 3342     nw_to Different_Maze_11,
 3343     u_to Different_Maze_2;
 3344 
 3345 DiffmazeRoom Different_Maze_8
 3346  with description "Du är i en slingrande labyrint av trånga gångar, alla olika.",
 3347     e_to Different_Maze_1,
 3348     w_to Different_Maze_3,
 3349     u_to Different_Maze_4,
 3350     sw_to Different_Maze_5,
 3351     d_to Different_Maze_6,
 3352     s_to Different_Maze_7,
 3353     nw_to Different_Maze_9,
 3354     se_to Different_Maze_10,
 3355     ne_to Different_Maze_11,
 3356     n_to Different_Maze_2;
 3357 
 3358 DiffmazeRoom Different_Maze_9
 3359  with description "Du är i en trång slingrande labyrint av gångar, alla olika.",
 3360     se_to Different_Maze_1,
 3361     ne_to Different_Maze_3,
 3362     s_to Different_Maze_4,
 3363     d_to Different_Maze_5,
 3364     u_to Different_Maze_6,
 3365     nw_to Different_Maze_7,
 3366     n_to Different_Maze_8,
 3367     sw_to Different_Maze_10,
 3368     e_to Different_Maze_11,
 3369     w_to Different_Maze_2;
 3370 
 3371 DiffmazeRoom Different_Maze_10
 3372  with description "Du är i en labyrint av trånga slingriga gångar, alla olika.",
 3373     d_to Different_Maze_1,
 3374     e_to Different_Maze_3,
 3375     ne_to Different_Maze_4,
 3376     u_to Different_Maze_5,
 3377     w_to Different_Maze_6,
 3378     n_to Different_Maze_7,
 3379     s_to Different_Maze_8,
 3380     se_to Different_Maze_9,
 3381     sw_to Different_Maze_11,
 3382     nw_to Different_Maze_2;
 3383 
 3384 DiffmazeRoom Different_Maze_11
 3385  with description "Du är i en labyrint av trånga slingrande gångar, alla olika.",
 3386     sw_to Different_Maze_1,
 3387     nw_to Different_Maze_3,
 3388     e_to Different_Maze_4,
 3389     w_to Different_Maze_5,
 3390     n_to Different_Maze_6,
 3391     d_to Different_Maze_7,
 3392     se_to Different_Maze_8,
 3393     u_to Different_Maze_9,
 3394     s_to Different_Maze_10,
 3395     ne_to Different_Maze_2;
 3396 
 3397 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3398 
 3399 DeadendRoom Dead_End_14
 3400  class Room
 3401  with short_name "Återvändsgränd, nära varuautomat",
 3402     description
 3403       "Du har nått en återvändsgränd. Det står en stor varuautomat här.
 3404        ^^
 3405        Hmmm... Någon har skrivit ett meddelande i dammet, med sirlig handstil.",
 3406     n_to Different_Maze_2,
 3407     out_to Different_Maze_2,
 3408  has  nodwarf;
 3409 
 3410 Scenic -> "meddelande i dammet"
 3411  with name 'meddelande' 'meddelandet' 'i//' 'damm' 'dammet' 'skrift' 'skriften' 'sirlig'
 3412        'sirliga' 'handstil' 'handstilen',
 3413     short_name_def "meddelandet i dammet",
 3414     description
 3415       "Meddelandet lyder: ~Det här är inte den labyrint där piraten lämnar
 3416        sin skattkista.~",
 3417   has neuter;
 3418 
 3419 Scenic -> VendingMachine "varuautomat"
 3420  with name 'varuautomat' 'varuautomaten' 'automat' 'automaten'
 3421        'maskin' 'maskinen' 'springa' 'springan'
 3422        'myntspringa' 'myntspringan' 'stor' 'stora'
 3423        'batteri' 'batteriet' 'batterier' 'batterierna',
 3424     short_name_def "varuautomaten",
 3425     description
 3426       "Instruktionerna på varuautomaten lyder:
 3427        ~Lägg i mynt för att få färska batterier.~",
 3428     before [;
 3429      Receive:
 3430       if (noun == rare_coins) {
 3431         move fresh_batteries to location;
 3432         remove rare_coins;
 3433         "Strax efter att du lagt i mynten i myntspringan,
 3434          kommer ett gnisslande läte från varuautomaten, och en uppsättning färska batterier faller ner vid dina fötter.";
 3435       }
 3436       "Automaten verkar vara gjord för att ta emot mynt.";
 3437      Attack:
 3438       "Automaten är väldigt gedigen och överlever din attack utan att få så mycket som en skråma.";
 3439      LookUnder:
 3440       "Du hittar inget under automaten";
 3441      Search:
 3442       "Du kan inte komma in i automaten.";
 3443      Take:
 3444       "Varuautomaten är alldeles för tung för att du ska kunna flytta den.";
 3445     ];
 3446 
 3447 Object fresh_batteries "färska batterier" VendingMachine
 3448  with name 'batteri' 'batteriet' 'batterier' 'batterierna'
 3449        'färsk' 'färskt' 'färska' 'fräsch' 'fräscht' 'fräscha'
 3450        'laddat' 'laddade' 'fulladdat' 'fulladdade' 'nytt' 'nya',
 3451     short_name_def "färska batterierna",
 3452     description
 3453       "De ser ut som vanliga batterier. (En blodisande stämma säger ~Gott om kräm!~)",
 3454     initial "Det ligger färska batterier här.",
 3455     before [;
 3456      Count:
 3457       "Ett par.";
 3458     ],
 3459     have_been_used false,
 3460   has def_article pluralname;
 3461 
 3462 Object old_batteries "urladdade batterier"
 3463  with name 'batteri' 'batteriet' 'batterier' 'batterierna'
 3464        'urladdat' 'urladdade' 'tomt' 'tomma' 'slutkört' 'slutkörda'
 3465        'dött' 'döda' 'stendött' 'stendöda',
 3466     short_name_def "urladdade batterierna",
 3467     description
 3468       "De ser ut som vanliga batterier.",
 3469     initial "Några urladdade batterier ligger slängda i närheten.",
 3470     before [;
 3471      Count:
 3472       "Ett par.";
 3473     ];
 3474 
 3475 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3476 !  Dvärgar!
 3477 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3478 
 3479 Object dwarf "hotfull liten dvärg"
 3480  with name 'dvärg' 'dvärgen' 'hotfull' 'hotfulla' 'hotfulle'
 3481        'otäck' 'otäcke' 'otäcka' 'liten' 'lille' 'lilla'
 3482        'elak' 'elake' 'elaka',
 3483     short_name_def "hotfulla lilla dvärgen",
 3484     description
 3485       "Det är nog ingen bra idé att komma alltför nära.
 3486        Lillkillen är rätt aggressiv, om man säger så.",
 3487     initial "En hotfull liten dvärg gömmer sig i skuggorna.",
 3488     number 5,
 3489     daemon [;
 3490       if (location == thedark) return;
 3491       if (self.number == 0) {
 3492         StopDaemon(self);
 3493         return;
 3494       }
 3495       if (parent(self) == nothing) {
 3496         if (location has nodwarf || location has light) return;
 3497         if (random(100) <= self.number) {
 3498           if (Bear in location || Troll in location) return;
 3499           new_line;
 3500           if (Dragon in location) {
 3501             self.number--;
 3502             "En dvärg dyker upp, men draken ger av en eldkvast som fullständigt förbränner honom.";
 3503           }
 3504           move self to location;
 3505           "En hotfull liten dvärg kommer ut ur skuggorna!";
 3506         }
 3507         return;
 3508       }
 3509       if (parent(self) ~= location) {
 3510         if (location == thedark) return;
 3511         if (location has nodwarf || location has light) return;
 3512         if (random(100) <= 96 && parent(self) ~= In_Mirror_Canyon) {
 3513           move self to location;
 3514           print "^Dvärgen smyger efter dig...^";
 3515         }
 3516         else {
 3517           remove self;
 3518           return;
 3519         }
 3520       }
 3521       if (random(100) <= 75) {
 3522         new_line;
 3523         if (self.has_thrown_axe == false) {
 3524           move axe to location;
 3525           self.has_thrown_axe = true;
 3526           remove self;
 3527           "Dvärgen kastar en otäck liten yxa mot dig, missar,
 3528            svär, och springer iväg.";
 3529         }
 3530         if (location == In_Mirror_Canyon)
 3531           "Dvärgen beundrar sig själv i spegeln.";
 3532         print "Dvärgen kastar en otäck liten kniv mot dig, ";
 3533         if (random(1000) <= 95) {
 3534           deadflag = 1;
 3535           "och träffar!";
 3536         }
 3537         "men missar!";
 3538       }
 3539       if (random(3) == 1) {
 3540         remove self;
 3541         "^Dvärgen tröttnar, och glider iväg.";
 3542       }
 3543     ],
 3544     before [;
 3545      Kick:
 3546       "Du kickar dvärgen tvärs över rummet. Han svär, ställer sig upp och borstar av sig.
 3547        Nu är han argare än nånsin!";
 3548     ],
 3549     life [;
 3550      ThrowAt:
 3551       if (noun == axe) {
 3552         if (random(3) ~= 1) {
 3553           remove self;
 3554           move axe to location;
 3555           self.number--;
 3556           "Du dödade en liten dvärg! Kroppen försvinner i ett moln av oljig svart rök.";
 3557         }
 3558         move axe to location;
 3559         "Miss! Den lilla dvärgen duckar undan yxan.";
 3560       }
 3561       <<Give noun second>>;
 3562      Give:
 3563       if (noun == tasty_food)
 3564         "Tokstolle, dvärgar äter bara kol! Nu har du gjort honom *riktigt* arg!";
 3565       "Dvärgen är inte det minsta intresserad av ditt erbjudande. (Anledningen är,
 3566        kanske, att om han dödar dig får han ändå allt du har.)";
 3567      Attack:
 3568       "Inte med dina bara händer. Inte en chans.";
 3569     ],
 3570     has_thrown_axe false,
 3571  has  animate def_article male;
 3572 
 3573 Object axe "dvärgyxa"
 3574  with name 'yxa' 'yxan' 'liten' 'lilla' 'dvärgyxa' 'dvärgyxan'
 3575        'dvärgayxa' 'dvärgayxan' 'dvärgisk' 'dvärgiska',
 3576     short_name_def "dvärgyxan",
 3577     description "Det är bara en liten yxa.",
 3578     initial "Det ligger en liten yxa här.",
 3579     before [;
 3580       if (~~self.is_near_bear) rfalse;
 3581      Examine:
 3582       "Den ligger bredvid björnen.";
 3583      Take:
 3584       "Inte en chans. Den ligger bredvid den vildsinta björnen, på knappt en ramlängds avstånd från döden.";
 3585     ],
 3586     is_near_bear false;
 3587 
 3588 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3589 !  Två möten med pirater
 3590 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3591 
 3592 Object pirate
 3593  with daemon [ obj booty_nearby;
 3594       if (random(100) > 2 || location == thedark or In_Secret_Canyon ||
 3595         location has light || location has nodwarf) return;
 3596       if (dwarf in location)
 3597         "^En skäggig pirat dyker upp, får syn på dvärgen och springer iväg.";
 3598       objectloop (obj ofclass Treasure && obj in player or location)
 3599         booty_nearby = true;
 3600       if (booty_nearby == false) {
 3601         if (self.has_been_spotted) return;
 3602         self.has_been_spotted = true;
 3603         if (self.has_stolen_something) StopDaemon(self);
 3604         "^Du hör svaga prasslande ljud från mörkret bakom dig.
 3605          När du vänder dig om får du syn på en skäggig pirat.
 3606          Han bär en stor kista.
 3607          ^^
 3608          ~Krevader och kanoner!~ skriker han, ~Han har sett mig!
 3609          Bäst jag drar till labyrinten och gömmer kista min!~
 3610          ^^
 3611          Med dessa ord försvinner han in i skumrasket.";
 3612       }
 3613       if (self.has_stolen_something) return;
 3614       self.has_stolen_something = true;
 3615       if (self.has_been_spotted) StopDaemon(self);
 3616       objectloop (obj ofclass Treasure && obj in player or location) {
 3617         if (obj in player) score = score - 5;
 3618         move obj to Dead_End_13;
 3619       }
 3620       "^Ut från skuggorna bakom dig hoppar en skäggig pirat!
 3621        ~He, he~, skrockar han, ~Jag tar bara allt det här bytet och gömmer undan det
 3622        i kista min långt in i labyrinten!~
 3623        Han sliter åt sig din skatt och försvinner in i skumrasket.";
 3624     ],
 3625     has_stolen_something false,
 3626     has_been_spotted false;
 3627 
 3628 ! ----------------------------------------------------------------------------
 3629 !  Grottsystemet stänger nu...
 3630 ! ----------------------------------------------------------------------------
 3631 
 3632 Object cave_closer
 3633  with daemon [;
 3634       if (treasures_found < MAX_TREASURES) return;
 3635       StopDaemon(self);
 3636       caves_closed = true;
 3637       score = score + 25;
 3638       remove CrystalBridge;
 3639       give Grate locked ~open;
 3640       remove set_of_keys;
 3641       StopDaemon(dwarf);
 3642       StopDaemon(pirate);
 3643       remove Troll;
 3644       remove Bear;
 3645       remove Dragon;
 3646       StartTimer(endgame_timer, 25);
 3647       "En blodisande stämma ekar fram mellan grottväggarna: ~Grottsystemet
 3648        stänger snart. Alla äventyrare måste genast bege sig till utgången vid huvudkontoret.~";
 3649     ];
 3650 
 3651 Object endgame_timer
 3652  with time_left 0,
 3653     time_out [;
 3654       score = score + 10;
 3655       while (child(player)) remove child(player);
 3656       move bottle to At_Ne_End;
 3657       if (child(bottle)) remove child(bottle);
 3658       move giant_bivalve to At_Ne_End;
 3659       move brass_lantern to At_Ne_End;
 3660       move black_rod to At_Ne_End;
 3661       move little_bird to At_Sw_End;
 3662       move velvet_pillow to At_Sw_End;
 3663       print
 3664         "^Den blodisande stämman förkunnar: ~Grottsystemet är nu stängt.~
 3665          När ekona har dött ut, kommer en stark ljusblixt som förblindar dig
 3666          (och en liten puff av orange rök). . .
 3667          ^^
 3668          När dina ögon hämtat sig så att du kan fokusera igen, ser du dig omkring...^";
 3669       PlayerTo(At_Ne_End);
 3670     ];
 3671 
 3672 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3673 !  Slutspelet
 3674 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3675 
 3676 Room  At_Ne_End "Nordöstra änden av lagret"
 3677  with description
 3678       "Du är i nordöstra änden av ett makalöst stort rum, till och med större än det gigantiska rummet.
 3679        Det verkar vara ett lager för programmet ~Äventyr~.
 3680        Stora facklor högt uppe ovanför dig indränker rummet i ett rökigt gult ljus.
 3681        Utspritt runt dig ser du en hög med flaskor (alla tomma),
 3682        en odling av unga bönstjälkar som mumlar tyst, en ostronbank,
 3683        ett knippe svarta stavar med rostiga stjärnor i ena änden, samt en samling mässingslampor.
 3684        Vid ena sidan ligger en massa dvärgar på golvet och snarkar högljutt.
 3685        På en skylt intill står att läsa: ~Stör inte dvärgarna!~",
 3686     sw_to At_Sw_End,
 3687  has  light;
 3688 
 3689 Object -> "enorm spegel"
 3690  with name 'spegel' 'spegeln' 'enorm' 'enorma' 'gigantisk' 'gigantiska' 'stor' 'stora'
 3691        'jättestor' 'jättestora' 'upphängd' 'upphängda' 'hängande',
 3692     short_name_def "enorma spegeln",
 3693     description "Det ser ut som en vanlig, om än enorm, spegel.",
 3694     initial
 3695       "En gigantisk spegel hänger på ena väggen, och sträcker sig till andra änden av rummet,
 3696        där allsköns objekt skymtar långt bort.",
 3697     before [;
 3698      Attack:
 3699       print
 3700         "Du ger spegeln ett kraftigt slag,
 3701          varvid den faller sönder i en myraid små bitar.^^";
 3702       SleepingDwarves.wake_up();
 3703       rtrue;
 3704     ],
 3705     found_in At_Ne_End At_Sw_End,
 3706  has  static def_article;
 3707 
 3708 Scenic -> "samling äventyrsspelsmateriel"
 3709  ! Tvingades dela upp name-arrayen i tre delar för att den blev för stor.
 3710  ! Lade till en parse_name som tar hänsyn till alla tre arrayerna
 3711  with name 'hög' 'högen' 'med' 'flaska' 'flaskan' 'flaskor' 'flaskorna'
 3712        'bönstjälk' 'bönstjälken' 'bönstjälkar' 'bönstjälkarna'
 3713        'ung' 'unga' 'mumlande' 'tyst' 'tysta'
 3714        'ostronbank' 'ostronbanken' 'ostron' 'ostronet' 'ostronen'
 3715        'svart' 'svarta' 'stav' 'staven' 'stavar' 'stavarna',
 3716     name2 'med' 'en' 'den' 'rostig' 'rostiga' 'stjärna' 'stjärnan' 'stjärnor' 'stjärnorna'
 3717        'i//' 'ena' 'änden' 'samling' 'samlingen' 'av'
 3718        'mässingslampa' 'mässingslampan' 'mässingslampor' 'mässingslamporna'
 3719        'grejer' 'grejerna' 'grejor' 'grejorna' 'skräp' 'skräpet' 'prylar' 'prylarna'
 3720        'materiel' 'materielet' 'material' 'materialet',
 3721     name3 'fackla' 'facklan' 'facklor' 'facklorna' 'objekt' 'objektet' 'objekten'
 3722        'äventyrsspelsmateriel' 'äventyrsspelsmaterielen'
 3723        'äventyrsspelsmaterial' 'äventyrsspelsmaterialet'
 3724        'lager' 'lagret' 'makalöst' 'stort' 'stora' 'allsköns' 'knippe' 'knippet',
 3725     parse_name [ wd num;
 3726      wd = NextWord();
 3727      while (WordInProperty(wd, self, name) || WordInProperty(wd, self, name2) || WordInProperty(wd, self, name3)) {
 3728        num++;
 3729        wd = NextWord();
 3730      }
 3731      return num;
 3732     ],
 3733     short_name_def "samlingen av äventyrsspelsmateriel",
 3734     description
 3735       "Du har redan sett allt härinne, fast i andra sammanhang.",
 3736     before [;
 3737      Take:
 3738       "När du inser att om du skulle ta prylarna här skulle du förstöra spelet för framtida spelare,
 3739        väljer du att lämna ~Äventyr~-materielen där den är.";
 3740     ];
 3741 
 3742 Scenic -> SleepingDwarves "sovande dvärgar"
 3743  with name 'dvärg' 'dvärgen' 'dvärgar' 'dvärgarna' 'sovande' 'snarkande'
 3744        'slumrande' 'vilande' 'otäck' 'otäcke' 'otäcka' 'arg' 'arge' 'arga',
 3745     short_name_def "sovande dvärgarna",
 3746     articles "De" "de" "hundratals arga",
 3747     description "Jag skulle inte störa dvärgarna om jag var du.",
 3748     before [;
 3749      Take:
 3750       "Vad då, allihop?";
 3751     ],
 3752     life [;
 3753      WakeOther:
 3754       print
 3755         "Du ruskar om den närmaste dvärgen, som vaknar sur,
 3756          tar en titt på dig, svär, och griper efter sin yxa.^^";
 3757       self.wake_up();
 3758       rtrue;
 3759      Attack:
 3760       self.wake_up();
 3761       rtrue;
 3762     ],
 3763     wake_up [;
 3764       deadflag = 1;
 3765       "Det resulterande tumultet har väckt dvärgarna.
 3766        Det finns nu dussintals hotfulla små dvärgar i rummet med dig!
 3767        De flesta av dem kastar knivar mot dig. Allihop får tag på dig!";
 3768     ],
 3769  has  animate multitude;
 3770 
 3771 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3772 
 3773 Room  At_Sw_End "Sydvästra änden av lagret"
 3774  with description
 3775       "Du är i sydvästra änden av lagret.
 3776        Vid ena sidan finns en grop full med vildsinta gröna ormar.
 3777        Vid andra sidan står en rad med små flätade korgar, med en liten snyftande fågel i varje.
 3778        I ett hörn ligger ett knippe svarta stavar med rostiga märken i ena änden.
 3779        Ett stort antal sammetskuddar ligger utspridda på golvet.
 3780        En enorm spegel fortsätter mot nordost.
 3781        Vid dina fötter är ett stort stålgaller, med en skylt bredvid där det står:
 3782        ~SKATTKAMMARE. Nycklar på huvudkontoret.~",
 3783     d_to RepositoryGrate,
 3784     ne_to At_Ne_End,
 3785  has  light;
 3786 
 3787 Object -> RepositoryGrate "stålgaller"
 3788  with name 'vanligt' 'vanliga' 'stålgaller' 'stålgallret' 'galler' 'gallret',
 3789     short_name_def "stålgallret",
 3790     description "Det ser bara ut som ett vanligt stålgaller.",
 3791     when_open "Gallret är öppet.",
 3792     when_closed "Gallret är stängt.",
 3793     door_dir d_to,
 3794     door_to Outside_Grate,
 3795     with_key nothing,
 3796  has  static door locked openable neuter;
 3797 
 3798 Scenic -> "samling äventyrsspelsmateriel"
 3799  ! Tvingades dela upp name-arrayen i tre delar för att den blev för stor.
 3800  ! Lade till en parse_name som tar hänsyn till alla tre arrayerna
 3801  with name 'grop' 'gropen' 'vildsint' 'vildsinta' 'grön' 'gröna'
 3802        'orm' 'ormen' 'ormar' 'ormarna' 'flätad' 'flätade' 'korg' 'korgar'
 3803        'med' 'en' 'liten' 'små' 'snyftande' 'fågel' 'fågeln' 'fåglar' 'fåglarna'
 3804        'i//' 'varje',
 3805     name2 'samling' 'samlingen' 'av'
 3806        'kudde' 'kudden' 'kuddar' 'kuddarna'
 3807        'sammetskudde' 'sammetskudden' 'sammetskuddar' 'sammetskuddarna',
 3808     name3 'grejer' 'grejerna' 'grejor' 'grejorna'
 3809        'skräp' 'skräpet' 'prylar' 'prylarna'
 3810        'materiel' 'materielet' 'material' 'materialet'
 3811        'äventyrsspelsmateriel' 'äventyrsspelsmaterielen'
 3812        'äventyrsspelsmaterial' 'äventyrsspelsmaterialet'
 3813        'lager' 'lagret' 'makalöst' 'stort' 'stora' 'allsköns',
 3814     parse_name [ wd num;
 3815      wd = NextWord();
 3816      while (WordInProperty(wd, self, name) || WordInProperty(wd, self, name2) || WordInProperty(wd, self, name3)) {
 3817        num++;
 3818        wd = NextWord();
 3819      }
 3820      return num;
 3821     ],
 3822     short_name_def "samlingen av äventyrsspelsmateriel",
 3823     description
 3824       "Du har redan sett allt härinne, fast i andra sammanhang.",
 3825     before [;
 3826      Take:
 3827       "När du inser att om du skulle ta prylarna här skulle du förstöra spelet för framtida spelare,
 3828        väljer du att lämna ~Äventyr~-materielen där den är.";
 3829     ];
 3830 
 3831 Object -> black_mark_rod "svart stav med ett rostigt märke i ena änden"
 3832  with name 'svart' 'svarta' 'stav' 'staven' 'med' 'det' 'ett'
 3833        'rostig' 'rostigt' 'rostiga' 'märke' 'märket' 'i//'
 3834        'meterlång' 'meterlånga' 'explosiv' 'explosiva'
 3835        'dynamit' 'dynamiten' 'smällare' 'smällaren'
 3836        'ena' 'änden',
 3837     short_name_def "svarta staven med ett rostigt märke i ena änden",
 3838     description "Det är en meterlång svart stav med ett rostigt märke i ena änden.",
 3839     initial
 3840       "En meterlång svart stav med ett rostigt märke i ena änden ligger i närheten.",
 3841     before [;
 3842      Wave:
 3843       "Inget händer.";
 3844     ],
 3845   has def_article;
 3846 
 3847 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3848 !  Några rutiner som anropas av biblioteket
 3849 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3850 
 3851 [ Initialise;
 3852   location = At_End_Of_Road;
 3853   score = 36;
 3854   StartDaemon(dwarf);
 3855   StartDaemon(pirate);
 3856   StartDaemon(cave_closer);
 3857   "^^^^^Välkommen till Äventyr!^
 3858      (Skriv HJÄLP, eller bara H, för instruktioner och information.)^^";
 3859 ];
 3860 
 3861 [ PrintRank;
 3862   print ", vilket ger dig titeln ";
 3863   if (score >= 348) "Stormästare!";
 3864   if (score >= 330) "Mästare av första graden.";
 3865   if (score >= 300) "Mästare av andra graden.";
 3866   if (score >= 200) "Juniormästare.";
 3867   if (score >= 130) "Erkänt duktig äventyrare.";
 3868   if (score >= 100) "Erfaren äventyrare.";
 3869   if (score >= 35) "Äventyrare.";
 3870   if (score >= 10) "Nybörjare.";
 3871            "Amatör.";
 3872 ];
 3873 
 3874 [ DarkToDark;
 3875   if (dark_warning == false) {
 3876     dark_warning = true;
 3877     "Det är nu kolsvart. Om du fortsätter kommer du troligen falla ner i ett hål.";
 3878   }
 3879   if (random(4) == 1) {
 3880     deadflag = 1;
 3881     "Du föll ner i ett hål och bröt varenda ben i kroppen!";
 3882   }
 3883   rfalse;
 3884 ];
 3885 
 3886 [ UnknownVerb word;
 3887   if (WordInProperty(word, location, teleport_to)) {
 3888     verb_wordnum = 0;
 3889     return 'gå till';
 3890   }
 3891   rfalse;
 3892 ];
 3893 
 3894 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3895 !  Återupplivning
 3896 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3897 
 3898 [ AfterLife o;
 3899   if (deadflag == 3) {
 3900     deadflag = 1;
 3901     rfalse;
 3902   }
 3903   print "^^";
 3904   if (caves_closed)
 3905     "Det verkar inte bättre än att du är död. Tja, eftersom det ändå är så nära stängningsdags,
 3906      så tror jag vi tar och sätter punkt där.";
 3907   switch (deaths) {
 3908    0:
 3909     print
 3910       "Hoppsan, du har visst gått och dött.
 3911        Jag kan kanske hjälpa dig, men jag har egentligen aldrig gjort det här förut.
 3912        Vill du att jag ska försöka återuppliva dig?^^";
 3913    1:
 3914     print
 3915       "Hör du klumpeduns, nu har du gjort det igen!
 3916        Jag vet inte hur många gånger jag fixar att göra om det här.
 3917        Vill du att jag ska försöka återuppliva dig igen?^^";
 3918    2:
 3919     print
 3920       "Nu har du verkligen ställt till det! Jag har slut på orange rök!
 3921        Förväntar du dig på allvar att jag ska försöka mig på en återupplivning utan orange rök?^^";
 3922   }
 3923   print "> ";
 3924   if (YesOrNo() == false) {
 3925     switch (deaths) {
 3926      0: "Då så.";
 3927      1: "Det är nog ett klokt val.";
 3928      2: "Jag trodde väl inte det heller!";
 3929     }
 3930   }
 3931   switch (deaths) {
 3932    0:
 3933     print
 3934       "Okej. Men skyll inte på mig om något går fe......
 3935        ^^^^
 3936        --- PUFF!! ---
 3937        ^^
 3938        Du omsveps av ett moln av orange rök.
 3939        Du hostar och kippar efter andan när du stapplar ut från röken och upptäcker att du är...^";
 3940    1:
 3941     print
 3942       "Okej, var gjorde jag nu av min oranga rök?.... >PUFF!<
 3943        ^^
 3944        Allt försvinner i ett tjockt moln av orange rök.^";
 3945    2:
 3946     "Okej, om du nu är så smart, så fixa det själv då! Jag sticker!";
 3947   }
 3948   deaths++;
 3949   score = score - 10;
 3950   if (location ~= thedark) {
 3951     while (child(player)) {
 3952       o = child(player);
 3953       move o to location;
 3954       if (o ofclass Treasure) score = score - 5;
 3955     }
 3956   }
 3957   else {
 3958     while (child(player)) {
 3959       o = child(player);
 3960       move o to real_location;
 3961       if (o ofclass Treasure) score = score - 5;
 3962     }
 3963   }
 3964   move brass_lantern to At_End_Of_Road;
 3965   give brass_lantern ~on ~light;
 3966   remove dwarf;
 3967   deadflag = 0;
 3968   PlayerTo(Inside_Building);
 3969 ];
 3970 
 3971 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3972 !  Meny-baserad hjälp (Egentligen inte en del av spelet)
 3973 ! ------------------------------------------------------------------------------
 3974 
 3975 [ HelpMenu;
 3976   if (menu_item == 0) {
 3977     item_width = 5;
 3978     item_name = "Om Äventyr";
 3979     if (deadflag == 2) return 5;
 3980     else        return 4;
 3981   }
 3982   if (menu_item == 1) {
 3983     item_width = 7;
 3984     item_name = "Instruktioner";
 3985   }
 3986   if (menu_item == 2) {
 3987     item_width = 4;
 3988     item_name = "Historia";
 3989   }
 3990   if (menu_item == 3) {
 3991     item_width = 6;
 3992     item_name = "Autenticitet";
 3993   }
 3994   if (menu_item == 4) {
 3995     item_width = 13;
 3996     item_name = "Den svenska översättningen";
 3997   }
 3998   if (menu_item == 5) {
 3999     item_width = 8;
 4000     item_name = "Visste du att...";
 4001   }
 4002 ];
 4003 
 4004 [ HelpInfo;
 4005   if (menu_item == 1) {
 4006     print
 4007       "Jag känner till platser, handlingar och objekt.
 4008        Du kan styra mig med kommandon som bildar kompletta meningar.
 4009        För förflyttning, prova kommandon som ~gå in~ ~öster~, ~väster~, ~norr~, ~söder~,
 4010        ~upp~, ~ner~, ~gå in i byggnaden~, ~klättra på stolpen~, etc.^^";
 4011     print
 4012       "Jag känner till en del speciella objekt, som en svart stav som ligger gömd i grottan.
 4013        Dessa objekt kan manipuleras genom att använda vissa av de handlingsord jag känner till.
 4014        Oftast behöver du ange ett verb följt av ett objekt
 4015        (tillsammans med beskrivande adjektiv när så önskas),
 4016        men ibland kan jag gissa vilket objekt som menas med ledning av verbet.
 4017        Om du undrar vilka objekt du bär med dig, kan du skriva ~lista mina saker~,
 4018        eller kortare, bara ~lista~.
 4019        En del objekt har sidoeffekter; staven skrämmer t ex fågeln.^^";
 4020     print
 4021       "Många kommandon har förkortningar.
 4022        T ex kan du skriva ~l~ istället för ~lista~, ~t~ för titta,
 4023        ~n~ för ~norr~, ~nv~ för nordväst etc. Några speciella förkortningar
 4024        är ~x objekt~ för ~undersök objekt~,~g~ för ~igen~ (dvs gör om samma sak som förra draget),
 4025        och ~z~ för ~vänta~.^^";
 4026     print
 4027       "De flesta spelare som har svårt att förflytta sig i spelet behöver bara prova lite andra ord.
 4028        De flesta som misslyckas med att manipulera ett objekt, försöker göra
 4029        något som ligger utanför deras (eller min!) förmåga och bör försöka hitta ett helt nytt angreppssätt.^^";
 4030     print
 4031       "Notera att grottgångar svänger mycket, och att man går norrut när man går ut ur ett rum
 4032        garanterar inte att man kommer in i nästa rum söderifrån.^^";
 4033     print
 4034       "Om du vill sluta spela, skriv ~sluta~.
 4035        För att spara ditt äventyr så att du kan fortsätta senare, skriv ~spara~,
 4036        och för att ladda in ett sparat spel, skriv ~hämta~.
 4037        För att ta tillbaka ditt senaste drag, skriv ~ångra~.
 4038        För att se hur bra det går för dig, skriv ~poäng~.
 4039        För att få full poäng för en skatt måste du lägga den i säkerhet i byggnaden,
 4040        men du får en del av poängen bara genom att hitta den.
 4041        Du förlorar poäng om du dör, eller avslutar spelet, men det förstnämnda kostar mer.
 4042        Du får också poäng för hur stor del (om någon) av grottsystemet som du lyckats utforska;
 4043        framför allt finns det en stor bonus bara för att man lyckats ta sig in
 4044        (för att skilja nybörjarna från resten),
 4045        och det finns andra sätt att avgöra om du kommit igenom
 4046        några av de grymmare sektionerna.^^";
 4047     print
 4048       "Om du tror att du hittat alla skatterna, fortsätt bara utforska ett tag.
 4049        Om inget intressant händer, så har du inte hittat alla än.
 4050        Om något intressant *händer*, så betyder det att du får en bonus
 4051        och har en chans att ro hem mycket mer poäng i Mästarsektionen.^^";
 4052     "Lycka till!";
 4053   }
 4054   if (menu_item == 2) {
 4055     print
 4056       "Den kanske första äventyraren var en mulattslav, Stephen Bishop, född ca 1820:
 4057        'liten, smidig och väldigt vacker'; en 'snabb, modig, entusiastisk' guide
 4058        till grottsystemet Mammoth Cave i Kentucky-karsten.
 4059        Grottsystemets historia är en märklig miniatyr av amerikansk historia.
 4060        Dess upptäckt finns förklarad i en legend som dateras till 1790-talet;
 4061        det sägs att en jägare, John Houchin, följde en skadad björn till en stor grop
 4062        nära floden Green River och snubblade på ingången.
 4063        Ingången var full av fladdermöss och vid kriget 1812 samlades mycket guano där,
 4064        vilket löstes i nitrat-tunnor för att bilda salpeter till kruttillverkningen.
 4065        Efter kriget föll priserna; men grottsystemet blev en liten sidoattraktion när en dissekerad
 4066        indianmumie hittades i närheten, sittandes upprätt i en kista av sten, omgiven av talismaner.
 4067        1815 fördes Hjorthov, som hon kallades efter en av amuletterna,
 4068        bort av en cirkus, och hon drog publik över hela Amerika
 4069        (en turné som i mångt och mycket påminner om Don McLeans låt 'The Legend of Andrew McCrew').
 4070        Hon hamnade tillslut på Smithsonianmuséet men på 1820-talet kallades grottsystemet
 4071        för ett av världens underverk, mycket tack vare hennes postuma ansträngningar.^^";
 4072     print
 4073       "Vid artonhundratalets början var europeiska grottsystem stora turistattraktioner,
 4074        men nästan ingen besökte Mammoth-systemet, hur mycket 'underverk' det än var.
 4075        Inte var det särskilt stort heller, på den tiden (Namnet var ett minne av guanosamlarna,
 4076        som skröt om sina ~mammutfynd~ av guano).
 4077        1838 köpte Stephen Bishops ägare grottsystemet.
 4078        Stephen, som han (i egenskap av slav) alltid kallades, var en mycket speciell man:
 4079        han var självlärd i latin och grekiska, och blev känd som 'högste härskare' över sitt underjordiska rike.
 4080        Han utforskade och namngav en stor del av grottsystemet på sin fritid, och dubblerade den kända kartan på ett år.
 4081        Den särprägel som namnen i Mammoth-systemet bär -- till hälften hemgjorda amerikanska, till hälften klassiska --
 4082        började med Stephen: Floden Styx, Snöbollsrummet, Lilla fladdermusavenyn, Jättekupolen.
 4083        Stephen hittade märkliga blinda fiskar, ormar, tysta gräshoppor, kvarlevor av grottbjörnar
 4084        (vilda, lekfulla djur, en och en halv meter långa och dryga metern höga, som dog ut
 4085        vid slutet av den senaste istiden), hundratals år gamla indianska arbeten i gipskristaller, och mer och mer grottor.
 4086        Hans karta från 1842, ritade helt från minnet, var fortfarande i bruk fyrtio år senare.^^";
 4087     print
 4088       "Som turistattraktion (och, eftersom Stephens ägare var en filantrop,
 4089        under en kort period ett sanatorium för tuberkulos, pga en hopplös medicinsk teori)
 4090        kom grottsystemet att omsätta mycket pengar: under decennier bytte närliggande grottor
 4091        ägare och det var massor av tvister om vem som hade laglig rätt till de olika grottorna.
 4092        Ett annat bolag öppnade Great Onyx Cave 1912, tvärs över dalen Houchins Valley,
 4093        i berget Flint Ridge.
 4094        På 1920-talet var Kentuckys grottkrig i full gång.
 4095        Rivaliserande ägare slussade turister till sina egna grottor med hjälp av falska poliser, anställde lustigkurrar
 4096        för att sabotera varandras guidade turer, brände ner biljettkiosker,
 4097        publicerade baktalande och falska annonser.
 4098        Utforskning av grottor blev så farligt och hemligt at USA:s regering till slut ingrep 1941,
 4099        gjorde en stor del av området till nationalpark och förbjöd i princip all utforskning av grottor.
 4100        Guldrushen av turister höll ändå på att avta.^^";
 4101     print
 4102       "Övertygade om att Mammoth-grottorna och Flint Ridge-grottorna alla hängde ihop i en enorm kedja,
 4103        prövade utforskare olika hemliga ingångar under flera år, och fick till slut officiellt stöd.
 4104        Under 1960-talet befanns alla gångar ut från Flint Ridge -- knepiga, vattenfyllda tunnlar
 4105        -- sluta i frustrerande stenras.
 4106        En 'trådsmal' fysiker, Patricia Crowther, gjorde genombrottet 1972
 4107        när hon kom igenom passagen Tight Spot och hittade en gyttjig gång:
 4108        det var en gömd väg in i Mammoth-grottorna.^^";
 4109     print
 4110       "I enlighet med hans ägares testamente, befriades Stephen Bishop 1856,
 4111        då grottsystemet bl a innehöll inte mindre än 226 avenyer, 47 kupoler, 23 gropar och 8 vattenfall.
 4112        Han dog ett år senare, innan han kunde köpa sin fru och sin son.
 4113        På 1970-talet hittade man Crowthers gyttjiga passage på hans karta.^^";
 4114     print
 4115       "Mammoth är ett enormt grottsystem, och dess fulla utbredning är fortfarande ämne för spekulationer.
 4116        (uppskattningar ligger mellan 500 och 800 km).
 4117        Trots att det här spelet ofta har kallats ~Colossal Cave~,
 4118        så är det i själva verket en simulering av området Bedquilt Cave (Lapptäcksgrottan).
 4119        Här är Will Crowthers egen historia om hur spelet kom till:^^";
 4120     print
 4121       "~Jag hade hållit på med ett icke datorbaserat rollspel som hette Dungeons and Dragons
 4122        vid den tidpunkten, och jag hade även aktivt utforskat grottor --
 4123        mestadels Mammoth Cave i Kentucky.
 4124        Plötsligt befann jag mig i en skiljsmässa, och det var slitsamt på flera sätt.
 4125        Det jobbigaste var att jag saknade barnen.
 4126        Jag hade också slutat utforska grottor, eftersom det inte kändes roligt längre,
 4127        så jag bestämde mig för att, på skoj, skriva ett program som var ett återskapande
 4128        i fantasin av min grottutforskning, och även skulle vara ett spel för barnen,
 4129        och kanske vissa aspekter av Dungeons and Dragons-spelet som jag hade spelat.^^";
 4130     print
 4131       "~Min idé var att det skulle vara ett datorspel som inte skulle vara skrämmande
 4132        för folk utan datorvana, och det var en av anledningarna till att jag gjorde
 4133        så att spelaren styr spelet genom att skriva naturligt språk, istället för mer standardiserade kommandon.
 4134        Mina barn tyckte det var väldigt roligt.~
 4135        [Citerad i ~Genesis II: Creation and Recreation with Computers~, Dale Peterson (1983).]^^";
 4136     print
 4137       "Crowthers ursprungliga FORTRAN-program hade kanske fem skatter eller så, men ingen formell poängräkning.
 4138        Utmaningen låg egentligen i att utforska, även om det fanns motstånd från t ex ormen.
 4139        Precis som det verkliga Bedquilt-området, har Crowthers simulering en karta med ungefär fyra
 4140        olika djupnivåer och är rik på geologiska detaljer.
 4141        Ett bra exempel är den oranga pelaren som går ner till Oranga flodrummet
 4142        (där fågeln bor): den verkliga pelaren är av orange travertin,
 4143        ett vackert mineral som återfinns i våt kalksten.^^";
 4144     print
 4145       "Spelets språk är fullproppat med referenser till grottutforskning, till 'kupoler' och 'krypgångar'.
 4146        Ett 'plattrum', t ex, är en mycket gammal grotta vars tak har börjat brytas sönder
 4147        till skarpa skärvor som ligger utspridda över golvet i en märklig hög.
 4148        Programmets användande av ordet 'rum' för alla möjliga sorters grottor och platser
 4149        verkar lite slarvigt, men det är utbrett bland grottutforskare
 4150        går så långt tillbaka som till Stephen Bishop: så äventyrsspelens användning av ordet 'rum'
 4151        i betydelsen 'plats' kan till och med härstamma från honom.^^";
 4152     print
 4153       "Spelet tog det avgörande steget mot problemlösning när Don Woods, en Stanford-student,
 4154        avlusade spelet och byggde ut det.
 4155        Han tripplade antalet skatter och lade till de icke-geografiska zonerna:
 4156        allt från trollbron och framåt, samt de flesta förmaken på Lapptäcksnivån.
 4157        Det finns många imitationer och utvidgningar av det ursprungliga spelet Adventure (Äventyr),
 4158        och de är allihop i princip baserade på Woods 350-poängsversion.
 4159        (Många onödigt utbyggda, förstörda eller förbättrade -- det beror på hur man ser på saken --
 4160        versioner av spelet cirkulerar på Internet, och det mest användbara sättet at identifiera dem
 4161        är med hjälp av den maximala poängen man kan få.
 4162        Det finns många versioner med ca 400 till 600 poäng, och en som går upp till 1000.
 4163        Woods själv fortsätter släppa nya versioner av sitt spel;
 4164        de flesta av de andra som utökat spelet saknar hans talang.)^^";
 4165     print
 4166       "Trots att spelet har gått ifrån ren simulation, så är det mycket som fortfarande är realistiskt.
 4167        Även verkliga grottutforskare vänder tillbaka när deras karbidlampor börjar falna;
 4168        det finns verkligen mystiska märkningar och initialer på grottväggarna, en del gjorda av guanosamlarna,
 4169        en del av Bishop, en del av 1920-talets utforskare.
 4170        Självklart finns det inte en aktiv vulkan i centrala Kentucky, lika lite som det finns drakar och dvärgar.
 4171        Men till och med dessa påhitt är, på sätt och vis, hämtat från historien:
 4172        liksom de flesta tidiga rollspel, har 'Äventyr' hämtat mycket inspiration från J.R.R. Tolkiens
 4173        'Bilbo', och resan genom bergen och Moria i 'Sagan om ringen'
 4174        (kanske den del av hela trilogin som är mest dramatisk och har bäst atmosfär).
 4175        Tolkien själv, den mest framgångsrikare mytskaparen under hela nittonhundratalet,
 4176        arbetade med isländska, finska och walesiska sagor som förebilder.^^";
 4177     print
 4178       "1977 hade 'Adventure' börjat spridas i allt vidare cirklar, bland annat av Digitals användargrupp DECUS:
 4179        det tog över lunchraster och helger var det än hamnade... men det är en annan historia.
 4180        (Tracy Kidders fascinerande bok 'En dators födelse', om en arbetsgrupp som utvecklar stordatorer,
 4181        sedd ur en journalists perspektiv, fångar det hela bra.)^^";
 4182     "Det här är en tredjehands- eller fjärdehandskopia: från Will Crowthers original
 4183      till Donald Woods 350-poängsversion till Donald Ekmans PC-portning till
 4184      David M. Baggets utmärkta TADS-version (1993), till denna version.
 4185      Därtill är den sedan översatt till svenska.^^";
 4186   }
 4187   if (menu_item == 3) {
 4188 
 4189     print "(Den här texten är skriven av Graham Nelson, så ~jag~ refererar till Graham)^^";
 4190     print
 4191       "Den här portningen ligger ganska nära originalet.
 4192        Problemen, sakerna och platserna i Woods ursprungliga 350-poängsversion är exakt desamma som här.^^";
 4193     print
 4194       "Jag har lagt till några hjälpsamma meddelanden, såsom ~Detta är en återvändsgränd.~, här och där:
 4195        och återinför några ~ursprunglig position~-meddelanden för objekt, såsom det (ganska lama)
 4196        ^^ Det finns god mat här.^^
 4197        från källkodsfiler som säkerligen är tidiga men från oklar källa.
 4198        De verkar passa bra in i den övriga texten.^^";
 4199     print
 4200       "Poängsystemet är original, förutom att man inte längre tappar fyra poäng för att man slutar
 4201        (eftersom man inte får se sin poäng när man avslutar ett Inform-spel så spelar det ingen roll)
 4202        och, mer kontroversiellt, ger jag fem poäng för varje skatt man för tillfället bär på, såsom vissa tidiga 80-talsportningar gjorde.
 4203        Titlarna man får baserat på sig poäng har fått sig en översyn.
 4204        Den enda märkbara regeländringen är att man inte kan använda magiska ord
 4205        förrän man har varit på de platser som de leder till.^^";
 4206     print
 4207       "Dvärgarna har enklare rörelsemönster, men å andra sidan har jag lagt till
 4208        ett mindre antal meddelanden för att få dem att interagera bättre med resten av spelet.
 4209        Sannolikheterna är som i originalspelet.^^";
 4210     print
 4211       "I originalet kunde man skriva namnet på ett rum för att komma till det:
 4212        för att hålla koden liten har jag utelämnat denna finess, men tycker samtidigt det är synd att den saknas.
 4213        [RF: Den här finessen är inlagd i Release 9 [FR: dvs den engelska version som den svenska versionen är direkt baserad på.].]^^";
 4214     print
 4215       "Själva texten har behållits intakt nästan överallt, men jag har rättat några
 4216        stavfel och grammatikfel (samt ändrat några ytterst missvisande och kryptiska kommentarer).
 4217        Instruktionerna har ändrats lite grann (av uppenbara skäl) men är i stort sett som originalets.^^";
 4218     "En bra källa för detaljer är David Baggetts källkod, som cirkulerar på Internet.";
 4219   }
 4220   if (menu_item == 4) {
 4221    print "Den svenska översättningen försöker vara så trogen originalet som möjligt, men i vissa lägen
 4222        har jag varit tvungen att göra ändrigar för att det alls ska bli begripligt på svenska.^^";
 4223 
 4224    print "I ett avseende har jag avsiktligt gått ifrån den engelska Inform-versionen, och det gäller
 4225        ~teleportering~. I originalet kunde man ta sig till vissa närliggande platser genom att
 4226        skriva ett nyckelord ur namnet på dem, eller ett ord som beskriver vilken väg man vill ta.
 4227        Direkt i början kan man t ex skriva ~skogen~ så hamnar man i skogen, och i vissa rum
 4228        kan man skriva ~framåt~ för att gå vidare till nästa rum. Den engelska Informversionen
 4229        hade utökat detta till att man kunde teleportera sig till alla rum man besökt. Då jag
 4230        tyckte att det förstörde vissa problem och inte var i linje med vad Crowther (och senare Woods)
 4231        avsett med teleporteringen, så återställde jag i princip originalets kommandon och räckvidd
 4232        för teleportering.^^";
 4233 
 4234    print "Den svenska versionen av spelet använder förstås de svenska tecknen å, ä och ö, och förväntar sig
 4235        även att spelare använder dessa tecken vid inmatning. Tyvärr finns det Zkods-tolkar
 4236        som har problem att hantera dessa tecken, särskilt vid inmatning, och det finns
 4237        förstås även spelare som sitter i andra länder, där det kan vara knepigt att få fram
 4238        de svenska tecknen på tangentbordet.
 4239        Därför finns ett specialkommando: ~transkription~. Skriver man
 4240        ~transkription~ kan man därefter använda aa istället för å, ae istället för ä
 4241        och oe istället för ö. Om man behöver skriva en sådan bokstavskombination
 4242        som *inte* ska bytas ut mot ett svenskt tecken, skriver man bara ett utropstecken
 4243        före, som t ex: ~slaa paa b!oet~ tolkas som ~slå på boet~. Skriver man ~transkription visa~
 4244        får man ett meddelande varje gång transkriptionsfunktionen griper in. Slutligen kan man skriva
 4245        ~transkription av~ för att stänga av funktionen.^^";
 4246 
 4247    print "Det finns några andra kommandon som är standard för Informspel på svenska och som kan vara
 4248        bra att känna till:^^";
 4249    style fixed;
 4250    print "kort/normalt/långt  Bestämmer utskriftsläge, dvs när rumsbeskrivningar ska visas^";
 4251    print "           (aldrig, vid första besöket, alltid)^
 4252        börja om       Startar om spelet^
 4253        sluta        Avslutar spelet^
 4254        pronomen       Listar vad ~den~, ~det~ osv refererar till^
 4255        full poäng      Listar exakt vad man fått poäng för^
 4256        meddelanden på/av  Slår på och stänger av poängmeddelanden^
 4257        inspelning på/av   Slår på och stänger av kommanoinspelning^
 4258        uppspelning     Spelar upp tidigare inspelade kommandon^
 4259        utskrift på/av    Slår på och stänger av utskrift till fil^
 4260        version       Visar fullständig versionsinformation^^";
 4261    style roman;
 4262 
 4263 
 4264 
 4265     "Kommentarer om den svenska översättningen välkomnas! Gå till http://microheaven.com/swedish/ så
 4266     står min aktuella mailadress längst ner på sidan. På sidan finns även, för nedladdning, källkoden
 4267     till detta och andra textäventyr på svenska, samt alla verktyg som behövs att skriva egna textäventyr
 4268     på svenska.^^    -- Fredrik Ramsberg";
 4269   }
 4270   print "Visste du att...^^";
 4271   print
 4272     "De fem dvärgarna har en 96-procentig chans att följa efter dig, förutom om du går
 4273      ut i ljus eller ner i hål eller om de beundrar sig själva: och de otäcka små knivarna har en pricksäkerhet på 9.5%.^^";
 4274   print "Drakar bränner upp dvärgar (kanske för att dvärgar bara äter kol).^^";
 4275   print
 4276     "Björnen (som tycker om vulkanen) är för tung för bron...
 4277      och du kan gå tillbaka till platsen efter att du blivit återupplivad.^^";
 4278   print
 4279     "Du kan smita förbi ormen in i den hemliga Ö/V-ravinen, i alla fall 35% av gångerna.
 4280      Och att gå runt i mörkret är inte fullt så farligt som det verkar:
 4281      det är bara 25% risk att man ramlar ner i ett hål.^^";
 4282   print "Vasen tycker inte om att doppas.^^";
 4283   print "Mystiska figurer kan vinka till varandra.^^";
 4284   print "Vattnar man på dörrens gångjärn så rostar de ihop igen.^^";
 4285   print
 4286     "När grottsystemet stänger, låses gallret och nycklarna kastas bort,
 4287      djur springer sin väg och kristallbron försvinner...^^";
 4288   print
 4289     "...och en helt oanvändbar ledtråd står skriven på jätteostronets skal i slutspelet.
 4290      (För att göra denna ledtråd en aning mer rättvis, har jag ändrat ett ord och placerat antydningar på andra ställen i spelet.)^^";
 4291   "Den sista nedrans poängen kan man få genom att...men nej. Det vore att skvallra.";
 4292 ];
 4293 
 4294 [ HelpSub;
 4295   if (deadflag ~= 2)
 4296     DoMenu(
 4297       "Det finns information om följande ämnen:^
 4298       ^   Instruktioner för att spela
 4299       ^   En historisk bakgrund
 4300       ^   Hur autentisk är den här versionen?
 4301       ^   Den svenska översättningen^", HelpMenu, HelpInfo);
 4302   else
 4303     DoMenu(
 4304       "Det finns information om följande ämnen:^
 4305       ^   Instruktioner för att spela
 4306       ^   En historisk bakgrund
 4307       ^   Hur autentisk är den här versionen?
 4308       ^   Den svenska översättningen
 4309       ^   Visste du att...^", HelpMenu, HelpInfo);
 4310 ];
 4311 
 4312 [ Amusing; HelpSub(); ];
 4313 
 4314 Verb 'hjälp' 'h'
 4315   *            -> Help;
 4316 
 4317 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4318 !  Grammatik: the usual grammar and some extensions
 4319 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4320 
 4321 Include "SwedishG";
 4322 
 4323 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4324 
 4325 [ OffSub;
 4326   if (brass_lantern notin player) "Du har ingen lampa.";
 4327   <<SwitchOff brass_lantern>>;
 4328 ];
 4329 
 4330 [ OnSub;
 4331   if (brass_lantern notin player) "Du har ingen lampa.";
 4332   <<SwitchOn brass_lantern>>;
 4333 ];
 4334 
 4335 Verb 'av'
 4336   *            -> Off;
 4337 
 4338 Verb 'på'
 4339   *            -> On;
 4340 
 4341 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4342 
 4343 [ CatchSub; "Du kan inte fånga ", (the) noun, "."; ];
 4344 
 4345 [ ReleaseSub; "Du kan inte släppa lös ", (the) noun, "."; ];
 4346 
 4347 Verb 'fånga'
 4348   * creature          -> Catch
 4349   * 'in' creature        -> Catch
 4350   * creature 'med' held     -> Catch
 4351   * 'in' creature 'med' held  -> Catch;
 4352 
 4353 Extend 'håll'
 4354   * 'fast' creature       -> Catch
 4355   * 'fast' creature 'med' held -> Catch;
 4356 
 4357 Extend 'ta'
 4358   * 'fast' creature       -> Catch
 4359   * 'fast' creature 'med' held -> Catch;
 4360 
 4361 Extend 'släpp'
 4362   * 'lös'/'loss'/'ut' creature -> Release
 4363   * creature 'lös'       -> Release;
 4364 
 4365 Verb 'befria' 'frige'
 4366   * creature          -> Release;
 4367 
 4368 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4369 
 4370 [ WaterSub;
 4371   if (bottle in player) <<Empty bottle>>;
 4372   "Vatten? Vilket vatten?";
 4373 ];
 4374 
 4375 [ OilSub;
 4376   if (bottle in player) <<Empty bottle>>;
 4377   "Olja? Vilken oilja?";
 4378 ];
 4379 
 4380 Verb 'vattna' 'skölj'
 4381   * 'på' noun       -> Water
 4382   * noun         -> Water;
 4383 
 4384 Verb 'olja' 'smörj'
 4385   * 'in'/'upp' noun    -> Oil
 4386   * noun         -> Oil;
 4387 
 4388 Verb 'häll' 'duscha'
 4389   * 'vatten' 'på' noun  -> Water
 4390   * 'olja' 'på' noun   -> Oil
 4391   * noun         -> Empty;
 4392 
 4393 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4394 
 4395 [ BlastSub;
 4396   if (location ~= At_Sw_End or At_Ne_End) "Frustrerande, eller hur?";
 4397   if (location == At_Sw_End && parent(black_mark_rod) == At_Ne_End) {
 4398     score = score + 35;
 4399     deadflag = 2;
 4400     "En kraftig explosion hörs, och ett fem-meters hål slås upp i bortre väggen,
 4401      samtidigt som dvärgarna begravs i sten och grus.
 4402      Du går igenom hålet och hamnar på huvudkontoret,
 4403      där ett glatt gäng vänliga alver bär iväg den segrande äventyraren in i solnedgången.";
 4404   }
 4405   if (location == At_Ne_End && parent(black_mark_rod) == At_Sw_End) {
 4406     score = score + 20;
 4407     deadflag = 1;
 4408      "En kraftig explosion hörs, och ett fem-meters hål slås upp i bortre väggen,
 4409      samtidigt som ormarna begravs i sten och grus.
 4410      En flod av smält lava väller in genom hålet och förstör allt i sin väg, inklusive dig!";
 4411   }
 4412   deadflag = 1;
 4413   "En kraftig explosion hörs, och du stänks plötsligt ut på rummets alla väggar.";
 4414 ];
 4415 
 4416 [ BlastWithSub;
 4417   if (second ~= black_mark_rod) "Att spränga kräver dynamit.";
 4418   "Har du ätit de där konstiga kakorna igen?";
 4419 ];
 4420 
 4421 Verb 'spräng'
 4422   *            -> Blast
 4423   * noun 'med' held    -> BlastWith;
 4424 
 4425 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4426 
 4427 [ XyzzySub; "Inget händer."; ];
 4428 
 4429 [ PlughSub; "Inget händer."; ];
 4430 
 4431 [ PloverSub; "Inget händer."; ];
 4432 
 4433 [ FeeSub; FthingSub(0); ];
 4434 
 4435 [ FieSub; FthingSub(1); ];
 4436 
 4437 [ FoeSub; FthingSub(2); ];
 4438 
 4439 [ FooSub; FthingSub(3); ];
 4440 
 4441 [ FthingSub i;
 4442   if (feefie_count ~= i) {
 4443     feefie_count = 0;
 4444     "Gör om, gör rätt, din tok!";
 4445   }
 4446   if (feefie_count++ == 3) {
 4447     feefie_count = 0;
 4448     if (golden_eggs in In_Giant_Room) "Inget händer.";
 4449     if ((golden_eggs in player) || (golden_eggs in location))
 4450       print "Boet med de gyllene äggen har försvunnit!^";
 4451     else
 4452       print "Klart!";
 4453     if (golden_eggs in player) score = score - 5;
 4454     if (golden_eggs in Inside_Building)
 4455       score = score - golden_eggs.depositpoints;
 4456     move golden_eggs to In_Giant_Room;
 4457     if (location == In_Giant_Room)
 4458       "^^Ett stort bo fullt med gyllene ägg dyker plötsligt upp från ingenstans!";
 4459   }
 4460   else
 4461     "Okej.";
 4462 ];
 4463 
 4464 [ OldMagicSub; "Bra försök, men det där är ett gammalt utslitet magiskt ord."; ];
 4465 
 4466 Verb 'xyzzy'
 4467   *            -> Xyzzy;
 4468 
 4469 Verb 'plugh'
 4470   *            -> Plugh;
 4471 
 4472 Verb 'spov'
 4473   *            -> Plover;
 4474 
 4475 Verb 'fee'
 4476   *            -> Fee;
 4477 
 4478 Verb 'fie'
 4479   *            -> Fie;
 4480 
 4481 Verb 'foe'
 4482   *            -> Foe;
 4483 
 4484 Verb 'foo'
 4485   *            -> Foo;
 4486 
 4487 Verb 'sesam' 'shazam' 'hokus' 'abrakadabra' 'abra' 'foobar' 'frotz'
 4488   *            -> OldMagic;
 4489 
 4490 Extend 'säg' first
 4491   * 'spräng'       -> Blast
 4492   * 'xyzzy'        -> Xyzzy
 4493   * 'plugh'        -> Plugh
 4494   * 'spov'        -> Plover
 4495   * 'fee'         -> Fee
 4496   * 'fie'         -> Fie
 4497   * 'foe'         -> Foe
 4498   * 'foo'         -> Foo
 4499   * 'sesam'/'shazam'/'hokus'/'abrakadabra'/'abra'/'foobar'/'frotz'
 4500               -> OldMagic;
 4501 
 4502 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4503 
 4504 [ CountSub;
 4505   if (noun has multitude or pluralname) "Det finns ett flertal.";
 4506   SetGender(noun);
 4507   print "Jag ser ";
 4508   if(noun has neuter)
 4509    print "ett";
 4510   else
 4511    print "en";
 4512   " (1) ", (name) noun, ".";
 4513 ];
 4514 
 4515 [ KickSub; <<Attack noun>>; ];     ! For kicking dwarves
 4516 
 4517 [ UseSub; "Du måste vara lite tydligare än så."; ];
 4518 
 4519 Verb 'räkna'
 4520   * noun         -> Count;
 4521 
 4522 Verb 'sparka' 'kicka' 'känga' 'tåa'
 4523   * noun         -> Kick
 4524   * 'till'/'på' noun   -> Kick;
 4525 
 4526 Verb 'släck'
 4527   * noun         -> SwitchOff;
 4528 
 4529 Extend 'kasta'
 4530   * held 'till' creature -> ThrowAt;
 4531 
 4532 !Extend 'kasta'
 4533 !  * held 'till' creature -> ThrowAt;
 4534 
 4535 Verb 'höj'
 4536   * held         -> Wave;
 4537 
 4538 Verb 'svinga'
 4539   * 'med' held      -> Wave
 4540   * held         -> Wave;
 4541 
 4542 Verb 'gestikulera' = 'vifta';
 4543 
 4544 Verb 'använd'
 4545   *            -> Use
 4546   * topic         -> Use;
 4547 
 4548 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4549 !  Teleportering (använder även bibliotekets anropspunkt UnknownVerb)
 4550 ! ------------------------------------------------------------------------------
 4551 
 4552 [ TeleportSub;
 4553   if (noun == location) "Men du är redan där!";
 4554   PlayerTo(noun);
 4555 ];
 4556 
 4557 [TeleportMatch w i loc dest scan_dest;
 4558 
 4559  ! Algoritm:
 4560  ! Om location har en property teleport_to, anta att den innehåller
 4561  ! en array, och sök igenom den baklänges. När vi hittar ett rums-id
 4562  ! kommer vi ihåg det. När vi hittar första ordet som spelaren skrivit,
 4563  ! flytta honom till detta rum. Om vi aldrig hittar spelarens första ord,
 4564  ! leta efter andra, tredje ordet osv. Hittar vi inget av spelarens ord
 4565  ! i arrayen, signalera att det inte känns igen med GPR_FAIL.
 4566 
 4567   loc=location;
 4568   if(loc provides teleport_to) {
 4569     while(w~=-1) {
 4570       w=NextWordStopped();
 4571       if(w==-1) {
 4572         if(dest~=0)
 4573           return dest;
 4574         else
 4575           return GPR_FAIL;
 4576       }
 4577       if(dest==0) {
 4578         scan_dest=0;
 4579         for(i=((loc.#teleport_to)/WORDSIZE)-1: i>=0: i--) {
 4580           if((loc.&teleport_to-->i) ofclass Room)
 4581             scan_dest=loc.&teleport_to-->i;
 4582           else if((loc.&teleport_to-->i)==w)
 4583             dest=scan_dest;
 4584         }
 4585       }
 4586     }
 4587   }
 4588   return GPR_FAIL;
 4589 ];
 4590 
 4591 Verb 'gå till'
 4592   * TeleportMatch        -> Teleport;
 4593 
 4594 Extend 'gå' first
 4595   * 'till' TeleportMatch    -> Teleport
 4596   * 'över' noun         -> Enter;
 4597 
 4598 Extend 'hoppa'
 4599   * 'till' TeleportMatch    -> Teleport;
 4600 
 4601 
 4602 
 4603 #Ifdef TEST_VERSION;
 4604 
 4605 ! ------------------------------------------------------------------------------------
 4606 !  I testversionen: inga dvärgar eller pirater, och magiska ord funkar från början.
 4607 !  Installera även en alternativ slumptalsgenerator som kan fås att ge förutsägbara
 4608 !  resultat, så att man kan använda en steg-för-steg-lösning (faller annars på att
 4609 !  vissa utgångar leder till slumpade rum och på att det kan komma olika
 4610 !  slumptalssekvenser i olika tolkar).
 4611 ! ------------------------------------------------------------------------------------
 4612 
 4613 [ XdetermSub;
 4614   StopDaemon(dwarf);
 4615   StopDaemon(pirate);
 4616   give In_Debris_Room visited;
 4617   give At_Y2 visited;
 4618   give In_Plover_Room visited;
 4619 ];
 4620 
 4621 Verb 'xdeterm'
 4622   *            -> Xdeterm;
 4623 
 4624 Include ">random.h"; !!!
 4625 Message "Installerade random.h förutsägbar slumptalsgenerator";
 4626 
 4627 #Endif;
 4628 
 4629 ! ------------------------------------------------------------------------------